https://www.traditionrolex.com/7

 Správní odbor - zpráva o činnosti | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor - zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti odboru za rok 2006

Ohlašovna - stav obyvatel - Mělník

 

Celkem

Mužů

Žen

Počet obyvatel k 31.12.2006

Cizinců s dlouhodobým, trvalým a přechodným pobytem

Celkem

19 103

          939

20042

9 235

651

9886

 

9 868

288

10156

Narozené děti

121

 

 

Zemřelých

177

 

 

Přistěhovaných

324

 

 

Odstěhovaných

307

 

 

Stěhování v obci

387

 

 

Výdej z informačního systému ( § 8 odst. 6 zák.)

37

 

 

 

V roce 2006 bylo podáno 101 žádostí o zrušení trvalého pobytu a na návrh oprávněných osob bylo zrušeno 72 trvalých pobytů občanům, 3 trvalé pobyty byly zrušeny z moci úřední. Ohlašovna přidělila 28 popisných čísel a 2 čísla evidenční. Dále bylo předáno ohlašovně 75 nalezených věcí, z toho 20 jich bylo vráceno zpět majitelům. Jednalo se většinou o peněženky s doklady a v jednom případě bylo vráceno majiteli dětské kolo. V roce 2006 ohlašovna spolupracovala na přípravě voleb do Parlamentu ČR a plnila úkoly registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí.

           

Evidence obyvatel – správní obvod

Evidence obyvatel zadala  do centrálního registru celkem  3 536  přihlašovacích lístků, které zasílají ostatní obecní a městské úřady. Z tohoto počtu bylo 518 osob mladších 15 let. Přestěhování v rámci okresu bylo 2 687 a z toho 361 mladších 15 let. V rámci našeho správního obvodu bylo vydáno  109 rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. Do centrálního registru jsme zadali celkem 434 narozených dětí a 449 zemřelých osob. Občanům, kteří si zažádali o poskytnutí  informace  z informačního systému, bylo 14 a celkem poskytnutých informací oprávněným subjektům bylo 274.

           

Občanské průkazy 

Počet podaných žádostí v roce 2006 dosáhl výše 5 955 ks. Ztrát, odcizení OP bylo v roce 2006 zaevidováno 845. Od 1.9.2006 lze vydávat OP bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc při ztrátě, odcizení, této možnosti využilo 38 občanů.

 

 

Cestovní doklady

V roce 2006 bylo vydáno na Mělníku celkem 4 206 cestovních pasů, z toho od září 2006 bylo vydáno již 288 cestovních pasů s biometrickými prvky. Se strojově čitelnou zónou na dobu 10 let bylo vydáno celkem 3 466 cestovních dokladů + 288 s biometrickými prvky a dětem do 15 let na platnost pasu 5 let bylo vydáno celkem 528 cestovních dokladů + 42 s biometrickými prvky. Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky zpracovávalo a zpracovává Ministerstvo vnitra v Praze, proto občané nadále využívají služby vydání cestovního dokladu  v kratší lhůtě než 30 dnů za poplatek ve výši  .500,- Kč pro dospělou osobu a za 1 000,- Kč pro osobu od 5 let do 15 let, ale s platností pouze na půl roku. O tuto službu bylo zažádáno  celkem 452x, z toho pro občany mladší 15 let  bylo zažádáno 109x. Odcizeno bylo v roce 2006 celkem 34 cestovních dokladů, ztraceno 167. V tomto roce bylo také provedeno 207 změn, tj. připsání dětí do stávajících cestovních dokladů, ale tato služba se prováděla na počkání pouze do konce srpna 2006.

 

Matrika

V roce 2006 se na Mělníku narodilo 506 dětí, bylo uzavřeno 126 sňatků a zemřelo 444 občanů z toho 418 osob zemřelo přímo v Mělníku. Dále byly povoleny 4 změny jmen a příjmení a 11 změn příjmení po rozvodu. Před matrikou bylo sepsáno 131 zápisů o určení otcovství, což znamená, že rodiče dětí nejsou manželé. Tento zápis lze sepsat již před narozením dítěte. Z celkového počtu sňatků bylo uzavřeno 8 církevních a 8 mimo obřadní místo. V tomto roce obnovily svůj manželský slib po 50 letech (zlatá svatba) dva manželské páry. Za rok 2006 bylo požádáno o 380 osvědčení o státním občanství a 343 výpisů z rejstříku trestů.

 

Přestupky

 

Přestupky – podle jednotlivých paragrafů

Celkem

 - proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě

7

 - proti veřejnému pořádku

14

 - proti občanskému soužití

80

 - proti majetku

41

 

Správní odbor zajišťoval přestupkovou agendu pro město Mělník a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcemi Hostín, Byšice, Liběchov, Vraňany, Mělnické Vtelno, Lužec nad Vltavou, Velký Borek. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí projednával přestupky i pro dalších 14 obcí. Dále zajišťoval výkon trestu obecně prospěšných prací. V roce 2006 zaslala Probační a mediační služba ČR, středisko Mělník 7 usnesení Okresního soudu v Mělníku, ve kterých se odsouzeným nařizuje výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře od 100 do 400 hodin. Z počtu 7 odsouzených odpracoval za rok 2006 pouze 1 odsouzený uložený trest ve výměře 100 hodin. Z celkového počtu se 2 odsouzení vůbec k projednání podmínek výkonu nedostavili. Odsouzení vykonávali úklid veřejného prostranství a ošetřování zeleně.        

 

 vedoucí Mgr.Květa MrázováMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7