Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Živnostenský odbor - zpráva o činnosti

Stavy podnikatelů k 31.12.2006

 

                         tuzemské osoby             zahraniční osoby               celkem

Fyzické osoby          7026                                185                            7211

Právnické osoby        698                                    4                              702

Celkem                        7724                                            189                                      7913

 

 

Stavy živností  k 31.12.2006

Celkem                                                                                                                    14607

 

Stavy provozoven k 31.12.2006                       vlastní                    cizí                 celkem

Fyzické osoby                                            1704                456              2160

Právnické osoby                                         497                  445                942

Celkem                                                                     2201                      901                    3102

 

 

Podnikatelům jsme vydali zejména:

  833   nových  živnostenských listů a koncesních listin včetně rozhodnutí

1085    změnových živnostenských listů a koncesních listin včetně rozhodnutí

1228    dokladů o přerušení provozování živností

  130    dokladů o obnovení provozování živností

  452    dokladů o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

  426    rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele

   46     upozornění na zánik živnostenského oprávnění

 

Správní řízení za rok 2006

Živnostenský odbor v 21 případech rozhodl ve správním řízení  o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

Dále vydal 23 rozhodnutí, jimiž sankčně zrušil živnostenská oprávnění, a to 6 rozhodnutí z důvodu zrušení konkursu, 7 rozhodnutí z důvodu ztráty bezúhonnosti, 4 rozhodnutí z důvodu nesplnění kvalifikace a 6 rozhodnutí z důvodu závažného porušení živnostenského zákona. Ve   správním  řízení  bylo  sankčně  uloženo  11  pokut  v  celkové  výši  94 500 Kč, z  toho  v  7  případech  byly   již   pokuty  zaplaceny.  Ve  2   případech   bylo vydáno rozhodnutí  o   pozastavení   živnostenského  oprávnění,   neboť   podnikatel   závažným způsobem porušil   podmínky   stanovené   živnostenským   zákonem. Ve 14 případech bylo zahájené správní řízení vedené s podnikateli zastaveno, neboť podnikatelé svoji povinnost dodatečně splnili nebo požádali o zrušení předmětné živnosti.

 

Kontrolní činnost v roce 2006

V rámci kontrolního úseku bylo vykonáno celkem 315 kontrol a místních šetření a uloženo 27 blokových pokut v celkové výši 24 500 Kč. Dále bylo uloženo 7 pořádkových pokut v celkové výši 34 000 Kč.

 

Stížnosti a podněty za rok 2006

Kontrolní úsek živnostenského odboru řešil 62 stížností a podnětů, z toho 26 písemných a evidovaných, 34 telefonických a osobních podnětů a 2 případy, které byly postoupeny jinými státními orgány k dořešení. Z prošetřených stížností a podnětů bylo 15 oprávněných.

 

Evidence zemědělských podnikatelů

K 31. 12. 2006 evidoval živnostenský odbor:229 zemědělských podnikatelů  a 521samostatně hospodařících rolníků.

                                        

Centrální registrační místo  - CRM

K 31.3.2006 jsme provedli úspěšnou migraci dat do nového systému živnostenského podnikání a od 1.4.2006 již v tomto systému pracujeme. Umožňuje nám změny v živnostenském registru zaznamenávat okamžitě.Veřejnosti je tento registr přístupný na adrese: www.rzp.cz

Zákonem č. 241/2006 Sb., s účinností od 1.8.2006 byla zahájena činnost CRM. Podnikatelé tak společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi na živnostenském odboru mohou podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení pro finanční úřad, oznámit zahájení samostatně výdělečné činnosti pro správu sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění pro správu sociálního zabezpečení, ohlásit volné pracovní místo nebo jeho obsazení pro úřad práce (týká se pouze zaměstnavatelů), podat oznámení pojištěnce o zahájení samostatně výdělečné činnosti podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podnikatel si nemusí některé doklady potřebné k ohlášení živnosti zajišťovat,  protože živnostenský úřad si již může vyžádat tyto doklady sám. Jedná se hlavně o výpis z rejstříku trestů. Dále doklad o tom, že podnikatel nemá daňové nedoplatky na platbách souvisejících z jeho podnikatelskou činností, které jsou  evidovány   finančním úřadem a potvrzení o tom, že nemá nedoplatky  na platbách pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  od správy sociálního zabezpečení.

Sdružení obrany spotřebitelů

 I v roce 2006 pokračovala  spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky. Jako registrovaný partner této organizace provozujeme společnou elektronickou poradnu pro spotřebitele na adrese www.spotrebitele.cz, jejíž stránky již navštívilo 14493 občanů.  Zajistili jsme  vyvěšování  tiskových zpráv této organizace v prostorách živnostenského odboru. Pravidelně odebíráme časopis vydávaný tímto sdružením „Štít spotřebitele“ a rady sdružení obrany spotřebitelů jsou publikovány v  měsíčníku Mělnická radnice .

    

Česká obchodní inspekce

Každou první středu v měsíci mezi  13:00 a 16:00 hodinou  zajišťovala  v prostorách živnostenského odboru  poradenské dny  Česká obchodní inspekce. Občané se tak mohli přijít poradit a předat svoje podněty přímo přítomnému inspektorovi ČOI.

     vedoucí Zdeňka Skořepová


Město - z radnice