Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění obecního živnostenského úřadu Mělník podnikatelům


Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Mělník upozorňuje podnikatele, že s účinností zákona č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) byla od 30.06.2012 do § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona zavedena povinnost zrušit živnostenské oprávnění podnikateli, který na žádost živnostenského úřadu neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území ČR místo podnikání, sídlo či organizační složku podniku. V této souvislosti Obecní živnostenský úřad Mělník žádá držitele živnostenských oprávnění, zejména fyzické osoby, aby si zkontrolovaly na internetových stránkách Registru živnostenského podnikání (živnostenský rejstřík) – www.rzp.cz, jaké údaje jsou o nich v tomto registru evidovány.

Pokud má podnikatel – fyzická osoba - zapsány v registru různé adresy bydliště a místa podnikání a není-li zároveň vlastníkem nemovitosti na adrese místa podnikání, je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k tomuto objektu. Toto upozornění se týká zejména podnikatelů, kteří mají bydliště zapsané na adrese sídla ohlašovny.

Podnikatelům, kteří již sdělili živnostenskému úřadu, že chtějí mít adresu místa podnikání totožnou s adresou bydliště, je v případě změny bydliště, adresa místa podnikání změněna automaticky.

Správní orgán musí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovat fyzickým osobám písemnosti ve věcech podnikání do místa podnikání, pokud nemají zřízenou datovou schránku jako podnikající fyzické osoby či nepožádaly o doručování na jinou adresu ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 správního řádu. Adresou místa podnikání je adresa zapsaná v živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci. Místo podnikání musí být jednoznačně určeno názvem obce, její částí, názvem ulice, číslem popisným a orientačním, bylo-li přiděleno a dále PSČ. Nemůže se tedy jednat pouze o pozemek.

Žádost o prokázání právního vztahu k adrese místa podnikání, a to i v případě přerušení provozování živnosti, musí živnostenský úřad doručit podnikateli do místa podnikání. Pokud však k této adrese již podnikatel nemá žádný vztah a zásilka se po úložní době vrátí zpět, nastává tzv. fikce doručení, tj. zásilka se považuje za doručenou, i když se o jejím doručení ve skutečnosti podnikatel nedozvěděl. Neprokáže-li však podnikatel živnostenskému úřadu na jeho žádost právní důvod užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, živnostenský úřad musí ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona zrušit podnikateli jeho živnostenské oprávnění. V souvislosti s tímto správním řízením budou podnikateli předepsány k úhradě náklady řízení (1000,- Kč) v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka, v případě více vlastníků prohlášení všech vlastníků nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Ing. Lenka Škulavíková,vedoucí živnostenského odboruMěsto - z radnice