https://www.traditionrolex.com/7

 Práce na komunitním plánu pokračují | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Práce na komunitním plánu pokračují

Komunitní plán sociálních služeb Mělník  vznikne v letošním roce díky dotačnímu titulu z grantového schématu Středočeského kraje SROP 3.2.

Komunitní plánování je jedna z metod používaných pro vytvoření plánu sociálních služeb. Základním cílem této metody je, aby sociální služby byly takové, jaké si je občané určité komunity (obce, města, kraje) přejí, aby byly dostupné a efektivní. To znamená, že jejich počet a druh poskytovaných služeb budou odpovídat potřebám občanů.

Komunitní plánování můžeme označit jako aktivní úsilí obce o dlouhodobé a průběžné zapojování veřejnosti do řízení záležitostí obce.

Po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z fondů EU město Mělník nejprve spolupracovalo na vytvoření sociodemografické studie města, která se věnuje analýze základních sociálně demografických charakteristik města. Součástí demografické analýzy je prognóza věkového složení a  prognóza přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva. Ve druhé části jsou analyzovány sociálně ekonomické charakteristiky města Mělníka, které vyúsťují v prognózu trhu práce a podrobný rozbor nezaměstnanosti v městě. Aktivní politika zaměstnanosti, vybavenost, kriminalita a sociálně patologické jevy dále dokreslují sociální situaci obyvatel města Mělníka.

Dalším krokem bylo vytvoření syntetické studie výzkumů příjemců a poskytovatelů sociálních služeb, jejímž výsledkem bylo nastínění vize na zlepšení zařízení a služeb ve městě.

V rámci těchto výzkumů byli osloveni všichni poskytovatelé sociálních služeb na Mělníku a formou řízeného rozhovoru byl s nimi vyplněn standardizovaný dotazník. Tato forma výzkumu byla zvolena i při výzkumu uživatelů – příjemců sociálních služeb.

S oběma studiemi, jak sociálně demografickou analýzou, tak se syntetickou studií, se můžete podrobně seznámit na internetových stránkách města www.melnik.cz.

Na konci loňského roku a na začátku roku letošního byla uspořádána řada informačních propagačních akcí, na kterých se mohli účastníci seznámit s posláním a cílem komunitního plánování. V průběhu těchto schůzek se vyčlenila skupina občanů  z řad poskytovatelů, uživatelů i zadavatelů sociálních služeb, kteří se v letošním roce budou účastnit vlastního vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb Mělník.

První schůzka byla svolána na 6.3.2007 v 15:00 hod. do zasedací místnosti MÚ Mělník, nám., Míru 51. Nejedná se o skupinu uzavřenou, proto další zájemce o práci ve strategickém týmu či pracovních skupinách rádi uvítáme.

Informace poskytne Mgr. D. Pavlíková, vedoucí odboru sociálních  věcí a zdravotnictví tel. 315 635 311.

 

Mgr. Drahomíra Pavlíková


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7