Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Samson Lenk v Zelcine

Obnova mělnického podzemí

Současný stav a možnosti řešení

Podzemní prostory v historickém jádru města Mělník jsou dlouhodobým problémem tohoto města, mohou však být do určité míry i jeho chloubou. Jejich stáří je různé, neboť vznikaly v průběhu několika staletí, aniž by byly systematicky evidovány a ani jejich prostorová poloha (zejména vzájemná) nebyla téměř nikdy určována. Podle některých historických pramenů i podle ústního podání pamětníků byly podzemní prostory vzájemně propojeny.

Teprve ve 20. století, když se začaly projevovat jejich negativní důsledky na povrchu (propady částí komunikací, poškození zdiva na objektech apod.), začalo se s jejich průzkumem a následně i s částečnou sanací. V 70. letech minulého století byl proveden první systematičtější pokus o komplexní řešení problému vlivu známých i neznámých a nezajištěných podzemních prostor na povrch, nebyl však řádně dokončen a v současné době lze výsledky tohoto průzkumu jen částečně využít.

V roce 2000 zahájilo město Mělník systematický průzkum podzemních objektů, v jehož úvodní části byla provedena evidence veškerých známých a dostupných podzemních prostor a jejich následné zaměření. Výsledkem této práce je úplný inženýrsko-geologický popis jejich stavu a odborné zaměření jejich prostorové polohy se zobrazením ve 3D. V tomto modelu jsou též zaměřeny a vyznačeny všechny závaly a zazdívky v podzemních chodbách. Vzhledem k tomu, že podzemní prostory jsou zpravidla přístupné pouze z domů v soukromém vlastnictví byla nutná spolupráce s občany města, která až na malé výjimky byla velmi dobrá.

Povodně v roce 2002 způsobily, že tyto práce bylo Město nuceno přerušit a finanční prostředky určené na průzkum a sanaci podzemních prostor věnovat na řešení následků povodní.

V průběhu roku 2007 byly zahájeny práce na zpřístupnění historické studny v prostoru Mírového náměstí a dnes je již možno si tuto unikátní stavbu prohlédnout v rámci veřejné prohlídky. Byl tak učiněn první krok pro využití historických podzemních prostor v oblasti turistického ruchu a pro zvýšení atraktivity města.

Město Mělník provedlo rekonstrukci kanalizace v historickém jádru města, která respektovala polohu stávajících známých podzemních prostor. Z dokumentace podzemních prostor je však zřejmé, že všude tam, kde jsou na koncích chodeb závaly či zazdívky mohou tyto chodby pokračovat. Kromě toho existují zcela jistě i prostory, o kterých prostě dnes nic nevíme, a které se mohou v blízké či vzdálenější budoucnosti projevit a způsobit nečekané problémy jak na komunikacích, tak na budovách, ale i na pozemcích. Je tedy nutné pokračovat v průzkumu podzemí s cílem maximálně zkompletovat a zpřesnit tuto dokumentaci, kterou je třeba doplnit o zjištění technického stavu stability jednotlivých chodeb, obezdívek, kleneb včetně statického posouzení. Pak bude možné zpracovat projekt sanace a obnovy podzemí a poté tyto práce realizovat. To povede k minimalizaci eventuálních dalších škod způsobovaných na povrchu, a těchto výsledků bude možno využít pro projekt zpřístupnění dalších podzemních prostor pro širokou veřejnost.

 

Průzkum podzemí

Existenci podzemních prostor je možno zjišťovat:

a) z míst závalů jejich odklizením

b) z míst zazdívek jejich provrtáním a v pozitivních případech odstraněním zazdívky

c) z povrchu geofyzikálními metodami
- radar
- gravimetrie
- zjištěné anomálie ověřovat průzkumnými vrty
- následně rozhodnout o jejím zpřístupnění
- vyražením šachtice z povrchu
- prorážkou z jiného podzemního prostoru

Je také nutné při každém náhodném nalezení podzemní prostory provést její zpřístupnění, přesné zaměření, inženýrsko geologické vyhodnocení, posouzení technického stavu, statické posouzení a případnou sanaci.

Město Mělník založilo komisi pro regeneraci, která se ve své činnosti zabývá i problematikou mělnického podzemí v historické části města. Této komisi budou pravidelně předkládány a konzultovány informace o průběhu prací, o současném stavu, a o dalším postupu navrhovaném s ohledem na možnosti řešení včetně možností čerpání finančních prostředků. 

Po skončení 1. etapy prací budou ve spolupráci s komisí pro regeneraci stanoveny cíle, priority, časový postup a orientačně i náklady na jednotlivé činnosti.

