https://www.traditionrolex.com/7

 Důležitá informace pro podnikatele v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Důležitá informace pro podnikatele v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly


Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění novely zákon č. 119/2012 Sb.

Povinností podnikatele v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly (nad 3,5t nebo více než 9 osob) je do 31.5.2013 požádat obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a připojit:

  • osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce – pro každý druh dopravy zvlášť
  • doklad prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti
  • doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení podle Článku 3 bod 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  • doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla (např. smlouva o smlouvě budoucí na vozidlo, technický průkaz, leasingová smlouva)
  • osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle nařízení
  • pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě (např. pracovní smlouva, jmenování ředitelem, manažerská smlouva, výpis z OR apod., dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti je brána jako nepřímá vazba)

Nebude-li žádost ve stanovené lhůtě podána, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese a tím omezí podnikateli rozsah oprávnění na provozování silniční motorové dopravy pouze malými vozidly (do 3,5t nebo více než 9 osob).

Doplňující informace ke změnám v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly na tel. 315635386

Ing. Lenka Škulavíková,vedoucí živnostenského odboruMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7