Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská police Mělník - Zpráva o činnosti za rok 2006

Pravidelná činnost         

Obchůzková činnost

Ve svých úsecích strážníci  v roce 2006   zjistili celkem 324 závad.  Jednalo se o vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek a v neposlední řadě neoprávněné zábory veřejného prostranství. Vlastním opatřením se podařilo k 31.12.2006  odstranit  231  závad, další jsou předány na příslušné odbory městského úřadu k dalšímu opatření.                               

Neustále vzrůstající počet přestupků na úseku dopravy vedl ke zřízení tzv. dopravní skupiny, kterou tvoří 3 strážníci. Bylo jim přiděleno staré služební vozidlo Škoda Felicia, které již není vhodné pro samotný výkon a zásahovou službu městské policie.Tito strážníci museli být staženi z přímého výkonu nepřetržité pracovní doby, proto se pozměnila i koncepce v přidělených úsecích. Došlo ke spojení   Vehlovic s Chloumkem do jednoho úseku a  Podolí s Pivovarem do druhého úseku. Po těchto úpravách za úseky odpovídají tito strážníci :

  - úsek č. 1       (střed města)                                           - vstrm.   Ladislav Kerpl

  - úsek č. 2       (sídliště Střed a přilehlé ulice)                  - prap.  Lubomír Vojteček

  - úsek č. 3       (Polabí a přilehlé ulice)                            - prap. Pavel Uher

  - úsek č. 4,5    (Podolí, Pivovar)                                      - prap. Milan Mališ

  - úsek č. 6       (Pšovka)                                                  - por.    Petr Patera                              

  - úsek č. 7       (Mlazice)                                                  - prap.  Rudolf Fidler

  - úsek č. 8       (sídliště Sportovní)                                  - vstrm. Josef Souček

  - úsek č. 9       (Slovany, Rousovice)                              - vstrm.   Robert Novák

  - úsek č.10      (Blata, Neuberk)                                      - vprap. Petr Limprecht

  - úsek č.11,12 (Chloumek, Vehlovice)                             - vprap. Bohumír Slanař

  - dopravní skupina                                                        - prap. Milan Doubrava

                                                                                    - vstrm. Jaroslav Stránský                                                      

                                                                                          - strm. Helena Hyková

 

Kamerový dohlížecí systém  (MKDS)

Prostřednictvím   obsluhy  kamerového  systému  se v roce 2006 podařilo strážníkům zadržet    7  pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. vozidla. Nejméně ve   127 případech kamery pomohly předejít a zabránit  dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku.       Bylo   zaznamenáno   a   řešeno   nejméně        1825  přestupků na úseku    dopravy.    V  roce 2006  se  strážníkům  pomocí  MKDS  podařilo    přistihnout    při    činu    29  osob při  vylepování různých plakátů a letáků na místa kde to není povoleno.     3 osoby zaznamenané MKDS byly předány orgánům činným v trestním řízení z podezření na spáchání trestného činu  sprejerství  a   5 osob přestupkové komisi MÚ Mělník. Ostatní osoby páchající výše uvedené přestupky byly strážníky vyřešeny na místě v blokovém řízení. Prostřednictvím kamer byli zadrženi pachatelé, kteří se dopustili přestupkového jednání v oblasti veřejného pořádku a poškozování veřejně prospěšných zařízení.

 V rámci spolupráce s policií ČR došlo  k předání jednoho monitoru MKDS na obvodní oddělení PČR.V současné době, kdy veškeré složky policie ČR se přestěhovaly do nových prostor v ul. Bezručova a vzhledem k situování budovy, kdy není možný přenos obrazu stávajícím systémem probíhají přípravné práce na přemostění cesty přenosu tak, aby byl tento obnoven a policie mohla kamerový systém opět plně využívat.        

 

Pult centrální ochrany objektů

Městská policie dále zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany objektů (PCO) ochranu objektů které jsou ve vlastnictví MÚ Mělník. V roce 2006  byla hlídka městské policie nejméně ve  197 případech vyslána operátorkou k prověření signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu. Pouze v jednom případě se jednalo o poplach způsobený vniknutím do budovy nepovolanou osobou, kterou hlídka okamžitě na místě zadržela a nedošlo tak k žádným škodám na majetku městského úřadu.

 

Parkovací automaty

Městská policie je od roku 2000 pověřena provozem, údržbou a kontrolní činností parkovacích automatů. V roce 2006 jich obhospodařovala celkem osm, umístěných na nám. Míru, nám. Karla IV.,  v ul. Fibichova a  v ul. 28. října a  v ul. Nová.

 

Zajišťování kulturních a sportovních akcí

Další naprosto samozřejmou činností městské policie je zajišťování kulturních, sportovních, propagačních a dalších akcí. V roce 2006 jich  jen v centru  města  proběhlo nejméně  65.   

 

Blokové čištění

Společnou akcí městské policie a technických služeb je blokové čištění města. V  roce 2006 toto čištění proběhlo ve dnech 10.4. – 28.4..  Přes maximální snahu a úsilí strážníků muselo být však přikročeno   k odtažení 36   vozidel.

 

Schránky důvěry

Schránky důvěry jsou  městskou policií  vybírány 1x v týdnu a podněty řešeny neprodleně samotnou městskou policií  nebo postoupeny kompetentním odborům městského úřadu, či PČR k dalšímu opatření. V roce 2006 bylo v těchto schránkách vyzvednuto  29  podnětů týkajících se veřejného pořádku, veřejné zeleně, dopravního značení ve městě a práce s mládeží, dále 57 občanských průkazů, 183 různých  osobních dokladů a  desítky klíčů.

