Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník za rok 2013

Obchůzková činnost

Obchůzková činnost MP je prováděná na celém území města. Ve snaze o co nejefektivnější výkon služby je katastr rozdělen do 12 úseků. Lidé bydlící v konkrétní lokalitě mají přiděleného svého strážníka – úsekáře. Výsledkem je velmi dobrá místní a osobní znalost. Občané se s důvěrou obracejí na uniformovaného strážníka, kterého osobně znají a řeší s ním nesnáze každodenního života. Samotná přítomnost hlídek MP působí i preventivně, vytváří bezpečné prostředí s kladnou odezvou občanů. Podrobná znalost aktuální problematiky je  velmi dobře využívána zejména při spolupráci  s PČR a  dalšími složkami. Úsekář pravidelně informuje svého velitele o kompletní činnosti prováděné ve svěřeném úseku a za tuto nese osobní zodpovědnost. Preferovanějším úsekem z hlediska obchůzkové činnosti je celé centrum města a to z důvodu velké koncentrace osob denně navštěvujících tuto lokalitu. Zvýšená pozornost je rovněž pravidelně věnována dopravní situaci.                                            Popis závad

        Zjištěné závady

      Odstraněné závady

Vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek a neoprávněné zábory veřejného prostranství.

                  578

                    495

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

 MP  zajišťuje provoz a obsluhu Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS). MKDS je v činnosti od 1.11.1998. V závěru roku 2013 v rámci postupné modernizace MKDS a opravy byla stávající kamera č.4 umístěná na budově České spořitelny v ul. Fibichova nahrazena moderní IP kamerou, a dále byl pořízen mobilní kamerový set pracující v síti 3G, přičemž tato mobilní kamera je nyní ve zkušebním provozu, a na základě požadavků občanů byla umístěna na křižovatce ulic Nádražní – Jiřího z Poděbrad. V současné době tedy MKDS čítá celkem 11 kamer, z toho je 10 pevných kamerových bodů a 1 mobilní kamera.  MKDS  je umístěn na městské policii a je jedním z prostředků ke zvýšení bezpečnosti občanů, prevenci a potírání kriminality a sledování dopravní situace na exponovaných místech města. MKDS je systém nepřetržitě obsluhovaný plně kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni vyhodnotit ze sledovaného kamerového záznamu stupeň nebezpečnosti chování závadových osob nebo stupeň ohrožení občanů a předat tyto informace orgánům schopným zasáhnout a pomoci.

            Popis přestupku /tr.činu / MKDS/

Počet

Zadržení pachatelů vloupání do motorových vozidel a objektů

6

Předejití a zabránění  dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku

109

Přestupky na úseku dopravy

2226

Další přestupky na úseku veřejného pořádku

272

     

Pult centrální ochrany objektů (PCO)

MP dále zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany objektů (PCO) ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví města Mělník. V roce 2013  byla hlídka MP nejméně v 71 případech vyslána operátorkou k prověření signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu.  V rámci reorganizace Hasičského záchranného sboru a  dalších  zákonných úprav,

kdy HZS již nestřeží budovy města formou protipožárních hlásičů na PCO, převzalo v I. čtvrtletí roku 2009 město Mělník od HZS Mělník zařízení dálkového přenosu GESPA, které bylo umístěno na operační pracoviště MP. V průběhu roku 2013 byl na tomto pultu protipožární ochrany, umístěném na operačním pracovišti MP, signalizován z uvedených střežených objektů 12 x požární poplach, vždy se jednalo o planý nebo zkušební poplach. 

    

Varovný informační systém

V závěru roku 2009 byl na operační pracoviště MP instalován rovněž varovný informační systém obyvatel VISO, který podléhá krizovému řízení města. Součástí systému  je  1  hladinové   čidlo  a  37  hlásičů,  které  jsou umístěny ve vytipovaných částech města, k těm patří i tzv. zátopové oblasti (Mlazice, Pšovka Rybáře). Operátorky MP, které prošly důkladným školením jsou připraveny obyvatele  varovat  a  informovat  v  případě hrozících povodní  a  dalších  nebezpečí  či  kalamit  z operačního  pracoviště  MP, v souladu s vydanými pokyny povodňové komise, nebo bezpečnostní rady města.

