Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Právní stanovisko k povinnosti fyzických a právnických osob k žádosti o odběru vody.

Od začátku letošního roku se množí dotazy týkající se ukončení platnosti některých povolení k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami k 1.lednu 2008. Obecně lze říci, že platnost povolení zaniká u všech povolení vydaných do roku 2002, tedy do účinnosti nového zákona o vodách. Jedinou výjimku tvoří studny občanů nepodnikatelů sloužící pro individuální zásobování jejich domácností vodou, u kterých platná povolení nezanikají. Nic se tedy nemění pro majitele studní, kteří je využívají pro zásobování své domácnosti vodou. Zato se považuje i zalévání zahrady, mytí automobilů nebo napájení zvířat. Samozřejmě platí, že domácnost, která užívá studnu, musí mít vedle kolaudačního rozhodnutí a stavebního povolení také povolení pro odběr vody. Tato povinnost vychází z příslušných ustanovení zákona o vodách a platí už od roku 1955. Povolení nemusí mít dále majitel studny u objektu k bydlení, který byl postaven před 1.lednem 1955, a dále u studny, u které vlastník prokáže, že existovala před tímto datem. V souladu s právními předpisy je i odebírání vody z této studny. V  případě užívání vody ze studny pro potřeby domácnosti s koncem tohoto roku nezaniká, vlastník proto žádost o povolení odběru nepodává.

V případě studní postavených v roce 1955 a později musí mít vlastník k odběru povolení, musí vlastnit dokument, který jej k tomu opravňuje. Stejně jako v případě studní v předcházejícím odstavci platí, že pokud jde o povolení k odběru pro potřeby domácnosti, toto s koncem roku nezaniká, vlastník žádost o povolení odběru nepodává. Taktéž nekončí platnost povolení, neboli, která nabyla právní moci po 31. prosinci 2001. V opačném případě, kdy majitel studny nevlastní příslušné dokumenty pro odběr vody, se dopouští protiprávního jednání a měl by urychleně tento právní stav narovnat.

Podnikatelům zde totiž hrozí pokuta ve výši 50 Kč za každý nedovoleně odebraný m3 vody a občanům celková pokuta až 50 tis. Kč.

Dokladem pro žádost o odběr vody je vyjádření oprávněného hydrogeologa.

V případě, že ani na studnu není řádné povolení, pak na vyjádření hydrogeologa a případný protokol o čerpací zkoušce navazuje projektová dokumentace k provedené stavbě zpracovaná autorizovanou osobou. Dalším podkladem je výpis z katastru nemovitostí k pozemku, kde je studna navržena. Za vydání stavebního povolení se platí správní poplatek, jeho výše činí v případě domovních studní 300 Kč. Správním orgánem je vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. V případě nepovoleného užívání studny hrozí podnikatelům, ale i občanům pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Na závěr je třeba poznamenat, že dle § 9 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách je nutno

návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami podat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto.

Zpracovali odborní pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník

 

Za odbor :

MVDr. Ctirad Mikeš

vedoucí odboru životního prostředí zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice