Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor životního prostředí a zemědělství - zpráva o činnosti

ZPRÁVA  O ČINNOSTI ZA ROK 2006
Ochrana ovzduší

Provozovatelé podali celkem 75 oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší včetně souhrnné provozní evidence za 110 zdrojů znečišťování ovzduší na území obce s rozšířenou působností. Orgán ochrany ovzduší předepsal poplatky v celkové výši  40 tisíc Kč, které připadnou Státnímu fondu životního prostředí. Za nesplnění oznamovací povinnosti byla uložena l pokuta o výši 6 000 Kč.

Provozovatelé podali celkem 17 oznámení včetně podkladů pro výpočet poplatku za 17 zdrojů znečišťování ovzduší na území města Mělníka. Orgán ochrany ovzduší předepsal poplatky v celkové výši 20 800 Kč, všechny poplatky, které jsou příjmem města, byly uhrazeny.

O přípěvek dle schválených Zásad o poskytování příspěvku za provedení změny topného systému na ekologická paliva požádalo 14 žadatelů, jeden žadatel nesplňoval schválené podmínky, 13 žadatelů obdrželo příspěvek ve výši 7 000 Kč na jednu byt. jednotku, tzn. 91 tisíc Kč.

V roce 2006 byl kvůli motivaci a narůstajícím ekonomickým nákladům ekologického vytápění  zvýšen příspěvek z původních 5 na 7 tisíc Kč.

Na úsek bylo přiděleno 10 stížností týkající se  emisí, prašnosti, zápachu, obtěžování kouřem, hlukem a světelným smogem. Jedna stížnost byl stěžovatelem vzata zpět, dvě stížnosti byly postoupeny ČIŽP, oblastnímu inspektorátu Praha, 7 stížností řešil orgán ochrany ovzduší města nebo ve spolupráci s příslušným obecním úřadem, z toho 3 případy se týkaly podezření na nedodržování přípustné míry obtěžování zápachem z topeniště v rodinném domku.

Stále významnějším problémem ve městě se jeví  negativní dopady z narůstající dopravy ( překladiště v přístavu, absence obchvatu, nárůst počtu vozidel, zvýšená  automobilová návštěvnost obchodních center ) a s tím narůstající hluková, emisní  a prašná zátěž a v topné  sezóně negativní dopady z provozování lokálních topenišť na pevná paliva zejména v okrajových částech města.

 

Ochrana přírody a krajiny

V roce 2006 bylo v k.ú. Mělník pokáceno 217 ks stromů. Na pozemcích města Mělníka se jednalo o stromy suché nebo silně poškozené ohrožující provozní bezpečnost ve městě, v ostatních případech bylo kácení realizováno na soukromých pozemcích a v rámci stavby nových nemovitostí. Za pokácené stromy je ukládána adekvátní náhradní výsadba, která alespoň zčásti nahradí pokácené dřeviny.

V rámci správy veřejné zeleně bylo vysázeno 52 stromů s největším podílem v lokalitách ul. Pražská, Nemocniční, podél biokoridoru Pšovka a v sídelních útvarech města.

 

Vodní hospodářství

 Činnost vodoprávního úřadu sočívá především ve vedení stavebního a kolaudačního                                                                                                                                                řízení v případě tzv. vodních děl. Celkem bylo v roce 2006 vydáno 36 stavebních povolení ke studni, 28 stavebních povolení k domovní čistírně odpadních vod, 25 stavebních povolení k vodovodu a kanalizaci a 56 kolaudačních rozhodnutí.

 

Odpadové hospodářství

Za posledních 10 let docházelo k trvalému navyšování hmotnosti svezeného zbytkového komunálního odpadu. Rozhodnými příčinami bylo zásadní zvýšení prodejních ploch ve městě, a to novou výstavbou prodejen obchodních řetězců. Každým otevřením nového supermarketu stoupla hmotnost odpadu cca o 3 %.  V roce 2005 vyprodukoval každý občan města  306 kg zbytkového komunálního odpadu ročně. Od roku 1999 do roku 2005 došlo k navýšení hmotnosti odpadu o 30 kg na osobu a rok, tedy v průměru o 4 % ročně. 

Město Mělník proto zahájilo cílenou činnost vedoucí ke zvyšování hmotnosti primárně vytříděných látkových složek. Účelem bylo zastavit tento negativní trend a stabilizovat hmotnost zbytkového odpadu. V roce 2006 bylo poprvé za 10 let svezeno méně zbytkového komunálního odpadu než v roce předcházejícím. Celkem bylo svezeno o 3 tuny odpadu méně. Sběr vytříděných látkových složek probíhá jednak na sběrových dvorech a jednak ve sběrových hnízdech. Jedná se o seskupení kontejnerů na sběr plastů, skla a papíru. V Mělníku bylo v roce 2006 rozmístěno celkem 315 ks  kontejnerů, z toho 112 na papír, 78 ks na sklo a 125 ks na plasty. Počet kontejnerů byl navýšen o 100 ks kontejnerů.   Frekvence svozu byla  u papíru 2x měsíčně, 1 x měsíčně sklo a každý týden plasty.  Za rok 2006 bylo sebráno na 505 tun separovaných složek, tedy o 225 tun více než v roce 2005. Každý občan tak vytřídil 26 kg ekonomicky zhodnotitelných surovin.

Ve městě jsou v provozu 3 sběrové dvory, na kterých občan může odevzdat veškerý odpad vznikající v domácnosti nebo spojený s provozem z domácnosti. Bohužel nemalá část objemného odpadu nekončí na sběrových dvorech, ale u kontejnerových stání. Odklízení tohoto odpadu se provádí každý týden. Více náklady spojené s touto službou činí 215 tis. Kč ročně.   

V roce 2006 bylo dále sebráno na 78 tun odpadu z odpadkových košů, tedy o 40 tun méně než v roce 2005. Bohužel celá řada odpadkových košů byla poničena a 54 jich bylo zcela zničeno. V roce 2005 dosáhly celkové náklady na jejich opravu či náhradu 107 tis. Kč.

 

Útulek pro zvířata v nouzi

Od roku 1998 do roku 2006 bylo v útulku umístěno 2 359 psů ( v průměru 262 ročně), z toho bylo vráceno původním majitelům 738 psů, tedy 31 %. Zbývající zvířata byla umístěna do pěstounské péče. Z důvodu vážného poškození zdraví bylo utraceno 56 psů. Jedná se o 2 % z komorovaných psů. Průměrná doba setrvání psů v útulku byla 21 dnů. Útulek je také sběrným místem pro poraněná volně žijící zvířata (ježky, dravé ptáky, netopýry) - tato zvířata jsou předávána do záchranné stanice Brandýsek-Čabárna. V rámci kastračního programu koček a kocourů bylo celkově kastrováno nebo sterilizováno 94 zvířat. Všechny zvířata byla vrácena do původních lokalit.

 

vedoucí MVDr.Ctirad MikešMěsto - z radnice