https://www.traditionrolex.com/7

 Odbor správy majetku a služeb - zpráva o činnosti | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor správy majetku a služeb - zpráva o činnosti

Oddělení investic

Projekty

Práce na realizačních projektech kanalizací nepokračovaly z důvodu nedořešení financování akce. Žádost podaná  v červnu 2005 na akci „ Mělník – kanalizace a ČOV, zlepšení kvality vody v Labi“ na FS EU nebyla do konce roku vyřešena. Část projektů byla z rozhodnutí RM přesunuta do roku 2007. Projekty na fasádu MŠ Nemocniční, na rekonstrukci suterénu ZŠ Seifertova a Sjednocení povrchů komunikací v historickém centru jsou v rozpracovaném stavu.

 

Kanalizace

Splašková kanalizace v ulici Mladoboleslavská a Na Stráni realizována jako dokončení akce Kanalizace Rousovice (zahájeno v roce 1995). Nyní stavba prováděna v koordinaci s výstavbou chodníku v ulici Mladoboleslavská.

 

Komunikace

Oplocení hřiště Vehlovice provedeno na víceúčelovém hřišti TJ Vehlovice sloužícím této lokalitě. Na Polabí osazeny nové hrací prvky, které byly částečně hrazeny prodejem dřeva.

Komunikace Baráčnická – provedeno odvodnění, chodník ze zámkové dlažby 234 m2, asfaltová vozovka 787 m2. Chodník Labská částečně hrazen dotací – zámková dlažba 302 m2. Výstavba chodníků na Chloumecké a Mladoboleslavské ulici bude ukončena dle plánu v roce 2007.

 

Školy

V ZUŠ Palackého čp.122 provedena rekonstrukce suterénu s využitím na sociální zařízení, učebna pro bicí  a dílnu. Při rekonstrukci odkryt vstup do historických prostor sklepů, které byly pouze částečně vyklizeny a stavbu tyto práce prodloužily. Dokončena fasáda na ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ Mlazice. Pokračováno ve výměně oken na MŠ Mlazice a MŠ Slovany a vyměněna část oken na ZŠ praktické Seifertova. Opravena část střechy na ŠJ Pražská. Na ZŠ Seifertova byla provedena rekonstrukce šaten a nakoupeny nové šatní skříňky a botníky. Pokračováno ve výměně regulačních ventilů. Na ZŠ Jungmannovy sady byla provedena regulace systému vytápění, náklady budou hrazeny postupně z úspor energií.

 

Nemovitosti užívané MÚ

V rámci úprav rozpočtu byly zrušeny akce – nátěr oken čp.1 a čp.3343 Penzion Fügnerova, oprava výtahů Penzion Fugnerova. V čp.51 provedeny stavební opravy pro přemístění správního odboru a odboru dopravy, včetně bezbariérového přístupu. V čp.3343 Penzion Fügnerova provedena oprava bezbariérového sociálního zařízení v jedné bytové jednotce. Po prohlídce kamerou zjištěn havarijní stav kanalizace v areálu vyvolávající větší opravu, která byla schválena v rozpočtu na rok 2007.

 

Opravy na pronajímaných objektech

Na budově DDM provedena částečná výměna oken, zbývající část zařazena do roku 2007.  

Rekonstrukce autobusového nádraží v rozsahu objemu zařazeného do financování SROP byla dokončena v plánovaném  termínu. V rámci dalších prací provedena rekonstrukce parkoviště a částečně chodník, zbývající rozsah prací zařazen do rozpočtu 2007. Provedena celková oprava budovy autocvičiště. Větší havárie řešeny především na objetu útulek pro zvířata v nouzi opravou střechy a úniky vodovodu, v autocampu úniky vodovodu a opravy elektro a na zimním stadionu – opravy elektroinstalace a hromosvodu po revizi, oprava kondenzátoru a kompresoru, oprava ozvučení a úprava únikových východů.

V Domě služeb na nám.Karla IV provedena především oprava střechy na strojovně výtahů a VZT včetně oplechování , částečná oprava světlíků, výměna vnitřních svítidel, úprava rozvodů studené vody (uzavírací ventily), oprava dvou sprchových koutů.

