Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Matrika

Za první čtvrtletí roku 2007 se narodilo 149 dětí, v matričním obvodě Mělník zemřelo 108 občanů, z toho 7 občanů v obcích, které jsou zařazeny do matričního obvodu našeho města. Od začátku roku bylo uzavřeno 10 manželství, z toho 1 uzavření sňatku s cizincem.

Bylo nabráno 131 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství, z toho je větší počet žádostí o vydání osvědčení o státním občanství pro potřeby vydání cestovního dokladu dětem mladším 15 let.Bylo podáno 130 žádostí o výpis z rejstříku trestů a byly provedeny 3 změny příjmení po rozvodu a 2 klasické změny příjmení.Od začátku roku bylo sepsáno 50 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, bylo provedeno 1362 vidimací a legalizací.

 

Upozornění: Pro potřeby ověřování kopií dle originálu (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace) mohou občané využívat služeb notářů, kteří ověřují každý pracovní den. V našem městě naleznete 3 notářské kanceláře, a to v ulici 28. října (u Masarykova kulturního domu). Základní poplatky za provedení vidimace a legalizace jsou shodné s našimi správními poplatky.

Cestovní doklady

V březnu tohoto roku bylo zažádáno celkem o 275 cestovních dokladů.Z tohoto počtu bylo celkem zažádáno o 243 cestovních dokladů s biometrickými prvky, z toho bylo 54 dětských cestovních dokladů od 5 do 15 let. O cestovní doklady bez strojově čitelné zóny,  které stojí 1.500,- Kč pro dospělou osobu a 1 000 Kč pro děti od 5 do 15 let a mají platnost pouze 6 měsíců,  bylo zažádáno celkem o 32  těchto dokladů.  Bylo zažádáno o 27 cestovních dokladů pro děti do 5 let, u kterých je správní poplatek 50 Kč a jsou platné jeden rok.

 

Cestovní doklady a statistika 1. čtvrtletí

                                                                                                                 leden      únor     březen

Počet vydaných cestovních dokladů - celkem 

 192     209       275

z toho s biometrickými prvky

 179      198      243

z toho dětem do 15 let

   30        42        54

bez strojově čitelné zóny

   13        11        32

z toho dětem do 5 let

     3         4        27

Počet ztracených cestovních dokladů - celkem         

     6         7         9 

z toho se strojově čitelnou zónou

     2         4          4

bez strojově čitelné zóny                         

     4         3          5

Počet odcizených cestovních dokladů - celkem           

    1          -          5

z toho se strojově čitelnou zónou

   1           -          2

bez strojově čitelné zóny                           

    -           -          3

 

Dle statistiky za první čtvrtletí je patrno, že začíná zájem o cestovní doklady před sezónou.

 

Občanské průkazy

Na úseku občanských průkazů (dále jen OP) za 1.čtvrtletí roku 2007 bylo podáno 1551 žádostí o vydání OP. Celkem bylo vydáno 1715 OP, z toho 112 vydání prvního OP, 288 OP bylo vydáno na základě žádostí, a to z důvodu uplynutí vyznačené doby platnosti, OP vydaných z důvodu ztráty (odcizení) bylo celkem 189. Z důvodu změny trvalého pobytu bylo vydáno 336 OP a z důvodu změny rodinného stavu 125 OP. Úsek občanských průkazů projednal za 1.čtvrtletí celkem 186 přestupků.

 

Upozornění: upozorňujeme na povinnost státních občanů České republiky provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007 (Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 612/2004 v ust. § 1 písm.c) ).

 

Evidence obyvatel- ohlašovna

V měsíci únoru a březnu bylo k trvalému pobytu na Mělníku přihlášeno 114 osob, z toho 51 z jiných obcí a 63 v rámci Mělníka. Z trvalého pobytu na Mělníku bylo odhlášeno 44 obyvatel. Ve správním řízení ohlašovna zrušila 17 občanům trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby. V tomto období byla přidělena novým domům 4 čísla popisná a 1 číslo evidenční.

 

Upozornění: Na ohlašovnu byly odevzdány věci nevyzvednuté z úschovny ČD (tašky, batohy), kolo a různé klíče. Tyto věci si mohou majitelé vyzvednout do půl roku od uložení na evidenci obyvatel-ohlašovna.

 

Evidence obyvatel-správní obvod

Evidence obyvatel pro správní obvod za měsíc březen 2007 informuje o následujících zpracovaných změnách v informačním systému.  Celkem se přistěhovalo 244 obyvatel, odstěhovalo se 58 obyvatel. Bylo zpracováno celkem 49 rodných listů, 33 úmrtních listů, 22 rozvodů a 26 oddacích listů. Byl ukončen l pobyt na území ČR. Zrušeno bylo celkem 9 trvalých pobytů. 14 pobytů bylo zrušeno cizincům. Celkem bylo poskytnuto 27  výdejů z informačního systému oprávněným subjektům.

 

Úsek přestupků

Za 1. čtvrtletí bylo oznámeno celkem 47 přestupků a to orgánem Policie ČR. Jednalo se převážně o přestupky proti občanskému soužití a o přestupky proti majetku. Z minulého období tj. z roku 2006 správní orgán projednával 54 přestupků. Z celkového počtu došlých přestupků v letošním roce bylo 12 oznámení o přestupku postoupeno a to z důvodu nepříslušnosti, 10 oznámení o přestupku bylo odloženo z důvodu, že došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo o postoupení věci. Za 1. čtvrtletí správní orgán  projednával  celkem 79 oznámení o přestupku, 3 oznámení byly vyřízeny v příkazním řízení. Ve 3 případech se jednalo o obviněné ve věku do 18 let.

Správní orgán projednává přestupky i za obce ze správního obvodu, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Správní odbor zajišťuje od roku 2001 výkon trestu obecně prospěšných prací.Okresním soudem v Mělníku byly zaslány v průběhu 1. čtvrtletí celkem 4 usnesení o nařízení trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení budou provádět úklid komunikací a zeleně.Město - z radnice