Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2013

 

Město Mělník i pro letošní rok zaměřuje svoji pozornost na problematiku prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 11. 2. 2012 Program prevence kriminality na rok 2013 - tvoří ho projekty, které budou realizovány ve spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Pro tento rok byly připraveny tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany kraje a ministerstva a spoluúčastí města na projektech.   

Do dotačního řízení byly zaslány projekty zaměřené na vzdělávání strážníků a policistů, kontinuální práci s dětmi v rámci sociálně vyloučených lokalit a vybudování nového povrchu na sportovním hřišti v rámci areálu Dětského dopravního hřiště a Autocvičiště.

Připravili jsme i projekty financované z rozpočtu města, které se již v předchozích letech osvědčily. Těmito pro letošní rok jsou:

·         Seminář multidisciplinárního týmu SVI – seminář pro pracovníky multidisciplinárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží.

·         Den bezpečí a pořádku - 7.5.2013 - konaný pod záštitou starosty města.  Jedná se o 4. ročník preventivně prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky IZS - MP, PČR, HZS, prezentovat se budou dále vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

·         Výstava na téma Prostituce - jedná se výstavu s interaktivním programem, jejímž cílem je informovat mládež o historii nejstaršího řemesla, současném stavu prostituce v ČR a především rizicích zdravotních, sociálních, a kriminálních.

·         Bezpečný nákup - projekt je zaměřen v době předvánočních nákupů na prevenci krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů. Realizován bude již 4. ročník akce.

·         Právo pro každého -  jedná se o 10. ročník projektu zaměřeného na zvyšování právního vědomí žáků 9.ročníků ZŠ  a studentů SŠ.

·         Soutěže prevence kriminality - v rámci roku 2013 budou vyhlášeny soutěže na různá témata v oblasti prevence kriminality s cílem aktivizace občanů, zejména dětí.

·         Info 2013 – v rámci zvyšování právního vědomí a informovanosti občanů budou vydávány dle potřeby infomateriály (omalovánky pro děti z MŠ, apod.).

·         Provoz Multifunkčního hřiště Mělník – Pšovka – na Dětském dopravním hřišti a autocvičišti budou realizovány v průběhu celého roku různé akce pro široké spektrum občanů. Bude probíhat výuka pro ZŠ a preventivně zaměřené akce ve spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, rodinnými centry, nestátními neziskovými organizacemi, volnočasovými organizacemi a organizačními složkami města.

 

Irena Podivínská, DiS.

manažerka prevence kriminality Město - z radnice