Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Aktuální informace o postupu výstavby 1. stavby Obchvatu Mělníka

Staveniště bylo předáno vítězi veřejného výběrového řízení – firmě Strabag - 19.12.2014. V I.Q 2015 se zpracovávala realizační dokumentace stavby, (RDS), proběhla jednání se všemi správci dotčených inž. sítí a s dotčenými majiteli sousedních pozemků a na mezideponii se navezla hornina pro zásyp zářezu bývalé vlečky cukrovaru. Odstranily se náletové dřeviny.

Aby mohly být zahájeny stavební práce na okružní křižovatce, (OK), v Pražské ulici, musely být v předstihu přeloženy elektrické kabely ČEZu a horkovod, zajišťující topení v přilehlé oblasti. Realizace těchto přeložek proběhla od 15.3. do 20.5.2015. Tím se uvolnilo staveniště a mohl být zahájen hutněný zásyp bývalého zářezu vlečky – 12 000 m3 horniny. Souběžně se realizovala potřebná část nové kanalizace. V krátké době – do 20.7.2015, se podařilo dokončit I. etapu stavebních prací -  OK v ul. Pražská a rekonstrukci v napojovacích úsecích.

V úseku nového propojení ulic Pražská a Mladoboleslavská se souběžně realizovala opěrná betonová stěna na pravé straně, pilotové založení 4 stavebních objektů protihlukových stěn a byla zahájena výstavba opěrné gabionové stěny na straně pravé.

Od 20.7.2015 byla zahájena realizace II. etapy prací – OK Mladoboleslavská, včetně přilehlých úseků, zároveň s III. etapou prací – rekonstrukce v ul. Pražská, úsek mezi křižovatkami s ul. Cukrovarská a Italská. Aby mohly být zahájeny práce na vozovkách, je nutno v předstihu provést zbývající přeložky inž. sítí, kterých se v rámci stavby provádí velké množství: 5 stavebních objektů, (SO), kanalizací s přípojkami a s napojením na jedné straně do Labe a na druhé straně do potoka Pšovka, 4 SO přeložek vodovodů, 6 SO přeložek elektro, výstavbu nového veřejného osvětlení s propojením na stávající, 5 SO přeložek sdělovacích kabelů, 2 SO přeložek plynovodů.

Vlastníci sítí, většinou zahraniční firmy, zajišťují přeložky vlastní kapacitou nebo firmami, které mají již dlouhodobě vyzkoušené. Přepojení dokončené přeložky je spojeno s odstávkou stávající inženýrské sítě, kterou opět zajišťuje příslušný vlastník sítě. Odstávka sítě se řídí svými pravidly – správce musí odstávku projednat, nebo předem oznámit odběratelům svého média. Jelikož jsou veškeré inž. sítě umístěny v chodnících těsně vedle sebe, je vyloučena možnost souběžné realizace přeložek. V některých případech, je situace ještě složitější - např. přeložka plynovodu a vodovodu na Mladoboleslavské ul., vyžaduje vypnutí souběžného kabelu 22 kV.

Realizace přeložek inženýrských sítí a zejména doba, po kterou se čeká na povolení odstávky pro přepojení, postup realizace stavby zdržuje. Jelikož se přeložky převážně nacházejí na ul.  Pražská a Mladoboleslavská, tedy na komunikacích se silničním i pěším provozem, může se zdát postup prací pomalý, ale opak je pravdou. Pracovní doba je dodržována a to i přes velká horka, která v období prázdnin panovala. Naopak, často se pracuje přes čas. Dle výkazu ve stavebním deníku, neexistuje od 1.4.2015 téměř víkend, ve kterém by se stavební práce zastavily.

V současné době probíhají stavební práce na několika úsecích najednou:

-          V Pražské ul. mezi křižovatkami s ul. Cukrovarská a Italská jsme přes 3 týdny čekali na odstávku kabelů O2, předjednané termíny byly 2x posunuty – ne z naší viny, či z viny zhotovitele akce. V místech, kde to stará trasa kabelů umožnila, se provádí zároveň přeložka vodovodu. Po dokončení přeložek budou zahájeny stavební práce na pravé polovině vozovky, souběžně s pravým chodníkem a následně práce na levé polovině vozovky.

-          Na pravé polovině Mladoboleslavské ul. se čeká na přeložku vodovodu – poslední sítě, která brání zahájení stavebních prací na pravé polovině okružní křižovatky.

-          V meziúseku se dokončuje gabionová opěrná zeď, pokračuje výstavba protihlukových stěn a dokončuje se přeložka kabelů 22 kV. Ještě v letošním roce zde bude zahájena pokládka podkladních konstrukčních vrstev vozovky.

-          V prostoru cukrovaru se dokončuje odpadní stoka nové kanalizace.

Stavba je pod dohledem určeného pracovníka ŘSD, doplněného externími pracovníky technického dozoru investora. Stavební práce jsou v mírném předstihu proti harmonogramu, neboť s problémy, které nastávají u přeložek inž. sítí, se počítalo již v dokumentaci pro stavební povolení. Proto byl termín zprůjezdnění celé stavby stanoven na 31.8.2016 a termín dokončení  stavby na 30.9.2016.

