Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Máte označený dům číslem popisným? Je to velmi důležité.

Před více než rokem jsme informovali o nutnosti mít své nemovitosti označené čísly popisnými. Bohužel se situace příliš nezlepšila a pracovníci pošty se denně potýkají s problémy při doručování písemností. Budovy nejsou řádně označené, lidé nemají poštovní schránky, ač je to jejich povinnost. Pokud není dům označen číslem popisným, může se stát, že pošta písemnost doručí na špatnou adresu.

Proto znovu pravidla opakujeme a navíc, pokud pracovníci odboru výstavby v rámci své činnosti zjistí na některých budovách nedostatky, budou vyzývat přímo konkrétní vlastníky nemovitostí k nápravě.

Pro číslování budov platí základní právní předpis, tím je tzv. zákon o obcích č. 128/2000 ve znění pozdějších změn a vyhláška č. 97/1961 o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.

O názvech ulic a jiných veřejných prostranstvích přísluší rozhodovat obci. Některé menší obce názvy ulic nemají, protože to zákon nevyžaduje. Pokud názvy existují, musí být tabulky s označením ulice nebo veřejného prostranství umístěny na viditelném místě. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezplatné připevnění tabulky na své nemovitosti.

Pro grafické znázornění této tabulky v Mělníku platí jednotný systém a to název ulice v bílé barvě na červeném pozadí v bílém rámečku.

Pravidla jsou také stanovena pro označování budov čísly popisnými a evidenčními. Evidenčními čísly se označují:

  • stavby pro rodinnou rekreaci (chata, chalupa, zahrádkářská chata, rekreační domek atd.)
  • stavby dočasné ( tj. stavby, u nichž dočasnost stanovil stavební úřad)
  • budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu vyjma staveb pro chovatelství o zastavěné ploše 16 m2, zimní zahrady a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a přístřešky, které slouží veřejné dopravě (zastávky)

Ostatní budovy musí být označeny čísly popisnými. Pokud v areálu existuje více vedlejších budov, neoznačují se dalšími popisnými čísly, neboť náležejí k popisnému číslu budovy hlavní. Tabulky s čísly popisnými a čísly evidenčními se umísťují u vchodu tak, aby byly viditelné z veřejné komunikace.

Pro usnadnění orientace v ulicích byla budovám ještě přidělována čísla orientační. Ty se již v současné době nepřidělují.

Rovněž pro grafické znázornění tabulek čísel popisných, evidenčních a orientačních v Mělníku platí jednotný systém.

Čísla popisná mají rozměr 20x15 cm, modré pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Čísla evidenční mají rozměr 20x15 cm, zelené pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Čísla orientační mají rozměr 20x15 cm, červené pozadí, bílé číslo v bílém rámečku.

Novým budovám čísla popisná či evidenční přiděluje Městský úřad Mělník automaticky, v ostatních případech na základě žádosti vlastníka budovy. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovy čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Není přípustné, aby se na budovách objevovaly varianty ztvárnění čísla popisného či evidenčního dle uvážení vlastníků nemovitostí. Při vzniku budovy či novém přidělení čísla tabulku vlastník nemovitosti obdrží bezplatně. Další tabulku již musí uhradit. Je řada vlastníků, kteří si i novou tabulku nevyzvedli. Těm, kteří tabulku ztratili, je Městský úřad Mělník schopen zajistit za příslušnou úhradu novou. Cena tabulky je odvislá od celkového množství objednaných tabulek.

A tak tímto vyzývám všechny vlastníky nemovitostí, fyzické i právnické osoby, aby prověřily, zda označení budovy mají dle platných pravidel, případně provedly nápravu. A pokud si nejste jisti, obraťte se na Odbor výstavby a rozvoje MÚ Mělník.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

 Město - z radnice