Na základě rozboru těchto údajů a doplněného stavu podzemních inženýrských sítí budou stanoveny reálné cíle a celá práce rozdělena do etap. Vzhledem ke zpřístupnění studny, a k úmyslu najít možnost napojení dalších chodeb na tuto, v současné době již přístupnou část, a k poloze dosud známých podzemních prostor, se z hlediska priority jeví vybrat jako nejvhodnější k přednostní realizaci oblast v severovýchodní části náměstí v prostoru mezi radnicí a domem č.p. 11 a ulicí Husovou a Legionářů s již částečně sanovaným podzemním prostorem pod bývalým objektem „Hamburk“.

 

Postup prací:

I. etapa

1.1. Rešerše stávajících podkladů
- inventarizace dokumentů z dřívější doby
- veřejná výzva k podávání informací o existenci podzemních prostor
(vývěsky, doručení vlastníkům, radniční noviny)
- evidence informací, jejich vyhodnocení a předání k dalšímu zpracování

1.2. Měřické práce:

1.2.1. Aktualizace měřických podkladů z roku 2001
- zapracováním do modelu 3D prostor zaměřených po roce 2001
- doplněním modelu 3D podzemí o model 3D povrchu
- doplněním inženýrských sítí ve 3D
- využitím grafických podkladů měřicky jen částečně vyhodnotitelných:
- informací od veřejnosti
- po prohlídce míst, kde jsou, nebo mohou podz. prostory pokračovat

1.2.2. Revize bodového pole a jeho doplnění
(je z 50% zajišťováno jako součást diplomové práce studentů ČVUT)

1.3. Průzkum - geologické práce, statické zajištění

1.3.1. Inženýrsko-geologický posudek podzemních prostor

1.3.2. Statické posouzení stavu jednotlivých objektů

1.4. Komplexní posouzení výsledků rešerše a průzkumu
- od veřejnosti
- z doplněných měřických podkladů
- s ohledem na jejich význam pro další činnosti
- vyznačení míst pro provedení technických prací
- stanovení nebezpečných prostor k přednostnímu řešení
- rozdělení území na části, které budou komplexně řešeny v rámci jedné etapy

II. etapa

2.1. Sanace nebezpečných prostor

2.2. Ověření výsledků rešerše a průzkum
- rekognoskace v terénu
- prověření zazdívek
- vyklizení zasypaných eventuálně zavalených prostor
- geofysikální metody (radar a gravimetrie)
- průzkumné vrty
- rozdělení na územní celky pro postupnou realizaci

2.3. Měřické práce

2.3.1. Zaměření nově objevených, zpřístupněných a sanovaných prostor

2.3.2. Měřické práce pro zjištění parametrů ke statickým výpočtům

Další etapy vázat na územní členění historického středu města podle rozhodnutí komise
Sanace podzemních prostor a jejich případné zpřístupnění pro veřejnost
- zpracování projektové dokumentace
- archeologický a památkový průzkum
- zaměření nově objevených prostor a jejich doplnění do 3D modelu
- geologické zdokumentování nově objevených prostor
- statické posouzení
- statické zajištění podzemních prostor
- umytí povrchu chodeb tlakovou vodou příp. vzduchem
- jejich eventuální propojení do prohlídkového okruhu
- jejich úprava pro veřejnost
- dokumentace skutečného stavu

Na závěr každé etapy prací provést zhodnocení vykonaných prací a modifikovat činnost v následující etapě. Výsledky i další postup vždy prezentovat v komisi pro regeneraci a ve spolupráci s touto komisí rozhodovat o dalším postupu a činnosti.

 Ing. Jan Fafejta

 

Statika a geologie

V rámci programu obnovy mělnického podzemí bude spolu souběžně s geodetickým mapováním podzemních prostor, souběhu s inženýrskými sítěmi a vztahu k nadzemním i podzemním stavebním objektům prováděno i mapování a hodnocení geologického profilu a statické stability jak podzemních prostor, tak stavebních objektů, které by mohly být podzemními prostorami ovlivněny.

I etapa prací:

V této etapě jsou shromažďovány a digitalizovány (PDF, JPEG) dostupné informace z dosud zpracovaných průzkumů a dostupných archivů (Geofond). Výsledkem budou informace roztříděny a přiřazeny odkazy ke zpracovávané digitální mapě. To umožní ve druhé etapě plánovatelný postup a řízený systematický průzkum podzemí včetně vyklízení, zpřístupňování nových prostor, a statické kontroly a zajišťování podzemních i nadzemních objektů stávajících i budoucích. 

