https://www.traditionrolex.com/7

 Zbourat, rekonstruovat, nebo ponechat? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zbourat, rekonstruovat, nebo ponechat?

Město Mělník již řadu měsíců připravuje soutěžní podmínky pro vyhlášení ideové urbanistické soutěže revitalizace náměstí Karla IV.

Soutěžní podmínky bude schvalovat zastupitelstvo města ( dále ZM) na svém jednání 1.9.2014. ZM již 23.6. schválilo členy hodnotící poroty, jimiž jsou zejména nezávislí odborníci delegovaní komorou architektů, ale rovněž zástupci samosprávy města a veřejnosti.

Soutěžní podmínky jsou konzultovány s členy poroty a s komorou architektů.

Pro vyhlášení soutěže je nutné připravit řadu odborných materiálů. Je však také konkretizovat potřeby a představy, jakým směrem revitalizaci náměstí Karla IV. vést. Za tím účelem město Mělník objednalo u brněnské společnosti FOCUS  provedení sociologického průzkumu. Cíl výzkumu byl zaměřen na hodnocení nabídky obchodů a služeb, kulturních akcí a sportovních příležitostí, dále na získání názorů obyvatel města na současný stav nám. Karla IV., jak často a za jakým účelem jej obyvatelé navštěvují, jaké jsou zde vnímány nedostatky. Výzkum byl zaměřen na názor obyvatel na zvažovanou rekonstrukci či revitalizaci náměstí, jaký by měla mít charakter, kdy by měla proběhnout, z jakých zdrojů by měla být financována.  Výzkum byl cíleně zaměřen na tři zdejší problematické budovy – na nedostavěný objekt a na oba obchodní domy na náměstí.  Otázky se týkaly toho, jaká je návštěvnost obchodních domů, jaká je spokojenost s jejich vzhledem a jejich současným využitím, jakým způsobem by se s budovami mělo při zvažované rekonstrukci naložit a  jaké funkce by zrekonstruované či nově postavené budovy měly plnit.

Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi se konala beseda formou diskuze vybraného vzorku obyvatel města bez účasti zástupců samosprávy. Druhá fáze probíhala tzv. dotazníkovým šetřením. Šetření se zúčastnilo 321 respondentů ve věku 18 a více let, kteří ve městě žijí alespoň 2 roky.

Výsledky průzkumu nepřinesly převratné informace. Především potvrdily názory, s kterými se nejčastěji setkáváme.  Pro myšlenku rekonstrukce se vyjádřilo 87 % respondentů, jen 9 % by náměstí ponechalo v současné podobě. Nadpoloviční většina respondentů preferuje zahájení rekonstrukce co nejdříve.

Nejčastěji uváděným nedostatkem náměstí je chybějící zeleň, tuto možnost uvedlo 52 % respondentů, následují nevzhledné budovy 47%, mnoho parkujících aut 28%, absence laviček pro odpočinek 27%, nevyhovující sortiment obchodů 26%. 38% respondentů by nedostavěnou budovu na náměstí zbouralo, rozcházejí se však v názoru, jak naložit s nově vzniklým prostorem, zda prostor upravit na park, postavit novou budovu či využít jako parkoviště.

Téměř 40% respondentů by zbouralo oba obchodní domy, ale cca 45 % by bylo pouze pro jejich rekonstrukci. Jen 8% by je ponechalo v původním stavu.

Většina dotázaných se kloní k názoru, že automobilová doprava na náměstí by měla být omezena, ale náměstí by mělo být dostupné či průjezdné automobilem. Pro úplný zákaz vjezdu aut a vznik pěší zóny se vyslovilo 19% respondentů. 27 % se kloní k zachování stávajícího stavu.  50% by souhlasilo s parkováním, ale ve vybudovaných podzemních garážích.

V tomto textu jsou uvedeny pouze předběžné výsledky celého šetření agentury FOCUS.  Kompletní zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města po projednání v ZM po 1.9.2014.

 

Pavel Průcha, vedoucí odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7