Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Prevence kriminality v Mělníku v roce 2007

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil na svém jednání dne 22.2.2007 poskytnutí dotace pro město Mělník ve výši 630.000,- Kč na projekty v rámci  Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007.  

V letošním roce tedy díky dotaci od Ministerstva vnitra ČR a finančním prostředkům z rozpočtu města budeme moci zrealizovat následující projekty:

1.  Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému                                     631.000,-

2.  Právo pro každého a klub Kontakt                                                                  272.000,-

3. Preventivní akce pro veřejnost                                                                          28.000,-

4. Info 2007                                                                                                          54.000,-

5. Info cedule – kamerový systém ve městě                                                            25.000,-

 

Podíl města na dotačních prostředcích je min. 10% z celkové pořizovací ceny.

 

Celkové náklady na projekty v rámci programu Partnerství 2007 činí 1.010.000,- Kč.

Ad 1)

Rozšíření MKDS: Dotační prostředky ve výši 333 tis. Kč jsou na pořízení jednoho kamerového bodu (pohledová kamera) a rozšíření pultu MKDS je hrazeno plně z rozpočtu města, a to ve výši 260 tis. Kč.

 

ad 2)

Právo pro každého realizujeme již čtvrtým rokem pro žáky mělnických 9. tříd ZŠ a také pro studenty mělnických středních škol. V letošním roce budeme ze schválených fin. prostředků pořizovat např. fotoaparát, videokameru, dále vyplácet lektorné.Pro nízkoprahové zařízení Kontakt jsme požádali o fin. prostředky na vybavení PC učebny, dále zde bude fungovat psycholog a nově streetworker.

 

Ad 3)

Preventivní akce pro veřejnost

Akce v rámci prevence kriminality MP Mělník. Např. Nenechte si ublížit, Přes silnici jen bezpečně, Děti hodnotí pejskaře, Auto není trezor apod.

 

Ad 4)

Info 2007 – jako každý rok budeme připravovat propagační materiály s tématy prevence kriminality na místní úrovni. V letošním roce se bude jednat o deník s desatery, pracovní sešit, tužky a klíčenky s logem „Víme co smíme“. Jde o informační materiál zaměřený na podporu právního vědomí mládeže, bude obsahovat ponaučení a výňatky z oblasti rodinného, trestního, pracovního práva a primární prevence.Dále připravujeme pracovní dvojlist  „Preventíkův test znalostí“ zaměřený na primární prevenci, v němž si budou moci řešitelé aktivní formou vyzkoušet jak by byli schopni vyvarovat se potencionálnímu nebezpečí.

 

Ad 5)

Jedná se o informační cedule (dopravní značky) při vjezdech do města, které musí oznamovat, že je město sledováno kamerovým systémem. Info cedule jsou již umístěny a to při vjezdech do města (celkem 7).

Monika Nová, DiS.

manažer prevence kriminalityMěsto - z radnice