II etapa prací:

Tato etapa vychází ze shromážděných informací v I. Etapě a zabývá se především fyzickými prohlídkami přístupných a odkrývaných podzemních objektů a v návaznosti i viditelných poruch nadzemních objektů.

Předpokládá se spolupráce s dodavatelskými firmami při řízení vyklízení, provizorního statického zajištění, odhalování nových chodeb.

Následně budou postupně zpracovávány projekty trvalého statického zajištění podzemí, zajištění bezpečného přístupu a pohybu, návrhy průběžného sledování deformací, odvětrávání zpřístupněných prostor, nízkonapěťové osvětlení atd. S tím budou souviset i dozory nad stavební činností v podzemí.

Ing. Jiří Tureček

 

Stručně o probíhajících aktivitách:

Již několik let probíhá vyklízení a čištění podzemních prostor pod č.p. 10. Byl objeven vstup do dalšího podzemního patra, které se rozkládá pod celou budovou a vede z něj chodba pod náměstí. V současné době jsou všechny podzemní prostory vyklizené až na hranici pozemku, a započalo se s vyklízením vstupu do chodby pod náměstí.

Tato činnost je odpočátku konzultována s odborníky, kteří prováděli průzkum a zaměření mělnického podzemí v roce 2000. Nejprve s RNDr. Havelkou, posléze s Ing. Fafejtou, který je autorem výše uvedeného článku.

Dále probíhají vyklízecí práce pod domem č.p. 33 v Husově ulici, které jsou momentálně na počátku vyklizení druhého, ještě nikde nezaznamenaného podlaží, které bylo zasypáno pravděpodobně někdy mezi lety 1904-39. K objevení tohoto prostoru došlo na základě vyprávění jednoho z původních majitelů a příbuzného současného spoluvlastníka. Tyto sklepy mají dále pokračovat směrem k zámku společnou chodbou, možné jsou i další podlaží, případně i odbočky mimo očekávanou trasu.

S Ing. Fafejtou byla také konzultována možnost napojení dalších podzemních prostor do prohlídkové trasy Města. V této chvíli se jako velmi reálná a levná jeví možnost spojení mezi prohlídkovou trasou a chodbou vedoucí od Hamburku k č.p. 51.

Vedení Města také přislíbilo významnou pomoc pro vlastníky domů, kteří obnovují podzemní prostory pod svými domy, a to, že Město na vlastní náklady zajistí odvoz a likvidaci suti vynesené z podzemních prostor do přistavených kontejnerů.

Do programu komise regenerace byl v letošním roce zařazen bod - průzkum a obnova mělnického podzemí, a v jejím rámci bude tato činnost řízena. Jedná se i o možnostech dodací z Norských fondů, o které by Město mohlo požádat, pokud se jedná o domy, které jsou kulturní památkou. První jednání ve věci již proběhlo.

Cílem, ke kterému máme ještě daleko, je na základě co nejúplnějšího zdokumentování podzemních prostor, včetně vedení inženýrských sítí a návaznosti na nadzemní stavby, odkrytí a statické zabezpečení dalších podzemních prostor, jejich zpřístupnění a napojení na stávající prohlídkovou trasu.Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

5 foto


nějak se mi sem nedaří vožit fotku rovnou, tak posílám odkat na úschovnu jestli se chce někdo kouknout Eye-wink


http://ulozto.cz/xHFUKaeW/dsc-0009-jpg


http://ulozto.cz/xEUGAc4M/dsc-0010-jpg


Jinak ke komentáři kolegy Sokratese...já už o chodbě pod Labem, resp. k Labi už slyšel nezávisle od dvou lidí. Samozřejmě ty prostory nikdo z nich neviděl, protože pokud tam jsou, jsou zasypaný už hodně dlouho. A popravdě, nemám problém tomu věřit. Pokud předci dokázali s tou technikou, netechnikou udělat "naši" studnu, která je téměř na úrovni hladiny Labe, tak proč by nemohli udělat stejně hluboký sklepy. A pokud bych měl to štěstí, že by jedna z těch cest vedla z našeho sklepa, tak se spíš už předem bojím tý práce co nás čeká Laughing out loud

5.2 Pěkné fotečky.


Mám tak nějak tendenci oceňovat snahu, nebo něco, co se mi líbí, tak dovol, abych Ti ty tvoje fotky pochválil. Opravdu, pěkné Eye-winkSmiling. Víš, to by bylo docela k vzteku, kdybychom tady měli pod řekou takovou chodbu někam až k zámku pana Lobkowicze v Hoříně a nevěděli jsme o tom, nemyslíš Laughing out loud? Ale, představ si ten titulek v hlavních  zprávách:,, Na Mělníku objevili chodbu pod  Labem." To by snad bylo možná i jako senzace na Nově, ikdyž by jmenovali asi Vltavu Smiling.

