https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor školství a kultury - zpráva o činnosti | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor školství a kultury - zpráva o činnosti

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Státní správa - v roce 2006 nedošlo v žádné obci ve správní působnosti města Mělníka ke zrušení škol ani k jejich slučování, a tak město Mělník jako obec PIII mělo ve svém správním obvodu stále stejný počet škol a školských zařízení, zřízených jako samostatné právní subjekty, a to 42 (z toho 11 ZŠ, 12 ZŠ a MŠ, 13 samostatných MŠ, 2 základní umělecké školy, 1 základní školu praktickou a 3 školní jídelny).

Metodická pomoc - oddělení poskytovalo metodickou pomoc a za školy a školská zařízení, která nemají dostatečná technická vybavení, pořizovalo potřebné výkazy a statistiky a zajišťovalo komunikaci mezi KÚ a jednotlivými školami a školskými zařízeními.

Přestupková řízení - v roce 2006 řešilo oddělení školství 2 přestupky, týkající se zanedbání péče o povinnou školní docházku dětí. Za tyto přestupky byla rodičům uložena finanční pokuta ve výši 1 500 Kč.

Samospráva - Město Mělník je zřizovatelem 14 příspěvkových  školských organizacím města (6 ZŠ, základní škola praktická a speciální, základní umělecká škola, 5 MŠ, 2 školní jídelny).

Oddělení školství zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí vůči těmto organizacím, vztah k rozpočtu města -zejména z hlediska provozu (provozní příspěvek) a organizační záležitosti (5 pracovních porad s řediteli). Nově školský zákon uložil všem základním školám povinnost zřídit školské rady.

V roce 2006 nedošlo v Mělníku k rušení základních či mateřských škol. Naopak, rada města jako zřizovatel, vzhledem k zájmu rodičů o umístění dětí, navýšila celkovou kapacitu některých mateřských škol, dále schválila zřízení školního klubu v ZŠ Jungmannovy sady a souhlasila s pokračováním provozu přípravní třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pro Základní škole praktické, s pokračováním provozu speciální třídy pro děti s logopedickými vadami v MŠ Nemocniční a speciální třídy při nemocnici při ZŠ J. Seiferta.

V souladu se školským zákonem byly s obcemi Nebužely, Střemy, Lhotka, Řepín, Želízy, Velký Borek a Hořín uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu základních škol.

V roce 2006 byly přejmenovány MŠ, Nemocniční na MŠ Motýlek, MŠ, Dukelská

na MŠ Zvoneček, ZŠ, Českolipská na ZŠ Mlazice a u MŠ, Pohádka, Slovany upraven název na MŠ Pohádka.

Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky - Na základě §178 školského zákona účtuje oddělení školství okolním obcím úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří mají trvalé bydliště mimo Mělník, ale plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Mělníkem. V roce 2006 zaplatilo Mělníku 29 obcí za svých 275 žáků zhruba 2 277 723 Kč.

 

ODDĚLENÍ  PAMÁTKOVÉ  PÉČE

V průběhu roku 2006 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za kulturní památku budovu radnice ve Mšeně, navrženo na zápis bylo dalších 5 objektů. K 31.12.2006 je na území pověřeného Městského úřadu v Mělníku tedy : 464 objektů zapsaných, 125 objektů navržených na památkovou ochranu, 3 ochranná pásma, 2 městské památkové zóny, 4 vesnické památkové rezervace a 6 vesnických památkových zón.

 Hlavní akce realizované v roce 2006 :

oprava věže kostela sv. Petra a Pavla v Mělníce

rekonstrukce zámku Mělník – jižní křídlo

Mělník, kostel sv. Ludmily, oprava zvonice, vstupu do areálu včetně osazení replik váz

Mělník, čp. 160 (lis), včetně restaurátorských prací (nástěnné malby v 1. patře, jejich transfer)
Mělník, čp. 24

Mělník, dokončení novostavby hotelu ve Fibichově ulici a čp. 89 v ulici U Tanku

Hořín, rekonstrukce provozního areálu Povodí Vltavy (u komor)

Mšeno, městské lázně – celková rekonstrukce

Liblice, zámek – generální oprava

Mšeno, radnice čp. 1 – rekonstrukce střechy, fasády a restaurátorské práce

Mšeno, kostel sv. Martina – oprava havárie střechy

Medonosy, kostel sv. Jakuba – oprava střechy a věží

Choroušky, čp. 5 – záchrana cenného hospodářského areálu

 

