Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nový stavební zákon v praxi

Od 1.1.2007 nabyl účinnost nový stavební zákon a dle předchozích informací v tisku se všichni těšili na zjednodušení stavebního řízení, leč informace nebyly úplné a přesné, neboť se nehovořilo o tom, co všechno musí být splněno, aby potencionální stavebník měl proces povolení stavby např.rodinného domu usnadněný.

 

Stavby na ohlášení

Dnes se skutečně povoluje řada staveb na tzv.ohlášení, ale i k němu musí mít stavebník projektovou dokumentaci, stanoviska dotčených správních úřadů, vyjádření sousedů atd. Je to celá řada podmínek a pokud nejsou splněny, tak nastupuje správní řízení a o zjednodušení nemůže být řeč. Zákon usnadňuje situaci spíše movitým investorům velkých staveb.

 

Obcím byla odebrána pravomoc stavebních úřadů, tzn. že již nemohou povolovat stavební úpravy na ohlášení. To je pro občany nepříjemné, neboť musejí žádat jinak a jinde, než byli  zvyklí. Pro 38 obcí v našem správním území tuto činnost bude vykonávat Odbor výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

 

Jednotné formuláře

Důležitou novinkou pro veřejnost je to, že v celé republice byly sjednoceny veškeré formuláře týkající se všech různých povolení souvisejících s výstavbou. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města www.melnik.cz  a na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz. Stavebníci musí své žádosti podávat výlučně na těchto formulářích.

 

Pořizování územních plánů obcí v pověřeném území

Zákon klade důraz na to, aby měly všechny obce schválenou územně plánovací dokumentaci. Ovšem zároveň zpřísnil podmínky pro pořizování této dokumentace tak, že žádná obec v našem pověřeném území je nemůže splnit ( obec by musela zajistit pořízení plánu kvalifikovaným pracovníkem, který má VŠ vzdělání, 3 roky praxe ve státní správě a zkoušku zvláštní způsobilosti). Výsledkem bude, že se obce opět musí obrátit na pověřený stavební úřad.

 

Pokud obec územní plán nemá, povolují se nové stavby pouze podle intravilánu z roku 1966, tzn. pouze v území, které bylo již tehdy zastavěné. Např.pokud má někdo mimo toto území postavený dům a chce k němu povolení na garáž, není to v současnosti dle zákona možné.

Obec pak sice může požádat o vymezení současně zastavěného území, ale je to zdlouhavý proces a navíc neřeší výhled do budoucna. Tím je obec tlačena k tomu, aby si územní plán, který totiž řeší nejen  současně zastavěné území, ale i území zastavitelné do budoucnosti, co nejdříve pořídila.

 

Zákon nově ukládá povinnost pověřeným stavebním úřadům průběžně aktualizovat obcím ve svém území územně analytické podklady, které jsou podkladem pro zpracování územních plánů a obsahují veškeré aktuální informace o jednotlivých územích, jejich limitech

( biokoridory, toky, vinice, inženýrské sítě, atd.) a potřebách.

 

Metodické pokyny v únoru

V současné době je vše nové, nevyzkoušené, ani krajský úřad, ani ministerstvo zatím nejsou schopny odpovědět na řadu otázek, které nabíhají postupně při ověřování zákona  v praxi. Situace bude jasnější v únoru, kdy by mělo ministerstvo vydat metodické pokyny k tomuto zákonu.

Do té doby prosíme občany o shovívavost, neboť nový zákon zcela zásadně mění fungování odboru výstavby, který projde organizační změnou. Rada města Mělníka schválila přijetí nového pracovníka, který pomůže zvládnout zcela zásadní nápor nové práce pro obce.

 

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice