https://www.traditionrolex.com/7

 Zatajuje pan Schweigstill úmyslně informace občanům? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zatajuje pan Schweigstill úmyslně informace občanům?

Dobrý den všem spoluobčanům města Mělník a čtenářům Mělníček.cz,

rád bych se chtěl podělit prostřednictvím tohoto článku o své pochyby s věrohodností současného vedení města Mělník.

V prosincovém online rozhovoru pro Mělnický deník (http://melnicky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-milana-schweigstilla-melnickeho-mistostarosty-20151126.html) ze dne 2. prosince se mohli občané přímo dotazovat pana 1. místostarosty Schweigstilla na otázky, které je zajímají.

Jeden z položených dotazů zněl: „Dobrý den, Chtěl bych se Vás zeptat, kdo bydlí v ul. Svatováclavská čp. 13, Mělník? Doslechl jsem se, že tam bydlí starosta obce, a tento byt má pronajatá jiná osoba? Toto jste měl schválit v radě města. Pokud je toto pravda, souhlasíte s tímto stavem“ konec doslovné citace. Na tento dotaz pan Schweigstill reagoval následujícími slovy: „Není mi známo, kdo tam bydlí. Před nějakou dobou se schvaloval nájem zájemci, který to odkoupil s povinností rekonstrukce. Nevím, že by měl vazby na pana starostu.“. V této odpovědi se pan místostarosta dopustil několika lží a zřejmě záměrných nepravdivostí, které si nyní ukážeme a rozebereme.

Zaprvé panu místostarostovi je dobře známá identita nového nájemníka, protože zájemce městského bytu musí vždy schválit rada města. V tomto případě bylo o novém nájemci rozhodnuto na radě konané 20. dubna 2015, které se účastnili všichni radní kromě pana Krause. Ze zápisu oné rady vyplývá, že novým nájemníkem se stává paní Š. Z. (kvůli ochraně osobních údajů není jméno zveřejněno celé, ale rada jej zná). Zájemkyně byla radou schválena 4 hlasy a 2 se zdrželi, lze spekulovat o radních, ale dá se předpokládat pan starosta (vysvětlení v předposledním odstavci), tento fakt ovšem nic nemění na tom, že pan Schweigstill bezesporu ví, komu pronajalo město byt nebo snad ne a nezajímá ho, jaké nájemníky schvaluje? 

Zadruhé je nutné se zaměřit na větu o odkupu s povinností rekonstrukce. Z tvrzení pana Schweigstilla lze usuzovat, že by město asi bylo schopné odprodat část domu ve svém vlastnictví, který je kulturní památkou. Naštěstí si pan Schweigstill asi opravdu nepřečetl pořádně materiály, protože ze zápisu rady vyplývá (20. 4. 2015), že nájemník musí opravit na vlastní náklady byt, který vznikl sloučením dvou menších bytů, ale o žádném odkupu se usnesení nezmiňuje, pouze stanovuje nájem na 7 000 Kč měsíčně po dobu 15 let.

Zatřetí se nepravda skrývá i v poslední větě citovaného vyjádření pana místostarosty, kdy tazateli tvrdí, že si není vědom nějaké vazby nájemkyně a pana starosty. Protože víme, že je radě známá identita zájemce o byt pak by bylo podivuhodné, kdyby mu nebylo známo, že paní Š. Z. byla v době schvalování družkou pana starosty města, i proto se lze domnívat, že se pan starosta Mikeš zdržel hlasování, ale je tomu tak? Takže i kdyby panu místostarostovi nebyla známa vazba jmenovaných v době hlasování pak je mu jistě znám současný stav, kdy paní Š. Z. je manželkou pana starosty a tou byla již v době rozhovoru.  

Nakonec je nutné se zeptat, zda pan Schweigstill ví, co jako místostarosta schvaluje? Proč se v citované odpovědi dopouští zbytečného klamání občanů? Máme vůbec věřit panu Schweigstillovi ve zbývající části rozhovoru, nebo snad lhal i v jiných opravdu závažných věcech, když mu dělá potíže říci celou pravdu i v takové zřejmě pro radu města velice jednoduché záležitosti, jakou je pronájem bytu?

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

9 Neoprávněná úhrada za


Neoprávněná úhrada za vinici pro paní ing. Krausovou?

Dobrý den vážení spoluobčané,

jelikož mi melnicek.cz neschválil článek následujícího znění, není mi znám důvod, tak jsem se rozhodl ho zveřejnit jako komentář pod článek, který s tím nijak nesouvisí. Děkuji za pochopení.

V posledním měsíci se díky práci Kontrolního výboru zastupitelstva města Mělník podařilo odhalit chybně provedený záměr směny pozemků z roku 2009, kdy bylo odhaleno, že město mělo zaplatit statisíce korun za neexistující vinici na pozemku paní Ing. Krausové. Z informací, které byly a jsou poskytnuty v zápisu z jednání kontrolního výboru z 14. 2. a ze zprávy kontrolního výboru z 21. 2. (odkaz na zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města na stránkách města: http://www.melnik.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9281&id_dokumenty=7890 ) a dále v Týdeníku mělnicko (čísla 8 a 9 roku 2016) jsem si dovolil danou věc shrnout.

V uvedených informačních zdrojích se dozvídáme, že městské zastupitelstvo 23. 11. 2015 většinou hlasů stávající koalice rozhodlo, že dokončí záměr směny pozemků s paní ing. Danuší Krausovou připravený v roce 2009. Dozvěděli jsme se, že se město chystá dokončit směnu pozemků  jednak i ohledně zcela neexistujícího majetku paní Ing. Krausové a dále bez jakéhokoliv ocenění existujících vinic na pozemcích města (vinice na Kradlově-potenciální směnný pozemek) a bez doložení, jak dospělo k hodnotám nabízeného majetku.

Věc se má tak, že v roce 2009 se město rozhodlo, že pro stavbu hráze vykoupí nebo smění dotčené pozemky. Paní ing. Krausová byla jedním z vlastníků pozemků na, kterých mělo dílo vzniknout, a proto si nechala udělat znalecký posudek panem ing. Stiborem ohledně svého pozemku (parcela č. 2663/2). Posudek (který teď paní Ing. Krausová označuje za pouze informativní) parcelu ohodnotil na 25Kč/m2, ale nakonec v důsledku ostatních výkupů byla do smlouvy navržena cena 200 Kč/m2.
Majitelka si ale nechala ohodnotit i porost vinice na pozemku 2663/2, kdy vinice byla ohodnocena panem Ing. Stiborem na 1.148.000 Kč.
Kontrolní výbor ovšem zjistil, že vinice se nenacházela na celém pozemku, ale pouze na 25% záboru, toto tvrzení dokládají také fotky z roku 2009 (Mapy Google a obrázky zemědělské půdy z Ministerstva zemědělství), které kontrolní výbor předložil. Zjištění kontrolního výboru na jednání zastupitelstva prakticky jednoznačně a bez zaváhání potvrdil pan Kraus a nebyla do dnešního nikterak popřena ani paní Krausovou či vedením města.

Celková újma paní Krausové byla  stanovena dle znaleckého posudku a požadavku paní Krausové na 1.858.477 Kč, ale kontrolní výbor došel k závěru, že maximální újma na doložené výměře vinice mohla být 280.000 Kč tedy až o 980.000 Kč menší než za porost a pozemek město hodlalo zaplatit. Město tehdy nabídlo paní Krausové kompenzaci cca 93.000 m2 pozemků města (20 Kč/m2) součástí těchto pozemcích měla být i vinice na Kradlově (městský pozemek, který zřejmě obhospodařuje několik let pan Kraus), ale s tím, že se nepočítalo s hodnotou samotného porostu, který by při ceně 140 Kč/m2 měl hodnotu 2.000.000, jako u paní Krausové, ale pouze cenou za půdu.

Nakonec lze říci, že Kontrolní výbor (složení: Rudolf Fidler-zastupitel za KSČM, Petr Patera-zastupitel za ČSSD, Stanislav Servus-odborník za ODS) poukázal na možnou škodu pro město v řádu milionů a doporučil městu, aby realizaci směny ukončilo a nechalo si vypracovat nový znalecký posudek, aby kompenzace za pozemek pod hrází nebyla vyšší než by měla být. Myslím si, že se jedná o ukázkovou práci, jak by měl kontrolní výbor pracovat pro zastupitelstvo.

Otázkou je proč se vedení města na zastupitelstvu stavělo proti návrhu usnesení, aby se do věci vložily orgány činné v trestním řízení, aby vyšetřily velké rozdíly ve znaleckém posudku oproti realitě, když jsme jasně svědky možného velkého poškození města. Vždyť přeci pan Schweigstill vždy prohlašoval, že do zastupitelstva města vstupuje, aby zabránil „oškubávání města“. A není toto právě ten případ? Tak proč najednou jiný přístup? Vzpomeňme také na dřívější vyjádření pana Mikeše, který prohlásil, že po volbách provede důkladnou kontrolu hospodaření města, aby nedocházelo k jeho poškozování. Vzpomeňme na heslo, které pan starosta rád cituje: „Nebát se a nekrást“. A najednou je vše jinak…
 
Zcela absurdním se jeví poslední vyjádření paní Krausové v tisku, dle kterého v případě posudku pana Ing. Stibora nešlo o standartní znalecký posudek, ale pouze o posudek informativní a předběžné vyčíslení ceny pozemků, které si nechala paní Krausová zhotovit pro vlastní potřebu.
 
Pochybení ze strany města lze hledat zřejmě u předkladatele záměru do rady města bývalého vedoucího odboru živ. prostředí pana Mikeše (starosta za Mé Město), který zřejmě odsouhlasil zmíněný znalecký posudek, když, s ohledem na vyjádření paní Krausové, asi nikdy neviděl řádně vyhotovený originál se všemi náležitostmi. Možná se straníkům přeje, když by bylo město ochotno vyměnit svoji vinici v nezátopové oblasti panu Krausovi (zastupitel za Mé Město) za vinici virtuální.

Je také trochu podivné, že pana Krause nikdy nenapadlo, že by měl své kolegy z vedení města upozornit, že vinice na pozemku 266/3 neexistovala ve výše uvedeném rozsahu, ač to musel vědět (jak bylo zřejmé z jeho jednoznačného vyjádření na zastupitelstvu města). Zřejmě se ho nikdo nikdy neptal a daná čísla a hodnoty mu přišly úplně v pořádku.

9.3 Článek je tendenční


Váš rádoby fundovaný článek je silně tendenční. Já bych si tedy netroufal bez úplné znalosti věci takovýto pamflet napsat. Dám li si pár věcí do souvislostí, řekl bych, že záležitost směny  pozemků pod hrází je silně zpolitizovaná.  Ono je velmi jednoduché někoho obvinit, obzvlášť když se stalo jakousi módou kriminalizovat zastupitele obcí. Pro politické odpůrce a opozici je to mocná zbraň, pro orgány činné v trestním řízení je to šance, jak se zviditelnit a  hlavně, občané to rádi slyší.

9.3.1 Netendenčnost


Vinice neexistovala a potvrdil to pan Kraus. Jestli Vám přijde v pořádku zaplatit za nic milion korun, tak mě ne. A budu radši, když Mělník peníze investuje jinak, než do pana Krause.... Podvod pro mě není věc politická.

Obrázek uživatele Kajik

9.2 nezveřejnění...


