Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti odboru za rok 2006

Úsek sociálních služeb

s a m o s p r á v a

 

Akce pro seniory

Jednorázové příspěvky se poskytovaly seniorům s nižšími příjmy ( celkem 41 žadatelů).

V červnu se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek Sychrov, v  září do Litoměřic na Zahradu Čech a v prosinci na předvánoční polabské trhy na výstaviště v Lysé nad Labem ( 231 účastníků).  V březnu bylo uspořádáno divadelní představení Večer muzikálových a operních melodií, v říjnu Ježek, Voskovec, Werich a  v prosinci Letem vánočním světem  v Masarykově kulturním domě ( 922 účastníků).

Vánoční nadílka obyvatelům domova důchodců, penzionu a domů s pečovatelskou službou proběhla v prosinci 2006 ( 280osob).

Sociální pracovnice navštěvují seniory starší devadesáti let s přáním a kytičkou ( 64 osob).

 

Depistáže

V průběhu měsíců červen až listopad 2006 navštívila sociální pracovnice 41 občanů našeho města, kteří v daném roce dovršili 80 let věku. Cílem návštěv bylo zmapování zájmu mělnických seniorů o sociální a ošetřovatelské služby.

 

Centrum seniorů Mělník

Domov Ludmila – umístění

počet

kapacita zařízení (počet míst)

108

čekatelé na přijetí

387

zařazení do pořadníku čekatelů v roce 2006

65

přijetí do domova důchodců

18

 

Domov Ludmila – respitní péče

počet

kapacita služby (počet míst)

7

čekatelé na přijetí

24

zařazení do pořadníku čekatelů v roce 2006

16

přijetí

16

 

Domov Ludmila – Vážka

počet

kapacita služby (počet míst)

16

čekatelé na přijetí

86

zařazení do pořadníku čekatelů v roce 2006

35

 

Penzion

počet

kapacita zařízení (počet míst)

112

čekatelé na přijetí

216

zařazení do pořadníku čekatelů v roce 2006

54

přijetí do Penzionu

15

 

Pečovatelská služba

Počet

přiznání

54

změna užívání služby

27

odejmutí

41

uživatelé

262

 

Dům s pečovatelskou službou 17. listopadu 246

Počet

kapacita zařízení (počet bytů)

16

čekatelé na přijetí

81

přijetí 

1

 

Dům s pečovatelskou službou Sokolská 1058-1060

Počet

kapacita zařízení (počet bytů)

24

čekatelé na přijetí

29

přijetí

4

 

Monitoring drogové scény

Ve spolupráci s ordinací AT Mělník se dne 21. dubna 2006 uskutečnil seminář

pro veřejnost na téma Co víme o drogách. Dne 22. října proběhla akce Sportovní den pod záštitou protidrogové koordinátorky, kterého se zúčastnily základní školy spádových obcí Dolní Beřkovice a Liběchov.

 

Primární prevence

Právo pro každého je projekt primární prevence zaměřený na zvyšování právního vědomí dětí. V našem městě proběhl v roce 2006 úspěšně třetí ročník. Do projektu se zapojili učitelé občanské výchovy a žáci 9. ročníků čtyř základních škol našeho města. Všichni vyučující obdrželi metodiku vypracovanou neziskovou organizací Partners Czech, kterou doplňovala série přednášek a besed s odborníky z praxe,  především se soudci zdejšího soudu.

Projekt probíhal od  září 2005  do května 2006. Další ročník byl zahájen v září 2006 a zapojily se kromě základních i střední školy.

 

Komunitní plánování

V roce 2006 jsem obdrželi dotaci z evropských sociálních fondů ve výši 665 073 Kč na realizaci projektu „ Komunitní plán sociálních služeb Mělník“ .  V rámci realizace první etapy projektu proběhly informační a propagační akce, byla zpracována sociálně demografická analýza města a proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na činnost neziskových organizací poskytujících sociální služby v Mělníce.

 

Práce s rodinou

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí zasedala 5x. Projednáno bylo 6 případů (3x zanedbání péče, 3x výchovné problémy). Pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí uspořádaly pro dívky ze znevýhodněného sociální prostředí kurz „Vydejme se správnou cestou“, kterého se zúčastnilo 18 dívek ze ZŠ speciální a ZŠ praktické v Mělníku.