Ale, víš jinak, že bys neměl podle západní filosofie přes víkend pracovat, abys byl odpočatý do zaměstnání, ale měl by jsi se někde rekreovat Eye-winkSmiling?  Co by asi dělali zahrádkáři Smiling? Hezký zbytek neděle!

PS: Teď zrovna čtu tu knížku o Mlýnech na Unětickém potoce ( viz zprávy vlevo) a člověk vidí, jak blbost kolem kvete. To je situace na naši Pšovce zřejmě relativně růžovější. Mimochodem, Unětice jsou kousek za Kralupy nad Vltavou a proslavili se unětickou kulturou, pokud by snad někdo nevěděl.

5.1 zrovna v pátek...


...jsem se u toho vyklizení docela zasmál při představě, že bych třeba ráno poslal dítě pro vodu do sklepa a to by přišlo třeba až večer Laughing out loud to se to budou dětičky "strašit", až bude přístupnej...P.S. stále se poptávají dobrovolníci na vyklizení ;)  Krásnou neděli přeji.

4 jestli se mi to podaří...


...a neusnu u toho dámy a pánové, tak sem v neděli dám nějakou fotku, nebo odkaz jak to vypadá po dnešním vynášení sklepů v Husovce :)  Diskuse se mi tu začíná pomalu líbit, hlavně vzpomínky "pamětníků" (snad prominou to označení) :D  Rozhodně takový informace nemají ani v muzeu, na radnici a jinde...kdysi jsem to někde v rádiu slyšel jako označení "orální historie"...prostě jen vyprávění pamětníků, který se nahrává a je to k nezaplacení...

3 Pod náměstím


K rozsáhlosti a průchodnosti podzemí přidám i já jednu historku (předem se omlouvám těm, kteří ji ode mne už mnohokrát slyšeli): dle vyprávění mého táty se v roce 1938-1939 údajně kontrolovalo podzemí, protože vzhledem k blízkosti říšských hranic (cca 6 km) počítalo s tím, že Mělník bude v případě konfliktu s Německem první na ráně. A podle tohoto popisu má pod celým náměstím vést dvoupatrová okružní chodba, do které se mělo v případě náletu skrýt obyvatelstvo. Chodba měla být dost velká na to, aby se tam vešli jak lidé, tak i auto, které mělo těmi chodbami převážet zásoby, případně obránce. Z těchto dvou okružních chodeb měly vést tři přístupové chodby ke studni, a z druhé strany měly být po různu napojeny všechny domy na náměstí, a snad i chodby které vedly za historický obvod hradeb (snad jedna ústila někde na Aušperku).

Co je na tom pravdy těžko říci, mohl mi táta jen vyprávět tajuplnou zkazku, ale podobnou věc jsem nezávisle na něm slyšel i odjinud. Tak třeba se potvrdí, že tam ty chodby jsou, a že tam dodnes stojí i to auto Laughing out loud

3.1 Pověsti


o mělnickém podzemí tu byly vždy. Lidská fantazie nezná hranic a tak se říkalo, že některé chodby vedou až do Rybář a jedna prý dokonce asi i pod řekou až kamsi k zámku v Hoříně Laughing out loud.

Nicméně, mnohým z nás ( a teď myslím především mužské pohlaví Eye-winkSmiling) takové ty nezodpovězené otázky z dětství přetrvávají nějakým způsobem v mysli, a pak je dobrá každá zpráva,každý senior pamětník, každý amaterský objevitel, každý kdo si hraje s nějakou zkoumací technikou. Bohužel, musím říci, že zrovna z oblasti náměstí, která je pro nás nejzajímavější,tak snad jen kromě několika jmen průzkumníků člověk víc nezjistil a je to v celku pochopitelné.

Ano, takovou aktivitu dokáže nastartovat třeba i výše uvedený komentář o široké chodbě Eye-winkSmiling. Jiná situace může být v jiných lokalitách, zvlášť tam, kde se chodby různých rozměrů, průlezy i kanalizace přibližují více k povrchu, což ovšem nejsou zas až tak populární oblasti. Honza tu cosi říkal o té rozhlasové orální historii. Ano, každý takový příspěvek je pro nás mnohé určitým příjemným obohacením. A tak bude jen dobře, když se občas něco na téma dozvíme od těch, kteří práce právě provádějí, nebo i od těch, kteří mají k věci jen třeba vztah, či co říci Eye-winkSmiling.