  

Spolupráce s Policií ČR

Samozřejmostí je spolupráce městské policie a policie ČR. Městská policie v roce 2006  zadržela   91 pachatelů  trestné činnosti přímo na místě činu. Jedná se o pachatele krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů  a násilných trestných činů.  Dále bylo na policii ČR  předáno  21 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti.

  

Spolupráce s odborem dopravy

 Na Odbor dopravy MÚ Mělník bylo  v prvním pololetí roku 2006 předáno městskou policií celkem   5 přestupků, které hlídka MP nemohla  vyřešit ve své působnosti. Od 1. 7., kdy začal platit nový silniční zákon, městská policie postoupila dle příslušnosti na Odbory dopravy v celé ČR celkem 182 přestupků spáchaných na území města Mělníka k dalšímu dořešení.   

    

Prevence kriminality

Nenechte si ublížit

Tento projekt speciálně zaměřený na děvčata ve věku od 14 do 18 let velmi názorně ukazuje, jak se dívky  mohou bránit případným násilnickým útokům. V  roce  2006 bylo městskou policií provedeno  10 těchto besed.

 

Bezpečné stáří

Starší občané města se často stávají snadným terčem různých závadových osob. Proto MP zpracovala projekt „bezpečné stáří“.Při návštěvách seniorů v místě bydliště jsou těmto občanům nabízeny praktické informace z oblasti prevence kriminality a také, jak se při  obraně života, zdraví či majetku nedopustit chyb, nebo dokonce nezákonných činů. Starším občanům je městskou policií zdarma provedena montáž bezpečnostního řetízku na dveře.

 V měsíci prosinci městská policie provedla také besedu v domově důchodců Ludmila v ul. Fügnerova. 

       

Děti hodnotí pejskaře

V tomto projektu se hlavně jednalo o působení dětí, kdy za přítomnosti strážníků přímo v terénu hodnotily chování tzv. pejskařů. Majitele psů děti hodnotily pomocí namalovaných obrázků s kladným nebo negativním motivem. Zde městská policie spolupracovala s žáky 4.tříd  ZŠ J. Matiegky. Akce se zúčastnilo celkem 50 dětí, které rozdaly cca 250 obrázků.

 

Besedy na školách

V roce 2006 městská policie připravila besedy ve všech mělnických ZŠ. Témata:  veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu, práce městské policie, prevence kriminality.

    

Auto není trezor

Městská policie a Policie ČR společně připravují  akci Auto není trezor zaměřenou na vykrádání vozidel na parkovištích nákupních center . Obě policie za účasti dětí některé z mělnických škol upozorňují řidiče formou letáků přímo v terénu na to, že ve vozidlech není radno nechávat viditelně cennější věci tak, aby lákaly zloděje. 

  

 Cílově zaměřené akce

Dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým

Při kontrolách bylo zkontrolováno nejméně 97 osob při konzumaci alkoholu v různých restauračních zařízeních,  kdy bylo podezření, že tyto osoby nedovršily věku 18 let. V  11  případech bylo zjištěno, že obsluha provozovny podala alkohol osobě mladší 18 let. Dne 13.10.2006 byla městskou policií přizvána ke kontrole i Policie ČR a následně za účasti sociální pracovnice MÚ Mělník provedena velká kontrola v místním podniku Enzo.

   

Kontrola pejskařů

Městská policie se v tomto roce častěji zaměřila na kontrolu dodržování pravidel pro držení psů a hlavně pro pohyb psů na veřejném prostranství. Strážníci při těchto kontrolách vycházejí z ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 6/2004 o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě. V těchto vyhláškách je mimo jiné uvedeno, že majitel musí psa řádně přihlásit na MÚ Mělník a pravidelně platit poplatky, v kterých místech je možno psa venčit pouze na vodítku a na které místa je vstup se psem úplně zakázán. Dále pokud pes znečistí veřejné prostranství, musí toto znečistění majitel psa neprodleně odstranit. V průběhu roku strážníci provedli celkem kontrolu v 257 případech a to přímo při venčení . Ve 34  případech bylo zjištěno, že majitel nedodržel některou ze stanovených podmínek a to nejčastěji ve výše uvedených případech.Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Psi


Chci reagovat na tzv. milovníky zvěře- pejsků, kteří si nějaké pořídí, ale už nevědí a nebo ani nemají zájem vědět, co je jejich povinností. Bohužel nejsou ani vyjímkou ti, co zvíře úmyslně dráždí a nebo použijou k napadení jiných spoluobčanů. A nemluvím zde o tzv. bojových plemenech, která se stala mediálně slavnými. Ono ani takové kousnutí od jezevčíka rozhodně k smíchu nepřidá.  A exkrementy ve městě je další věc,kterou je třeba řešit. Vždyť nelze po celém území města nainstalovat koše na tyto výkaly. Je to pouze na vás, kde necháte svého psa kálet. A pokud, tak by jste měli mít vždy při procházce se psem nějaký pytlík a uklidit to po něm. Ale podle výskytu různých exkrementů na ulicích i mimo nich je patrno, že si s tím žádný z majitelů svých mazlíčků hlavu neláme.

Obrázek uživatele raist

1.1 re : Psi


Ve meste jako je nase tohle bude problem furt - lidi tu maji imho bliz prirode, volnosti, vesnici, tak to dopravaji i svym milackum. V Praze je to dnes uz o dost lepsi (tedy ofcourse, treba na Zizkov je zasadni vyjimkou) Chtelo by to nejakou kampan, s krasnou vetou co si napsal : Je to pouze na vás, kde necháte svého psa kálet.