Dále pracovnice zajistily pro rodiče a učitele besedu s Mgr. Pemovou  z Institutu pro studium a terapii hyperaktivity v Praze  na téma Máme doma hyperaktivní dítě.  Besedy se zúčastnilo cca 80 lidí.  Pro kladný ohlas budeme v těchto aktivitách pokračovat i v dalších letech.

 

Sociální a ubytovací služby města Mělník

Organizační složkou byly v roce 2006 poskytovány sociální služby: Azylový dům, Noclehárna a Sociální ubytovna. Přibyla nová položka: Sociálně právní poradna pro občany našeho města na adrese Dukelská 2886, Mělník, která vznikla 1. září a přes svou krátkou dobu působení a častou výluku provozu si našla své uplatnění.

Zároveň tímto rokem skončí určitá etapa poskytování našich služeb, neboť od 1. ledna 2007 vstoupí v účinnost zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytování všech služeb které nabízíme upravuje.

Azylový dům

Azylový dům v domě čp. 819 v ulici Na Fialkách je statisticky nejvyužívanější službou našim občanům. V roce 2006 ji využilo 71 uživatelů, z toho bylo 32 zletilých a 39 nezletilých v poměru muži ženy se jedná o 33 mužů a 38 žen.

Zajímavějším údajem však pro nás je, kolik uživatelů, v jakém složení a jakým způsobem tuto sociální službu využilo a její užívání ukončilo. To je totiž vlastním smyslem této služby, aby ji lidé  nemuseli využívat. Podle statistik může konstatovat 70%  úspěšnost.

Noclehárna

Noclehárna je druhou nejmladší službou, je poskytována na stejné adrese jako Azylový dům. Jde o ambulantní sociální službu poskytovanou denně v době od 17:00 do 08:00. V roce 2006 ji využilo průměrně 7 mužů a 2 ženy měsíčně. 

Sociální ubytovna

Sociální ubytovna prošla v uplynulém roce několika významnými změnami. Byla dokončena rekonstrukce objektu sociální ubytovny, na kterou město čerpalo dotaci z Evropských strukturálních fondů, a vznikla  Sociálně právní poradna.

Celkem v roce 2006 službu ubytovny využilo 37 uživatelů (ovlivněno rekonstrukcí budovy). Z těchto 37 bylo 20 nezletilých, 17 zletilých a 16 mužů a 21 žen. Ze sociální ubytovny v tomto roce neodcházeli uživatelé, naopak byli po její rekonstrukci přijímáni. Nejčetnější skupinu uživatelů tvoří muži ve věku 7-16 let.

Sociálně právní poradna

Službu jsme začali poskytovat od 1. 9. 2006. Přestože její fungování bylo často ovlivněno vytížeností sociálního koordinátora, který poradenství poskytuje, její činnost pomohla již 24  občanům našeho města. V poradně jsme se zabývali širokou škálou problémů, od konfliktů na poli zdravotnickém přes problémy výchovného charakteru, bytové otázky až po problémy zadluženosti klientů.

 

KONTAKT - www.kontakt-centrum.cz

V průběhu roku 2006 navštívilo nízkoprahové zařízení celkem 53 dětí školního věku, počet návštěv činil celkem 1 860. Děti měly na výběr ze široké nabídky volnočasových aktivit, například: deskové hry, stolní tenis, počítače. Mohly se zúčastnit i dlouhodobějších akcí.

Během dubna 2006 došlo k přestěhování Kontaktu do větších prostor. Současně se tak rozšířila nabídka o chybějící služby – psychologické poradenství.

Personálně bylo v roce 2006 zajištěno centrum 2 pracovnicemi na částečný úvazek,

5 externími pracovníky a 2 dobrovolnicemi.

V rámci dotačních řízení byla činnost centra finančně podpořena  MVČR, KÚ Středočeského kraje – odbory  školství a sociálních věcí.

 

 

Akce, které se v průběhu roku uskutečnily:

24.-26. února 

víkendový pobyt na horách

14. dubna

velikonoční výstava v budově MÚ

5. května

slavnostní ukončení projektu „Právo pro každého“ v budově okresního soudu

1. června

Den dětí v Kontaktu / hry, soutěže apod./

7. -14. července

letní pobyt V Tišině – ve spolupráci s o.s. Lepší život

13. - 15. října

soustředění s aerobikem na Literu

27. a 28. října

sportovní odpoledne na multifunkčním hřišti na Pšovce

6. prosince

Den otevřených dveří

21. prosince

Vánoční odpoledne / hry, soutěže, tombola/

 

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru

 Město - z radnice