2 Za mě jedině...


...poděkování. A zítra vesele do prvního letošního vyklizení Smiling

1 Poděkování.


Myslím, že tento článek je hoden poděkování. Čtenář je hned více v obraze a má i aspoň určitou malou představu, že nějaká akce někde je a jak probíhá Eye-wink.  Vida, co se také může stát, když tady na Mělníčku člověk nadhodí nějaké téma Eye-wink Smiling.

V roce 2004 jsem přijel překvapený z výletu z Drážďan, že jim tam předělávají hlavní vlakové nádraží a obyčejní cestující si krátí čekání na vlak tím, že zkrátka o víkendu prochází s průvodcem za malý peníz  staveniště ( i vysoko na lešenářské lávce u stropu haly) a nechávají se poučit o průběhu stavebních prací. Přátelé mi pak řekli, že u nás by to asi nejspíš nikoho nezajímalo.

A tak jednoduchá otázka závěrem tohoto komentáře: ,, Což se opravdu musí psát jen o tom, co se chystá, a nebo o tom co proběhlo, či bylo dokončeno? Vždyť je zajímavé i to, co probíhá, a jak probíhá Eye-wink." Je to pravda? Eye-winkSmiling.

1.1 Na okraj


Připojuji se k debatě o podzemí.V roce 1957 nebo 1958 mě pozval Honza Fořtů(měli drogerii vedle soudu)k prohlídce podzení.On to tam měl prochozené a dobře to znal.Začali jsme ve sklepě rohového domu naproti Liďáku a pokračovali pod domy až k zubárně na hořením rohu.Šli jsme chodbou a u každého domu byla uzamčená odbočka do sklepa označená číslem popisným.Dnes je to vše zasypané při demolici té řady domů.Vím,že tam také měli problémy s těžkou technikou při stavbě monstra Ameriky směrem na nám.Karla IV.Nějak se jim to propadalo.

My jsme pokračovali dál,až jsme se ocitli u malého zamřížovaného okénka, kde bylo vidět do uličky mezi Baťou a Šafránkovýmí.Potom jsme došli do podzemního areálu U straků,kde v té době byl bazén pro zimní trénink veslařů.Chodba pokračovala směrem k radnici,ale my jsme vyšli na povrch,protože dále  pod podloubím  bychom se ven nedostali kvůli zamčeným nebo zazděným východům.

Slíbili jsme si,že podobnou výpravu podnikneme ještě v jiné části města,ale již k tomu nedošlo.

Dále vím,že pod řeznictvím na náměstí byly sklepy tři patra pod zemí.To nejspodnější se ani nepoužívalo,slyšel jsem dokonce teorii,že vzniklo těžbou kamene pro stavbu domu nad ním.Asi bylo lacinější vytáhnout vrátkem kámen ze sklepa,než ho kupovat a dovážet z lomu.

1.1.2 k Vašemu článku...


...resp. k té poslední části. Z našeho domu je patrné při čištění sklepů, že v původní chodbě kde je i klenba za hlavním vchodem jsou použity opukové kameny z druhého podzemního podlaží. I pro laika jednoduše pozorovatelné vizuelně, kde povrch kamenů svým opracováním odpovídá stejným ve sklepě o dvě patra níže.

1.1.1 Veslařský trenažér.


Když pominu Zámecké sklepy, kam samozřejmě může kdykoliv zavítat návštěvník i ty, které jsou součástí regionálního muzea či nějakého gastronomického podniku, tak musím vzpomenout EDD na podzim 2005, kdy jsme se mnozí podívali zcela mimořádně právě do prostor sklepů U Straků a U Holečků. Ano, ten trenažer tam U Straků byl a tyhle sklepy stály za to. Tři patra pod sebou, to už byla síla Eye-wink Smiling. Dnes je v prostoru vstupu rockový klub Mydlárna. U Holečků to mělo zase jiné kouzlo. Tam člověk procházel prostory, kde bylo ještě leckde dochované zařízení z 80. let, kdy zde vinařské závody přeměňovaly vinné hrozny na víno. U vchodu do dvora byly dvě mapy. Na jedné byl plán později ( 2008) zpřístupněné studny a na druhé si mohli návštěvníci prohlédnout síť zakreslených známých sklepů, které jsou vlastně po obvodu celého náměstí, ale nejbohatější zákresy patří prostorům pod současným dochovaným podloubím.

Mimochodem, předevčírem jsem si pouštěl nové DVD Lužnice, kde také byly záběry ze sklepů v Táboře. Také tam měli u odboček z okruhu nějaká ta čísla popisná, kam zřejmě odbočky ústily Eye-wink. Dík za komentář, hned se mi vybavil Mělník mého dětství i se starou zubárnou Smiling.