Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Ptačí park

Město Mělník podalo loni na podzim žádost do Operačního programu životní prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí na projekt „Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh“. Žádost úspěšně prošla procesem administrace a projekt byl doporučen k podpoře.

Pod tím poněkud krkolomným názvem se skrývá soubor opatření, jejichž cílem je ve dvou na sebe navazujících etapách vytvoření tzv. „ptačího a povodňového parku“ na pravém břehu Labe v prostoru mezi čističkou odpadních vod a teplovodem. V rámci projektu dojde k pokácení a výchovným řezům 12 dřevin v řešené lokalitě, které byly odborníky v průběhu dendrologického průzkumu vybrány k zásahu. Cílem projektu je v první etapě výsadbou nových stromů a dalších křovin podpořit přirozený vývoj a vznik lužního lesa, vytvořit příhodné prostředí pro hnízdění ptactva. Součástí záměru je obnova trvalých travních porostů.

V navazující druhé etapě, vytvoření tzv. „povodňového parku“, pak dojde ke zvýšení retenčních schopností údolní nivy (zadržení vody v krajině a zpomalení jejího povrchového odtoku), aby se podpořily životní podmínky v lokalitě žijících druhů obojživelníků (např. chráněná a silně ohrožená kuňka obecná). Realizace se předpokládá do poloviny roku 2015.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažerMěsto - z radnice