https://www.traditionrolex.com/7

 Změny v taxislužbě a v příležitostné osobní dopravě | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Změny v taxislužbě a v příležitostné osobní dopravě

 

Od 1. května 2013 by měla nabýt účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která přináší zásadní změny v podnikání  s malými osobními vozidly (9 osob včetně řidiče) - taxislužba, příležitostná osobní doprava (tzv. smluvní doprava) a doprava vozidlem cestujícího (tzv. drink servis). Všechny tyto dopravy jsou nově zahrnuty pod taxislužbu a platí pro ně nové podmínky podnikání.

 

Stávající provozovatelé taxislužby:

Dopravce (tj. držitel koncese) má povinnost


-       zajistit do 1. 8. 2013, aby byl evidován jako vlastník nebo provozovatel vozidla taxislužby


-       od 2. 8. 2013 smí být evidován pro vozidlo taxislužby pouze jediný dopravce


-       do 31. 12. 2013 nahlásit dopravnímu úřadu údaje o taxametru

Do 1. 8. 2013 dopravní úřad vyřadí z evidence vozidel taxislužby, vozidla, u nichž nebude v registru vozidel zapsán dopravce jako vlastník nebo provozovatel nebo u kterého bude evidováno více dopravců.

 

Stávající řidiči taxislužby:


-       průkazy řidiče taxislužby vydané do 31. 8. 2010 platí do 1. 11. 2013


-       průkazy řidiče taxislužby vydané od 1. 9. 2010 do 30. 4. 2013 platí do 1. 5. 2014.

Po uplynutí těchto lhůt musí řidič sám požádat o vydání nového průkazu, a to na dopravním úřadě podle místa svého trvalého pobytu. Do 30. 4. 2013 žádá o vydání průkazů dopravce (tj. držitel koncese) a řidič s tímto průkazem vykonává činnost řidiče taxislužby pouze pro tohoto dopravce podle stávajících podmínek až do 1. 11. 2013, resp. 1. 5. 2014. Řidič taxislužby s průkazem vydaným po 1. 5. 2013 může vykonávat činnost řidiče taxislužby pro jakéhokoliv dopravce, ale pouze za podmínky, že uzavřou základní pracovněprávní vztah.

 

Smluvní doprava malými osobními vozidly a drink servis:

Dopravce (tj. držitel koncese) má povinnost


-       zajistit, aby byl v registru vozidel (ve velkém technickém průkazu) dopravce zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla (vyřizuje se u přepážky registru vozidel)


-       do 30. dubna 2013 nahlásit vozidla dopravnímu úřadu (obdrží doklad o zařezení vozidla do evidence vozidel taxislužby)


-       po 1. 5. 2013 vozit ve vozidle doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby vydaný dopravním úřadem


-       tato vozidla podléhají každoroční technické prohlídce


-       vozidlem smí podnikat jen jeden dopravce, který je zapsán jako vlastník nebo provozovatel


-       zajistit, aby řidiči měli od 1. 5. 2013  platný průkaz řidiče taxislužby


-       od 1. 5. 2013 nesmí vozidlo řídit řidič bez průkaz řidiče taxislužby


-       s řidičem, který má průkaz vydaný po 1.5.2013 mít uzavřen základní pracovněprávní vztah


-       doklady potřebné k vyřízení průkazu řidiče taxislužby (do 30. 4. 2013 žádá dopravce, od 1. 5. 2013 žádá sám řidič) - fotografie dokladového typu, výpis z karty řidiče (předkládá se jen do 30. 4. 2013), doklad totožnosti, správní poplatek 500,- Kč.


-       doklady potřebné k vyřízení zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby - doklad o kategorii vozidla (např. technický průkaz vozidla, protokol o technické prohlídce), doklad totožnosti, od 1. 5. 2013 poplatek 50,- Kč.

 

Stávající řidiči smluvní dopravy a drink servisu:

 


-       od 1. 5. 2013 se automaticky stávají řidičem taxislužby


-       od 1. 5. 2013 musí mít průkaz řidiče taxislužby (do 30. 4. 2013 žádá dopravce, pro kterého vykonávají činnost řidiče, od 1. 5. 2013 žádá sám řidič)

 

 

Dopravním úřadem je pro všechny výše uvedené druhy dopravy obecní úřad obce s rozšířenou působností - pro řidiče podle místa trvalého pobytu, pro dopravce podle místa podnikání fyzické osoby a podle sídla právnické osoby. Na Městském úřadě Mělník vykonává činnost dopravního úřadu odbor dopravních a správních agend na adrese nám. Míru 51, 1. patro (telefon č. 315 635 511).

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)

 

                                                                       Bc. Renata Michňová

                                                                       vedoucí oddělení dopravy, dopravních agend


a silničního hospodářstvíMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7