Tip: Přehledný program nejbližších kin v regionu naleznete zde.
Muzeum M

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Nová herní sestava za budovou ZŠ Jungmannovy

Při poslední revizi herní sestavy  MAXIM v roce 2016 za budovou ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku byl zjištěn její nevyhovující stav. Hrozilo nebezpečí úrazu dětí a závady již nešly odstranit. Herní sestava sloužila od roku 2005. Proto bylo rozhodnuto o nákupu nové sestavy.  Výběrové řízení vyhrála a ve druhé polovině měsíce března 2017 zrealizovala firma 4soft, s.r.o. Tanvald v hodnotě 362 000 Kč vč. DPH. Nejen tuto herní sestavu, ale celé hřiště může využívat široká veřejnost.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: h.vavrinova@melnik.cz

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Oznámení o vzdutí hladiny řeky Pšovky

Z důvodu pravidelné zkoušky na čerpací stanici Pšovka-Labe může dojít od 3. 4. do 5. 4. 2017 k vzdutí hladiny řeky Pšovky o 2 metry od nynějšího stavu. Jedná se o část vzdálenou 600 metrů proti proudu toku od ústí do řeky Labe.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

tel.: 315 635 193, mob.: 606 627 270
e-mail: h.vavrinova@melnik.cz

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Zahájení provozu Sběrného dvora Mělník – Nádražní ul.

16. ledna zahájen provoz nového sběrného dvora, který je umístěn v ulici Nádražní č.p. 3602, Mělník, který nahradil SD v ul. Řipské. Provozovatelem sběrného dvora je společnost FCC BEC, s.r.o., která zajišťuje městu svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů Karolíny Světlé, Rousovice a Vehlovice a dále mobilní svoz Chloumek.

Občané města Mělníka zde mohou bezplatně odevzdávat tyto druhy odpadů: vybrané druhy nebezpečných odpadů, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, dřevo, pneumatiky, směsné kovy, textilní materiál. Stavební a demoliční odpady je možné ukládat pouze za poplatek.

Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru některých výrobků, jako jsou elektrozařízení (lednice, pračka, rádio, počítač, vysavače, fén, telefony, mikrovlnná trouba apod.), osvětlovacích zařízení (výbojky a zářivky) a baterií. Zpětný odběr použitých výrobků je prováděn bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele. Spotřebitel je fyzické osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která nepoužívá výrobky za účelem podnikání.

Provozní doba: pondělí – pátek vždy od 9.00 do 17.30 hodin, sobota od 8.00 do 13.00 hodin. Polední přestávka od 12.00 do 12.30 hodin.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Do konce ledna si můžete požádat o startovací byt

Město Mělník nabízí k pronájmu startovací byty v domech čp. 2653 a 2663 v ulici K Učilišti. Dle předpokladu se bude jednat o šest uvolněných bytů.

Jedná se o byty určené k dočasnému bydlení, maximálně na 5 let. Poté musí nájemci byt opustit bez nároku na zajištění dalšího ubytování.

Zájemci musí splnit několik podmínek. Žadatel musí mít rok před podáním žádosti trvalý pobyt přímo v Mělníku a musí mít založený a naplňovaný spořící produkt k zajištění bydlení po skončení pronájmu startovacího bytu.

Kompletní nabídka na pronájem je zveřejněna na www.melnik.cz  - úřední deska – sekce pronájmy bytů.

Žádost o pronájem bytu lze vyzvednout v úřední dny ( pondělí, středa) na oddělení správy majetku a investic u paní Jiřiny Pekařové – tel. 315 635 187.