     

Parkovací automaty

MP je pověřena provozem, údržbou a kontrolní činností parkovacích automatů, kdy tuto činnost plně zajišťuje od roku 2000. V roce 2013 jich obhospodařovala celkem dvanáct, umístěných na nám. Míru, nám. Karla IV., v ul. Fibichova, v ul. 28. října, v ul. Nová, v ul. Tyršova, v ul. Seifertova a v ul. Pražská.

 

Zajišťování kulturních a sportovních akcí

V roce 2013 jen v centr  města  proběhlo nejméně 49 akcí. Všechny tyto akce byly MP zajištěny na odpovídající úrovni, ani v jednom případě nedošlo k žádné mimořádné události.

    

Blokové čištění

Společnou akcí MP a technických služeb je blokové čištění města.   Po celou dobu čištění je úkolem MP připravit pro mechanizaci technických služeb ulice, náměstí a ostatní prostranství tak, aby zejména parkující vozidla nečinila při tomto překážky.

 

Zajišťování slavnosti Mělnického vinobraní

Největší kulturní akcí na které se MP přímo podílí, je pravidelné Mělnické vinobraní.

Vzhledem k tomu, že vinobraní bylo v roce 2013 plošně pozměněno, vyvstaly s tímto i nové problémy a požadavky na MP (překážející vozidla, problémy při najíždění a samotné instalaci prodejních stánků a atrakcí, noční úklid, atd.). Vše a hlavně veřejný pořádek, jak v denní a hlavně i v noční době, bylo zajištěno na odpovídající úrovni a nedošlo k žádné mimořádné události.

 

Schránky důvěry

Téměř každý den se na strážníky MP obracejí nálezci různých věcí. Jedná se hlavně o různé doklady, písemnosti, platební karty, svazky klíčů a výjimkou nejsou ani jízdní kola a další předměty. Proto MP provozuje schránky důvěry. Ve městě byly instalovány čtyři - jedna na budově radnice na náměstí Míru, druhá na budově obchodního domu na náměstí Karla IV., třetí na Pšovce na budově pošty a čtvrtá na sídlišti Sportovní.

 

Přehled předaných věcí do schránek důvěry a na Městskou policii Mělník

ke dni 31.12.2013 – porovnání s rokem 2011 a 2012Nalezená věc

Schránka důvěry

Předáno na MP

Celkem

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Občanský průkaz

52

38

17

36

50

43

88

88

60

Řidičský průkaz

19

10

11

15

20

17

34

30

28

Cestovní pas

2

3

0

2

2

3

4

5

3

Diplomatický pas

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Doklady k mot. vozidlu

16

10

5

14

19

20

30

29

25

Platební karty

33

25

12

22

31

25

55

56

37

Průkaz zdrav.pojištění

20

19

13

23

30

33

43

49

46

Průkaz ČSAD,PID a ČD,

5

2

1

7

0

0

12

2

1

karta Opencard

0

0

1

4

0

1

4

0

2

Rodný list

0

1

0

1

1

3

1

2

3

Průkaz zaměstnance

0

2

1

1

3

2

1

5

3

Průkaz studenta

2

0

0

8

3

6

10

3

6

Průkaz ZTP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Průk.prof. způsobilosti

0

0

2

0

2

2

0

2

4

Ostatní doklady a písemnosti

34

19

14

31

43

72

65

62

86

Peněženky

23

15

14

25

32

32

48

47

46

Klíče

17

13

34

18

26

96

35

39

130

Mobilní telefon

2

1

0

4

7

12

6

8

12

Karty SIM

1

0

4

5

3

4

6

3

8

Finanční hotovost ve výši

435,-

   10,-

796,-

5516,-Kč

70,-EU

57 hřiv.

13,8 zlot.

8576,-

 

22023

5951,-Kč 70,-EU

57 hřiv.

