https://www.traditionrolex.com/7

 Přístav (možná) dostane novou přípojku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Přístav (možná) dostane novou přípojku

opsáno bez komentáře ze stránek Středočeského kraje

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Napojení přístavu Mělník na silnici I/16“, za podmínek obsažených v dokumentaci a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Napojení přístavu Mělník na silnici I/16 je rozděleno na dvě stavby. V obou případech se jedná o novostavbu a stavbu trvalou. Stavba I řeší veřejný sjezd ze silnice I/16 do ulice Nůšařská. Stavba II řeší napojení areálové komunikace na ulici Nůšařskou uzavřenou účelovou komunikací. Stavbu I lze rozdělit dále na dvě části - na rampu a na okružní křižovatku. Rampa je realizovatelná samostatně a její podmínkou je demolice objektu a úpravy na inženýrských sítích. Okružní křižovatka bude realizovaná za provozu po částech tak, aby nedošlo k omezení provozu na silnici I/16. Délka celé trasy záměru je cca 263 m. Objem nákladní dopravy směřující do a z přístavu Mělník bude činit přibližně 440 nákladních vozidel za den v obou směrech. Pro realizaci předloženého záměru budou potřebné zábory půdy, neboť stavba je situována na pozemcích, vedených převážně jako zemědělský půdní fond (0,1093 ha). Negativní vlivy na obyvatelstvo z hlediska znečištění ovzduší a zatížení hlukem lze vyhodnotit jako málo významné, protože uvažovaný záměr novou dopravu do dotčené lokality nepřivádí, naopak odvádí nákladní dopravu z obytné části města a zkracuje délku cesty nákladní dopravy do a z přístavu. Negativní vlivy se mohou projevit pouze v období výstavby, zejména v důsledku zvýšené prašnosti, hlučnosti a stavebního ruchu v dané lokalitě.Ostatní

https://www.traditionrolex.com/7