 

Ostatní stavby

Pokračováno 3.etapou v opravě opěrné zdi Na Polabí, provedeno 138 bm. Z celkové délky 780 bm rozdělené do 9 etap tedy dokončeno celkem 305 bm (etapy cca po 2 mil.Kč mají různou délku, výšku a složitost). Opraveny kaple na Vehlovicích a v Mlazicích. Na opravu kaple v Mlazicích navázala na základě podnětů občanů demolice trafostanice. Oprava křížku na Vehlovicích nedokončena z důvodu dodání nekvalitního kamene. V podzemí prováděno vyklizení zásypů v čp.13, 122 a 125, chemické odstranění nebezpečných hub a plísní ve sklepě čp.13 a montáž pracovního osvětlení ve vyklízených prostorách.

 

Správa bytových domů

V čp.13 provedena část opravy dvorní fasády, upraven dvůr a průjezd, opravena kanalizace, ve dvou bytech provedena změna vytápění.

Opraven dvorek a chodník u DPS Sokolská čp.1058,1059 a 1060.

Zpracovány projekty na úpravu vytápění v objektech čp.11, čp.13 a čp.29 z důvodu zrušení výdechů od topidel ve fasádě. V čp.234 a 253 bylo provedeno vyvložkování komínů. V čp.29 a 119 provedena oprava kanalizace. V čp.182 proveden nátěr oken. Nebyla uskutečněna plánovaná oprava a výměna oken na čp.270 z důvodu zrušení výběrového řízení. Na čp.175 provedena oprava soklu na fasádě a oprava oken. Opravy střech provedeny na objektech čp.175, 231, 269, 270, 1058-60 a především na čp.2486-9.

 

 Nájmy nebytových a bytových prostor

 

Počet bytů ve vlastnictví města

 

 

384

Počet vystavených souhlasů s nájmem bytů

 

42

Počet vyřízených žádostí o prodloužení nájmu bytů

 

42

Počet přechodů nájmu bytu

 

 

3

Počet uskutečněných výměn bytů

 

1

Počet dohod o převodu členství v bytovém družstvu

1

Počet nájemců žádajících o splátkové kalendáře a uznání dluhu

18

 

V roce 2006 byla uzavřena nová mandátní smlouva na správu nemovitostí a výkon práv a povinností na stavby domů s byty a nebytové prostory vč. bytů v budovách škol umístěných v nemovitostech s byty.

V souladu s rozhodnutím RM a ZM byla vystavena nová pravidla pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v domech č.p. 2653 a 2663, v ulici K Učilišti v Mělníku.

Byla provedena úprava výše nájemného v městských bytech v souladu s platnými předpisy.

Ve spolupráci s firmou Koncept FAST s.r.o. byl zhotoven na základě podkladů ze soudních spisů soupis nájemců k odpisu pohledávek.

 

 Oddělení služeb

Oddělení služeb koncepčně a metodicky zabezpečovalo kompletní správu a údržbu místních komunikací (včetně dopravního značení), městského mobiliáře, veřejného osvětlení, jejichž realizaci zabezpečují TS Mělník v rámci svého rozpočtu a provádělo kontrolu činností TS. Situace byla o to složitější, že TS měly v průběhu roku 3 ředitele.

 

V oblasti oprav komunikací  byla provedena oprava povrchu komunikace Lesní v úseku od ulice Kokořínské po ul. Chloumeckou s vyřešením přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Byly provedeny opravy povrchu některých komunikací v sídlišti Rousovice ( O.Wenzla, Revoluční, Dukelská, Sportovní (nová), Jezdecká),  celková oprava komunikace Ve Vinicích včetně opravy přilehlých chodníků zámkovou dlažbou a opravy veřejného osvětlení.

V oblasti oprav chodníků  byly provedeny opravy následujících chodníků: zámkovou dlažbou v ul. Smetanova, u sídliště Sokolská , velkého úseku chodníku v ul. Pražská zámkovou dlažbou, opravy chodníků (asfaltem) v sídlišti Pivovar včetně opravy poničených schodišť, zámkovou dlažbou v ul.  Bezručova u Podolské nemocnice a mozaikovou dlažbou v ul. U Sadů .

Kromě schodišť v sídlišti Pivovar byla opravena řada ostatních poničených schodišť v centru města (Radniční ul. ul. Krombholcova, ul. kpt.Jaroše, ul. Žižkova atd.)

Mezi menší dokončené akce patří oprava chodníků u železničních přejezdů v ul. Bezručova a Klášterní.

 

Odbor správy majetku a služeb

vedoucí Ing.Lubor ByzovMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7