Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ptačí park

Město Mělník podalo loni na podzim žádost do Operačního programu životní prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí na projekt „Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh“. Žádost úspěšně prošla procesem administrace a projekt byl doporučen k podpoře.

Pod tím poněkud krkolomným názvem se skrývá soubor opatření, jejichž cílem je ve dvou na sebe navazujících etapách vytvoření tzv. „ptačího a povodňového parku“ na pravém břehu Labe v prostoru mezi čističkou odpadních vod a teplovodem. V rámci projektu dojde k pokácení a výchovným řezům 12 dřevin v řešené lokalitě, které byly odborníky v průběhu dendrologického průzkumu vybrány k zásahu. Cílem projektu je v první etapě výsadbou nových stromů a dalších křovin podpořit přirozený vývoj a vznik lužního lesa, vytvořit příhodné prostředí pro hnízdění ptactva. Součástí záměru je obnova trvalých travních porostů.

V navazující druhé etapě, vytvoření tzv. „povodňového parku“, pak dojde ke zvýšení retenčních schopností údolní nivy (zadržení vody v krajině a zpomalení jejího povrchového odtoku), aby se podpořily životní podmínky v lokalitě žijících druhů obojživelníků (např. chráněná a silně ohrožená kuňka obecná). Realizace se předpokládá do poloviny roku 2015.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažerMěsto - z radnice