Stavebně historické a archeologické průzkumy

V roce 2006 byl zpracován stavebně historický průzkum kostela sv. Ludmily a jeho areálu (ing. Petr Macek, PhDr. Pavel Zahradník). Předáno bylo vyhodnocení stavebního průzkumu a záchranného archeologického výzkumu na p. č. 175, 232 v k. ú. Mělník (Česká ulice, ulice J. Seiferta – hradební zeď). Pro široce koncipovaný projekt katalogu evropských raně středověkých kostelů s cílem zdokumentovat nejstarší křesťanské památky daných zemí probíhá výzkum i v českých zemích. Klíčovou lokalitou je samozřejmě Pražský hrad, avšak v seznamu vytipovaných památek figuruje i nejstarší předpokládaný mělnický kostel. S tím souvisely základní dokumentace kostela sv. Petra a Pavla firmou Geo-cz, vyhodnocení starších stavebně historických průzkumů a archeologických výzkumů, průzkum kostela nedestruktivním geofyzikálním měřením, průzkum podzemních prostor v románské věži chrámu.

 

Mělnické podzemí

Na jednáních týkajících se mělnického podzemí byly zjišťovány možnosti prohlášení podzemí kulturní památkou, zvažovány možnosti prezentace veřejnosti (čp. 11, úsek směřující z budovy MÚ Mělník čp. 51 ke studni), ale byla také projednávána další možnost průzkumu podzemí s ohledem na plánované budování kanalizace a v důsledku zřícení podzemních prostor v Palackého ulici (RNDr. Vladimír Havelka). V této souvislosti je nutné upozornit na nebezpečí otřesů, především v důsledku dopravní zátěže, pro podzemní prostory samotné (hornina se mělní), ale též pro statiku domů.

 

Parkoviště Čertovská ulice

Nedořešena zůstává záležitost vybudovaného parkoviště v Čertovské ulici v Mělníku – Pšovce v těsné návaznosti na areál kostela a kláštera sv. Vavřince. Již byla odsouhlasena projektová dokumentace, respektující požadavky památkové péče a památku samu, avšak k realizaci dosud nebylo přistoupeno. V rozporu s podmínkami stanovenými památkovou péčí byla položena na přístupovou cestu k parku Na Polabí betonová dlažba.

 

Dotace získané v roce 2006 (podáno 31 žádostí)

 

Program regenerace MPZ Mělník                             200.000,-

 Mělník, dům čp. 13 (dvorní fasáda)                  100.000-

 Zvonice u sv. Ludmily (schodiště a dveře)         100.000,-

 

Fond obnovy památek KÚ

Mělník, kost. sv. Vavřince (rest.práce - oltář)          80.000,-

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla (rest. práce

– kamenn. články)                                             200.000,-

Areál kost. Sv. Ludmily (repliky váz,

 oprava vstupu)                                                  200.000,-

 

Mělník, dům čp. 140 ( střecha dvor.traktu)              40.000.-

Mělník, Tyršův dům (střecha)                               100.000,-

Kostel Medonosy (střecha)                                   100.000,-

Kostel Mělnické Vtelno ( rest.fasády)                      90.000,-

Kostel Mšeno (střecha)                                         80.000,-

Želízy, dům čp. 6 – fasáda                                    70.000,-

Vidim, dům čp. 3 – okna, štíty)                              50.000,-

Vysoká, dům čp. 6 (stat. zaj. kleneb)                     70.000.-

Sedlec, dům čp. 29 (střecha)                                 50.000,-

-----------------------------------------------------------------------Celkem                                                           1.130.000,-

 

Program  záchrany architektonického dědictví MK ČR

D.Beřkovice , zámek (střecha)                           430.000,-

 

Program záchrany  lid. architektury MK ČR

Vidim, špýchar u čp. 4 (GO)                               200.000,-

Vidim, dům čp. 77 (střecha)                               120.000,-

Vidim, dům čp. 15 ( střecha, roubení)                 150.000,-   

Dobřeň, dům čp. 29 (celková rek.)                     200.000,-

Střezivojice čp. 23 (oprava roubení, statika)        100.000,-

Nosálov, dům čp. 30 (oprava roubení)                 80.000,-

---------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                        850.000,-

 

Havarijní fond MK ČR

Choroušky čp. 5 (střecha)                                   150.000,-

Kostel Medonosy (střecha)                                   70.000,-

Sedlec, dům čp. 29 (střecha)                                80.000,-

----------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                                  300.000,-

