Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Startovací byty - odstranění neúměrné tvrdosti podmínek

Zastupitelstvo města Mělníka schválilo na svém zasedání dne 19.12.2006 odstranění neúměrné tvrdosti podmínek pravidel pro uzavření smlouvy o nájmu ve startovacích bytech

ZM schválilo odstranění neúměrné tvrdosti podmínek pravidel pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v domech č.p. 2653 a 2663, K Učilišti, Mělník, ve věci propadnutí kauce u nájemců bytů v č.p. 2653 a 2663, kterým byl nájem bytu v roce 2006 po pětiletém užívání bytu prodloužen, či nájem bytu v roce 2006 po pětiletém období zanikl na základě nájemní smlouvy, tak, že pokud nájemci vrátí, či vrátili pronajatý byt do 3 měsíců od zániku nájmu bytu po pětiletém užívání bytu v roce 2006 nebo do 3 měsíců od doby prodloužení nájmu v roce 2006 po pětiletém užívání bytu a nemají žádné nedoplatky spojené s užíváním bytu, bude těmto nájemcům, či bývalým nájemcům vrácena kauce ve výši 30 000,- Kč.

Původně byly v pravidlech stanoveny tyto podmínky:

1. Nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy zaplatit na účet pronajímatele kauci ve výši 30 000 Kč. Bez zaplacení kauce nelze nájemní smlouvu uzavřít.

2. Splní-li nájemce nejpozději v den následující po dni, v němž nájem bytu skončil, povinnost předat řádně vyklizený byt, pronajímatel vrátí nájemci přijatou kauci do 15 dnů po převzetí bytu. Nesplní-li nájemce tuto povinnost, kauce se nevrací a propadá ve prospěch pronajímatele.

3. Dluží-li nájemce ke dni předání bytu na nájemném, úhradách za služby, poplatku z prodlení a na jiných plněních souvisejících s užíváním bytu, je pronajímatel oprávněn provést jednostranný zápočet těchto svých pohledávek proti kauci. Nájemci v takovém případě vrátí částku přijaté kauce po snížení o provedený zápočet.

Ing.Lubor Byzov, vedoucí odboru správy majetku a služeb

 Město - z radnice