Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor výstavby a rozvoje

V roce 2006 bylo na odboru vydáno 596 stavebních povolení, dále 20 povolení na plynovou přípojku, 9 na elektrickou přípojku, 14 na vodovodní přípojku. 203 stavebníků požádalo o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Bylo povoleno 108 novostaveb rodinných domků se 109 bytovými jednotkami a dva bytové domy s 90 byty. V roce 2006 bylo zkolaudováno 67 rodinných domů se 70 bytovými jednotkami.

 

Oddělení územního rozhodování a ochrany zemědělského půdního fondu.

V agendě programu obnovy venkova pro r. 2007  bylo podáno 37 žádostí o dotace z rozpočtu KÚ (termín pro podání byl do 20.10.2006). Počet žádajících obcí: 29 + 2 svazky obcí. Byla provedena kontrola u všech těchto podaných žádostí. Na rok 2007 obce žádají o dotace z rozpočtu KÚ v celkové výši 7.109.810,- Kč.Oddělení provádí kontrolu úplnosti obsahu dokumentace tzv. Závěrečného vyhodnocení akcí dotovaných v roce 2006.

 

Oddělení stavebního řádu

Tento úsek prováděl standardní činnosti, které ukládá pracovní náplň odboru dle ustanovení stavebního zákona. V důsledku značného nárůstu administrativy rada města rozhodla o zvýšení počtu pracovníků tohoto úseku o jednoho referenta. Po výběrovém řízení nastoupil 1.5.2006. Mezi významné akce, které stavební úřad povoloval patří 2 bytové domy na Bezručově ulici, které jsou součástí plánovaného komplexu nového sídliště, kolaudoval  nový obchodní dům PLUS, doprovodné stavby přivaděče na D8. Zajišťoval rovněž neodkladné zabezpečovací práce na objektu v k.ú. Tupadly. S ohledem na havarijní stav objektu vydával ústní příkaz k odstranění části stavby , která ohrožovala zdraví a životy osob, oprávněné právnické osobě.

 

Úsek rozvoje

Tento úsek zajišťoval samosprávné činnosti.V rámci své kapitoly schváleného rozpočtu zajišťoval některé projektové dokumentace, např. rekonstrukci komunikace ul. Čertovská, technické zázemí pro fotbalový areál Podolí, plynofikaci městské části Rousovice. Pokračovaly práce na zpracování a projednání regulačních plánů Rousovice, Průhon, Blata a Mlazice. Úsek zajišťoval studii dopravní obslužnosti města. Ta měla za úkol vyhodnotit veškeré navrhované trasy „obchvatu města“ z hlediska dopravního, technicko-ekonomického, urbanismu a ochrany životního prostředí. Rozbor studie bude jedním z podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva města o stanovení trasy obchvatu.

Úsek rozvoje připravoval podklady a žádosti o dotace ze státních fondů. Městu tak byla přiznána dotace 200 tis. na regeneraci památkové zóny, 350 tis. na projekt cyklostezky Rybáře a 819 tis. na studii dopravní obslužnosti města.

Oddělení vede rovněž agendu na opravu bytového fondu způsobeného povodní na jaře v roce 2006.

 

 

vedoucí Pavel Průcha

 Město - z radnice