 

Dotace  celkem                                                            7.194.000,- Kč

 

Čerpána byla dotace ze státního rozpočtu na opravu věže sv. Petra a Pavla. Z celkové sumy 5 milionů Kč bylo v roce 2006 vyčerpáno 4.284.000,-. Na rok 2007 byla ze státního rozpočtu přidělena dotace 3,1 mil. Kč, která spolu s příspěvkem města umožní dokončení prací v předpokládaném termínu - červen 2007. Město Mělník poskytlo v roce 2006 na opravu a zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla 200.000,- (z výtěžku Vinobraní 2005) a na restaurování prospektu původních barokních varhan chrámu s. Petra a Pavla 50.000,- Kč.

 

Úsek kultury

Nejvýznamnější kulturní události na území města roku 2006:

Týden pro varhany 22.4.- 1.5.2006. Hlavní pořadatel Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku (dále MOOS).

Den sv. Ludmily 16.9.2006 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví  (1085 výročí od zavraždění sv. Ludmily). Pořadatel MOOS, Proboštství Mělník, Zámek Mělník a město Mělník. Putování za sv. Ludmilou, uvedení sborníku k poctě sv. Ludmily Nomine Liudmilam.

70. výročí Masarykova kulturního domu v Mělníku – Týden MKD

Výročí MKD byly věnovány také Ceny města Mělníka 2006, které byly předány 25.11.2006.

 

Podpora kulturní, sportovní a zájmové činnosti

Město poskytlo finanční podporu na provoz Kina Sokol, divadla Novanta a Galerie Ve věži a příspěvky na činnost organizací v kultuře, zájmové činnosti a práci s dětmi v celkové výši
679 000 Kč. Granty v oblasti kultury, zájmů a cestovního ruchu byly přiděleny v celkové výši 200 000 Kč.Podpora činnosti sportovních organizací prostřednictvím finančních příspěvků byla v celkové výši 1 731 000 Kč a dále byly poskytnuty účelové dotace na investice do sportovišť ve městě, které jsou v majetku sportovních organizací nebo v nájmu od města v celkové výši 2 782 000 Kč (dokončení rekonstrukce hřiště TJ Sokol Mělník, pokračování rekonstrukce kurtů TO SK Mělník, oprava povrchu dvora v Jezdeckém areálu, umělý povrch hřiště na basket TJ EMĚ, další etapa výměny oken v sokolovně TJ Sokol Mělník Pšova, oprava žákovských kabin na hřišti TJ Liaz Vehlovice, generální oprava pláště loděnice KVM 1881). Vzrostla podpora činnosti HC Junior Mělník (v souvislosti s postupem družstva A do 2. ligy) a to na celkovou částku 1 419 000 Kč.

Podpora byla poskytována také prostřednictvím propagace činnosti kulturních, sportovních a zájmových organizací a jejich akcí.

 

 

Úsek cestovního ruchu a propagace

Město v plné výši hradí a zajišťuje provoz Turistického informačního střediska – organizační složky města. Vzhledem k rostoucímu zájmu o služby TIS byla v roce 2006 rozšířena víkendová otevírací doba, k dosavadnímu období květen – září přibyly ještě měsíce duben a říjen. Byla rozšířena nabídka map a průvodců, od konce roku 2006 je zde veřejně přístupný internet. V listopadu se konalo na Mělníku  III. setkání infocenter.TIS  se zapojilo do rezervačního a informačního systému podporovanému Středočeským krajem, který má za cíl zprostředkovat turistům pomocí internetu rezervaci ubytování a dalších služeb.

Již tradičně se město prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně, Holiday World v Praze (v rámci expozice Středočeského kraje). Vzhledem ke změně podmínek se město nezúčastnilo veletrhu MADI 2006.

Akce Královských věnných měst: zimní sportovní hry v Trutnově, letní sportovní dny v Hradci Králové – družstvo města Mělníka vybojovalo 1.místo, volba královny KVM v Mělníku: soutěžící za Mělník – Sandra Pětrošová, Salon KVM v Novém Bydžově – výtvarnice Aida Líhová – Legnerová. Město Mělník bylo pořadatelem slavnostní Volby královny věnných měst 2006. Akce proběhla v Masarykově kulturním domě, který byl hlavním pořadatelem, v sobotu 28.10. Vítězkou se stala soutěžící za město Jaroměř.


 

vedoucí Mgr. Zuzana Jansová

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7