Uzávěrka k podání žádosti je 31. ledna 2017.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Poradenské dny České obchodní inspekce v roce 2017

Každé druhé úterý v měsíci se již tradičně uskuteční poradenské dny České obchodní inspekce v prostorách Živnostenského odboru Městského úřadu Mělník, nám. Míru 51, a to od 13.00 do 15.00 hodin v těchto termínech: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12. Tato služba je určena pro veřejnost a je poskytovány zdarma.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

V roce 2017 opravíme silnice i chodníky

V roce 2016 se nám podařilo přes různé peripetie zdárně dokončit několik významných akcí, především díky velmi dobré spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Šlo především o část obchvatu , kterou tvoří dvě okružní křižovatky a propojovací silnice mezi ulicemi Pražská a Mladoboleslavská. Byla vybudována také okružní křižovatka u benzínové stanice Shell a proběhly velké opravy ulic Italská a Mladoboleslavská. Dále se podařilo dokončit povrchy ulic v téměř celé lokalitě Blata. 
Na rok 2017 plánujeme v opravách ulic i chodníků pokračovat. V níže uvedeném přehledu jsou ty akce, které jsou zcela připravené k realizaci. V rozpočtu je mimo to připravena další částka, z níž se budou uvolňovat finance na další akce v okamžiku, kdy budou projekčně připraveny k realizaci.

Město - z radnice 2 komentáře | » číst dál

Revitalizace náměstí Karla IV. pokračuje přípravnými kroky

Město má k dispozici návrh studie revitalizace náměstí Karla IV., která řeší celou plochu náměstí a také prostoru, který vznikne po zbourání budovy VVS (HOLD, Amerika). Ve středu 30. listopadu se konala pracovní schůzka, kde tuto studii architekti představili zastupitelům a odborným komisím rady města.

Od 1. 1. 2017 jsou spuštěny speciální webové stránky http://www.melnik.cityupgrade.cz/ , kde může veřejnost podrobně prozkoumat celý návrh.
Veřejná prezentace studie, včetně 3D modelů, proběhne 11. ledna od 17.00 hodin na mělnické radnici. Studie zde bude vystavena do 25. ledna.
Budeme rádi za veškeré podněty od vás, občanů, které můžete zasílat na e-mail: kontakt@cityupgrade, případně je můžete sdělit telefonicky na 739 415 901. Na uvedeném telefonním čísle získáte případně i další informace k návrhu.
Studie bude znovu projednávána v komisích a podnětné návrhy veřejnosti budou posouzeny odborníky a případně zapracovány do konečné verze studie.

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

Město - z radnice 21 komentáře | » číst dál

Zápisy do mělnických základních škol – POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče, na základě změny zákona č. 561/2004 Sb. byly zápisy do prvních ročníků základních škol posunuty na měsíc duben. 
V mělnických školách proběhnou zápisy k povinné školní docházce v termínu 10. – 12. 4. 2017. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte na adresu budoucího prvňáčka od školy, do které spádově patříte (vyhláška o společných školských obvodech uvedená na webu města). V případě, že vaše dítě není ještě dostatečně vyspělé pro školní docházku, má ředitel školy možnost vydat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Tehdy musí zákonný zástupce v den zápisu k němu přijít a předat řediteli žádost o vydání rozhodnutí o odkladu spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Mostek v Okružní ulici bude dokončen až na jaře

Jak jsme již informovali, město provádí kompletní rekonstrukci mostku v ulici Okružní, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Byla narušena statika klenby mostu, jehož část se zřítila do říčky Pšovky. 

Na konci září roku 2016 byly zahájeny vlastní práce, při nichž bylo zjištěno, že střední stávající opěra mostu, která měla být využita, není dostatečně stabilní. Bylo nutné navrhnout nový způsob bednění nosné železobetonové konstrukce mostu. Situaci komplikovala také vysoká hladina vody v říčce Pšovka. 
Tyto nepředpokládané komplikace způsobily posunutí dokončení celé akce na jaro roku 2017. 
Nyní je hotová výztuž mostu a celá nosná konstrukce je vybetonovaná. Beton musí řádně vyzrát a jakmile to klimatické podmínky na jaře dovolí, bude upraveno předmostí, most dostane asfaltový povrch a bude nainstalováno zábradlí.
Rekonstrukci provádí firma N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál