Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vše o výměně řidičských průkazů

Kolem povinné výměny řidičských průkazů koluje mezi občany řada mylných názorů „co se stane, když.....“, je na místě informovat veřejnost o skutečném stavu věci.

 

Povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných v letech 1964 - 1993 nařizuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a to do konce roku 2007. Tato výměna (ze zákona) je bezplatná, vyjma případů, kdy v rámci této výměny dochází ke změně údajů v registru řidičů (např. změna jména, příjmení nebo bydliště). V tomto případě se za takovou změnu platí správní poplatek 50 Kč.

 

Žádosti o výměnu řidičských průkazů přijímají příslušné odbory (na Mělníku odbor dopravy) městských úřadů obcí s rozšířenou působností.K žádosti je nutné přiložit vyplněný formulář a jednu fotografii dokladových rozměrů (4,5 x 3,5 cm). Dále žadatel ke kontrole předkládá doklad totožnosti a „starý“ řidičský průkaz. Nabrané žádosti se zasílají do státní tiskárny cenin v Praze, kde se nové průkazy tisknou. Nový řidičský průkaz je připraven k vydání do 20 dnů (dle vytíženosti tiskárny). K podání žádosti a vyzvednutí nového průkazu se musí každý řidič dostavit osobně. Jiným osobám pouze po předložení plné moci, osobního dokladu a řidičského průkazu žadatele. K vyzvednutí nového řidičského průkazu jinou osobou, je nutná plná moc úředně ověřená.

 

Řidič, který si nepodá žádost o výměnu řidičského průkazu, kterého se povinná výměna týká, do konce roku 2007, již nemá nárok na bezplatnou výměnu řidičského průkazu a zaplatí správní poplatek 50 Kč. Navíc se takový řidič dopouští přestupku dle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který mu hrozí pokuta až do výše 30.000 Kč. (Vzhledem k nízké společenské nebezpečnosti tohoto přestupku, doporučují státní orgány udělovat pokuty ve výši 1.000 Kč). Tato sankce bude udělena řidiči, který si přijde zažádat o výměnu řidičského průkazu po 1.1.2008. Řidiči, kteří již z nejrůznějších důvodů (věku, zdravotního stavu a pod.) nechtějí dále řídit motorová vozidla si starý řidičský průkaz měnit nemusí. Tato povinnost, včetně pokuty, by jim nastala, kdyby své rozhodnutí později změnili.

 

Řidiči, kteří budou řídit motorová vozidla po 1.1.2008 se starým (tedy neplatným) řidičským průkazem se dostávají do stejné situace, jako řidiči, kteří svůj platný řidičský průkaz nemají u sebe a nemohou se jím prokázat. Vzhledem k tomu, že dnes již každá policejní hlídka je vybavena spojením s centrálním registrem řidičů, je otázkou několika minut, kdy bude takový řidič prolustrován a v (lepším) případě, když je držitelem příslušného řidičského oprávnění se dopouští pouze přestupku s blokovou pokutou do 1.000 Kč (bez trestných bodů) a to i opakovaně nebo ve správním řízení pokutou 1.500 - 2.500 Kč + 1.000 Kč náklady správního řízení. V (horším) případě, když držitelem příslušného řidičského oprávnění není, dopouští se trestného činu.

 

Poznámka:

Držitel řidičského oprávnění je řidič, který je odborně a zdravotně způsobilý k řízení příslušné skupiny motorových vozidel, zatímco platným řidičským průkazem toto oprávnění dokládá kontrolním orgánům.

 

MÚ Mělník proto znovu apeluji na řidiče, kterých se tato povinná výměna týká, aby nenechávali svoji návštěvu na odboru dopravy na poslední měsíce roku, kdy se dají předpokládat dlouhé čekací doby na příjem žádostí a výdej nových řidičských průkazů. Vzhledem k prosincovým svátkům a předpokládané vytíženosti tiskárny v Praze, doporučujeme řidičům, kteří potřebují jezdit již od začátku nového roku, aby si nový řidičský průkaz přišli vyřídit do konce listopadu 2007.

 

Termíny pro výměnu řidičských průkazů:

 

ŘP vydán:           platnost do:

1964 - 1993........ 31.12.2007

1994 - 2000........ 31.12.2010

2001 - 2004........ 31.12.2013

 

Poznámka:

Ke dni 31.8.2007 zbývá ve správním obvodu Mělník vyměnit 2 916 ks řidičských průkazů.

 

MÚ Mělník vychází vstříc všem občanům, kteří si doposud nevyměnili řidičské  průkazy, jejichž platnost končí 31.12.2007,a nabízí možnost vyřídit si !!! pouze !!! tuto záležitost

v sobotu 8.9. od 8:00 do 14:00 hodin,kdy bude pro tyto účely otevřen odbor dopravy ( úsek evidence řidičských průkazů) – z provozně – technických důvodů bude otevřen zadní vchod na úřad  z Ostruhovy ulice – vše bude zřetelně označeno.

 

 

 

Ing. Zdeněk Zrcek

vedoucí Odboru dopravy

MÚ MělníkMěsto - z radnice