Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
KA Reality

Má složitá dopravní situace na Mělníku řešení?

Město Mělník nemá vyřešenou otázku obchvatu, trpí stále narůstajícím dopravní zatížením. V roce 1999 byl schválen územní plán, ve kterém je trasa obchvatu stanovena a označena jako stavba veřejně prospěšná. Projednávání variant před schválením obchvatu v dnešní podobě mělo dramatickou podobu. Zvažoval se i velký obchvat kolem města, ale stanovisko Ministerstva dopravy bylo záporné – protože Mělník není tranzitním městem.

Na 1.etapu schválené akce je zpracovaná dokumentace pro územní řízení, po proběhnutí posouzení vlivu na životní prostředí se mohlo pokračovat s postupnými kroky k územnímu rozhodnutí.

V okamžiku, kdy bylo na dosah zahájení akce, sepsali občané z té části města, kudy je trasa obchvatu v územním plánu zakreslena, petici.

Zastupitelé města uložili prověřit, zda by bylo možné část trasy obchvatu přeložit z Cukrovarské ulice na území bývalého tzv.řepného placu mělnického cukrovaru a 3.a 4.etapu vymístit mezi Neuberg a Chloumek. O tomto návrhu se začalo jednat s mělnickým cukrovarem jako vlastníkem řepného placu a s Ředitelstvím silnic a dálnic jako budoucím investorem – ten zatím přerušil veškeré projekční práce na původní trase vyznačené v územním plánu až do vyjasnění celé situace. Ministerstvo dopravy trvá na svém stanovisku, že Mělník je cílovým, ale ne tranzitním městem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto, že město pořídí dopravní studii, která celou dopravní situaci ve městě prověří, stanoví zdroje a cíle dopravy, posoudí vhodnost dopravního řešení v územně plánovací dokumentaci, případně navrhne její optimální změnu.

O této studii město jednalo se Státním fondem dopravní infrastruktury a na její pořízení získalo grant ve výši 900 000 korun.

Ve výběrovém řízení na pořízení studie s přesně stanoveným zadáním zvítězila pražská firma SUDOP.

Ve čtvrtek 27.7. proběhlo první společné jednání všech zainteresovaných stran na mělnické radnici. Sešli se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy ČR, Krajského úřadu Středočeského kraje, Města Mělníka, policie, autobusových dopravců. Projektanti všem vysvětlili svůj záměr a způsob, jak budou postupovat. Všichni se dohodli na harmonogramu pracovních setkání, kam budou přizváni i zástupci občanských iniciativ.

Studie bude zásadním dokumentem pro řešení dopravy na Mělníku. Půjde o odborné a objektivní posouzení celého problému. Do konce listopadu by měla být studie dokončena a může se stát podkladem pro případné změny v územním plánu.

Tato studie řeší silnice I.a II.třídy, proto v současné době probíhá jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnosti získat grant na vypracování další dopravní studie, která by řešila systém a stav místních komunikací, optimalizaci místní hromadné dopravy, zastávek MHD, systém parkování ve městě, rozmístění a budování záchytných parkovišť, trasy pro pěší, cyklotrasy, atd.

O postupu prací na studii budeme občany pravidelně informovat.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice