Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Mekul 2017

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Město Mělník pro letošní rok zvyšuje pozornost v oblasti prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 22. 2. 2016 Program prevence kriminality na rok 2016 a Strategii prevence kriminality na období 2016-2020.  Oba materiály vycházejí z prosincového průzkumu vnímaného pocitu bezpečí občanů Mělníka a navazují na dosavadní činnost založenou na spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Pro tento rok byly připraveny tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany kraje a ministerstva a za spoluúčasti města na projektech.   

Připravili jsme i projekty financované z rozpočtu města, které se již v předchozích letech osvědčily.  

 • BEZPEČNÝ MĚLNÍK - webový informační portál pro občany a technické vybavení pro strážníky a policisty.
 • SEMINÁŘ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU SVI  - semináře pro pracovníky multidisciplinárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží.
 • DEN BEZPEČÍ A POŘÁDKU - sedmý ročník preventivně prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky IZS - MěP, PČR, HZS, prezentovat se budou dále vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
 • VÝSTAVA „DROGY“ – výstava s interaktivním programem, jejímž cílem je informovat návštěvníky o nebezpečí drogové závislosti.
 • BEZPEČNÝ NÁKUP – projekt zaměřený v době předvánočních nákupů na prevenci krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů.
 • PRÁVO PRO KAŽDÉHO – projekt zaměřený na zvyšování právního vědomí žáků 9.ročníků základních škol a studentů středních škol.
 • SOUTĚŽE PREVENCE KRIMINALITY  – v rámci roku 2016 budou vyhlášeny soutěže na různá témata v oblasti prevence kriminality pro občany města, zejména  pak dětí.
 • INFO 2016 – v rámci zvyšování právního vědomí a informovanosti občanů budou vydávány dle potřeby informační materiály.
 • SENIOR 2016 – zaměřený na komplexní prevenci kriminality a dopravní výchovu u seniorů ve městě.
 • PRÁCE JAKO HODNOTA – zaměřený na hodnotové postoje žáků devátých tříd ZŠ.
 • ULICE, DOMOV MŮJ – zaměřený na podporu lidí bez domova, žijících na ulici

Ve své činnosti pokračuje i Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy, o jehož činnosti vás budeme informovat podrobněji v příštím čísle Mělnické radnice.

 

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality

 

 Město - z radnice