Stavba Obchvatu není jedinou stavbou, která se občanů Mělníka dotkne. ŘSD zde připravuje další 3 stavy, z nichž 2 by měly být zahájeny ještě v tomto roce. Jejich zahájení závisí na termínu ukončení výběrového řízení a na následné domluvě s vedením města. Dle závěrů z předběžných jednání, preferuje město současnou realizaci všech staveb, aby se doba, po kterou bude doprava v Mělníku omezena, zkrátila. Jedná se o stavby:

-          I/9, I/16 a III/2730 Mělník – OK

Jedná se o výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice pohonných hmot Shell. Vzhledem ke stávající propojovací větvi křižovatky mezi ul. Mladoboleslavská a Kokořínská, nebude zásah do dopravy tak velký.

-          I/16 most ev. Č. 16-018, rekonstrukce

Úplná rekonstrukce stávajícího mostu – jeho zboření a výstavba nového mostu – vyvolá nutnost uzavření sil. I/16, (ul. Mladoboleslavská), v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Polská a Italská. Objízdnou trasu bude nutno zkoordinovat se stavbou obchvatu.

 

Mgr. Nina Ledvinová
tisková mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČRMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele milk

1 Do kroniky


Současně budovaný průtah městem bude dokončen přibližně za 20 let(ještě není projekt,budování nadjezdu nad tratí a bývalou mšenskou drahou,vykoupení a zbourání pár baráků-některé se mezitím ještě postaví.Za tu dobu naroste doprava na takovou úroveň,že bude nutné zahájit stavbu obchvatu Mělníka.Potom si naše děti budou vyprávět pohádku: "Jak naši rodiče budovali průtah".

1.1 A kudy by měl obchvat vést ?


Zrovna nedávno v podvečerních zprávách v televizi říkali, že prý se o našem obchvatu mluví už 10 let, ale nejstarší zmínka je prý z roku 1945.

Už jen tady na Mělníčku se tenkrát vymýšlelo, že by mohl začínat u Větrušic směrem na Mikov a nějak ke Chloumku. Ochranáři měli řeči z důvodu rezervace Polabská Černava u Mělnické Vrutice, v Jelenicích a Malém Újezdě se začalo mohutně stavět a Velký Borek nechtěl nic ani slyšet. Tehdejší starosta Neuman pořádal před 10 lety nějaké diskuse s občany, kterých se to mělo týkat a nakonec byla vybrána varianta, jejíž první část, se opravdu naplňuje. Bylo také poukazováno na to, že těžké náklady míří především do mělnického přístavu. Plánek trasy celého obchvatu, rozdělaného do čtyř fází tehdy vyšel i v Mělnickém deníku.

Možná, že měl kdysi ještě předtím někdo myšlenku, že donutí všechny kamiony ( a nejen je), které končí v mělnickém přístavu k tomu, aby jezdily jen od Nové Vsi a České Lípy, ale nedonutil.

 

Obrázek uživatele milk

1.1.1 Já se nerad opakuji,ale


Já se nerad opakuji,ale několikrát jsem psal o nadzemním vedení 110kV z EMě do Spolany,které vede přes Vehlovice,pod Chloumkem,nad V.Borkem a potom se stáčí na Tuhaň.V podstatě je jedno kudy vede,ale protože je postaveno před rokem 1994 má na každou stranu ochranné pásmo 15 metrů.V tomto pásmu nesmí stát žádná budova ani strom nad 3m.Pozemní komunikace tam může být a do těch 15 metrů se pohodlně vejde jakákoli silnice.Navíc tam není potřeba provádět přeložky kanalizace,vody,plynu a zřizování veřejného osvětlení,protihlukových stěn a dešťové kanalizace.Není daleko doba kdy dojde k propojení Mělníka a Kelských Vinic a konec"uzavřené obce" pro motoristy bude až za Větrušicemi.Nadjezd nad žel.tratí je nutný v každém případě,ale tam by výstavba mimo zástavbu přišla laciněji,než výstavba v obytné části Blata.Už jenom při výkupu pozemků je podstatný rozdíl v ceně stavební parcely ve městě a nebo parcely v polích.Troufám si říci,že by celá stavba obchvatu byla lacinější a rychlejší než současná složitá stavba průtahu.Ovšem ti,co si nakoupili parcely na trase plánovaného průtahu mají delší prsty než je zdravý rozum.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).

1.1.1.1 Opakování je ale nutné.


Je jistě spousta lidí, kteří ješte ani o Mělníčku v roce 2006 nevěděli. Zkoušel jsem ty staré diskuse najít, ale nejstarší články, které je možné zpětně vyvolat jsou jen necelých 8 let staré.

To jsou právě ty ,,Mikovské varianty" a je možné, že o tom tehdy představitelé jednali. V cestě sice nestála tedy při této variantě NPN Polabská černava, ale je tam v okolí Přeplatilov s rybníky a prochází to skrz  PP Dolní Pšovka, což mohl být problém. Ale, je fakt, že se až moc podezřele rychle začalo stavět od Malého Újezda k Jelenicím a i odtud, se jezdí za prací a za nákupy do supermarketů do Mělníka.

Je pravda, že to, co se tvoří teď, vypadá zvlášť v té variantě přes Blata v nedozírnu, ale na druhou stranu to aspoň brzy ulehčí krkolomnému provozu  v Italské i Cukrovarské ulici.

Osobně jsem zvědavý, kam celá doprava spěje, když dnes prakticky většina nákladů jde po silnicích, leckde má každý člen rodiny své auto a odvykáme hromadné dopravě, ale to sem nepatří.