13,8 zlot

8586,-

22819,-

Stravenky

0

0

22x60,-

11x70,-

2x80,-

0

4x70,-

1x90,-5x80,-

2x65,-

3x60

10x50

2x80,-

0

10x50,-

25x60,-

2x65,-

15x70,-

5x80,-

1x90,-

Stížnosti podněty

10

10

6

0

0

27

10

10

33

Kolo + ostatní předměty

0

1

0

4+8

0

5

4+8

1

5

Tašky, kabelky, batohy,kufr

0

0

0

4

13

9

4

13

9

Kamera, Foto, notebook a ost.

0

0

1

2

7

1

2

7

2

Registr.značky OA

0

1

0

6

5

5

6

6

5

Razítko firmy

0

0

0

0

0

2

0

0

2

 

Integrovaný záchranný systém

MP je také společně s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a zdravotní záchrannou službou součástí integrovaného záchranného systému, kam byla začleněna jako složka vedlejší. Pokud je potřeba, záchranné složky se na místo mimořádné události sjíždí téměř současně. Koordinace je zajištěna operačním a informačním střediskem IZS.

 

Spolupráce s Policií ČR

Samozřejmostí je spolupráce MP a Policie ČR.  Nejužší spolupráce je logicky s obvodním oddělením PČR. Vedení MP a OO PČR se pravidelně informují o bezpečnostní situaci ve městě. MP v roce 2013 zadržela celkem 76 pachatelů podezřelých z trestné činnosti přímo na místě trestného činu. Jednalo se o pachatele krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů a násilných trestních činů. Dále MP v roce 2012 zadržela celkem 24 osob, které byly evidovány v celostátním pátrání.

 

Linka 156

Na lince 156 bylo v roce 2013 zaznamenáno   celkem  11 872 hovorů, z toho zjm. v měsíci červnu byla linka díky povodním 2013 enormně frekventovaná a vytížená (v této souvislosti zaznamenáno na 1 500 hovorů), dále ze zbývajícího počtu hovorů bylo cca 88 %  se žádostí o pomoc, ve zbytku zaznamenaných hovorů se jednalo o přesměrování hovoru na MP Neratovice, příp. zneužití linky nebo omyl.

 

Systém včasné intervence (SVI)

MP je součástí velkého preventivního projektu nazvaného „Systém včasné intervence“. Základním posláním SVI je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejichž působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte apod.

 

Ostatní

V roce 2013 strážníci MP sepsali 653 úředních záznamů a úřední agendou bylo zpracováno   dalších 1 211  spisových  materiálů, z toho bylo 91 předáno  PČR  z podezření na spáchání trestného činu. Bylo zpracováno celkem 212 případů v přestupkové agendě, které byly formou oznámení předány ke správnímu řízení. Dále MP řešila 147 případů různých krádeží zboží, hlavně v obchodních domech. V roce 2013 MP řešila celkem 9 127 přestupků na úseku dopravy.

 

Projekty prevence kriminality MP Mělník

Celkový sumář projektů: Projekt

Počet besed

Počet účastníků

Chováte se dobře k pejskům

12x

262

Kyberšikana

5x

95

Cyklisté

4x

78

Vandalismus a právní vědomí

15x

320

Medvídek Šikula

13x

295

Vím, kdo mě v noci hlídá

12x

183

Nenechte si ublížit

8x

201

Malý Empík

6x

143

Výstava

 

1 058

Dětský služební průkaz

15x

226

Dopravní hřiště

8x

240

Ostatní akce ( sebeobrana,  Lhotka, Den bezpečí a pořádku, atd.)

45x

2 670

Celkem

143 projektů a akcí

5 771 přímých účastníků

 

Vzhledem k velké náročnosti těchto projektů a akcí a vhledem k obrovskému počtu účastníků, byla preventistovi MP Mělník nápomocna při některých projektech operátorka MP Mělník Radka Havelková a dále operátorka Jana Mecerová. Zejména při projektu Chováte se dobře k pejskům a Medvídek Šikula. Dále byl nápomocen strážník Martin Moták a to zejména při projektech zaměřených na sebeobranu.

 

Webové stránky Městské policie Mělník www.mpmelnik.cz

Statistika návštěvnosti stránek v roce 2013 : počet přístupů za rok: 82 017, průměr přístupů za jeden den – 184, nejnavštěvovanější den – pondělí.

 

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník

 

 

 

 Město - z radnice