Já jen doplním kolegu raista, proč "nebyl článek schválen":

Už jsme o tom tady několikrát psali, takže jen stručně. Mělníček na titulní stránce ve formě článku politicky zaměřený obsah prostě nezveřejňuje. Takto jsme se před lety rozhodli, a tak to zůstane. Nikomu však nebráníme projevit vlastní názor, a tak se i stalo, napsal jste to jako komentář do diskuze. Možná jste jen kolegu špatně pochopil.

Ideální způsob, jak takovýto příspěvek zveřejnit, je založit nové vlákno diskuzního fóra, a to konkrétně zde: http://melnicek.cz/node/add/forum/29 (Úvod - diskuzní fóra - Pokec - Politika - Zaslat nový příspěvek). Pokud chcete, můžete tak samozřejmě učinit, nicméně jsem přesvědčen, že i v současné formě (tedy jako komentář k jinému tématu) Váš příspěvek nikam nezapadne.

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

Obrázek uživatele raist

9.1 clanek


Duvody nezverejneni (politicky clanek, narocnost overeni informaci, apod.) mate jiz nekolik dni v soukrome zprave.

Obrázek uživatele Kajik

8 Já osobně p. Mikešovi fandím...


Já osobně p. Mikešovi fandím. A nejen jemu, ale celému vedení města. A v krátkosti vysvětlím proč:

1) Podívejte se, jak vypadalo město před pár lety, a jak vypadá dnes. Najdete na Náměstí míru nějaký nevzhledný, neopravený dům? Myslím, že ne. A takových míst, kde Mělník "roste do krásy", je víc. Chápu, že to není jen zásluha vedení města, ale bez jeho podpory by to nešlo. Existuje i poměrně slušná koncepce zkrášlení Náměstí Karla 4.

2) Podívejte se, kam se posunula za posledních pár let kultura ve městě. MEKUC je úplně jiná liga, než jeho předchůdci v MKD, máme zde nové koncepty Vinobraní, různé slavnosti vína, videomappingy, festivaly. Když je potřeba uspořádat nějaký malý koncert či kulturní akci, starosta ani odbor kultury s tím nemá problém, a pokud má akce smysl, není těžké získat finanční podporu města. Zde mluvím z vlastní zkušenosti.

3) Mělník má elektronicky přístupné vysílání (případně záznam) z jednání zastupitelstva. Pro občana, kterého zajímá dění ve městě, ale nemůže se jednání osobně zúčastnit, jde o kvalitní a transparetní informační nástroj. Opět zavedeno za současného vedení města.

4) Podívejte se na ul. Pražská a na dopravní změny obecně. Ano, i já jsem ze začátku nadával na jednosměrky, na první pohled nelogické či nepohodlné změny, ale pokud to zvýší počet parkovacích míst, proč ne? A hlavně, čas ukáže. Podle informací vedení města tato koncepce není konečná, spíše je to test v ostrém provozu. Jde o to, že tady je nějaký koncept nějaká vize, že se něco dějě a město v této oblasti nestagnuje. A slavná "složitá" balisetová křižovatka? Nevím, jestli se mi to jen zdá, ale s odstupem času mám pocit, že provoz je tam teď plynulý, nikdo příliš nezastavuje, není to už ten předchozí chaos. A balisety jistě časem zmizí, v to věřím.

5) Vzpomeňte si na poslední povodně a na to, kdo riskoval "vlastní krk", aby zachránil Mlazice. To, jeslti to byl risk či zda to bylo rozumné, o to nejde. Jde o to, že starosta učinil chlapské rozhodnutí a věci řešil s odvahou a rozhodností.

Ano, najdou se i nějaká negativa, např. poněkud rozporuplný nový územní plán, ale kdo z nás je dokonalý? Navíc, ten územní plán měl hlavu a patu, jen to PR kolem toho bylo poněkud nezvládnuté a špatně načasované. To, že tam byla spousta nesmyslů, které znevýhodňovaly soukromé vlastnictví, je pravda (a já vím, o čem mluvím, samo se mě to velmi dotýkalo), nicméně občané měli možnost se legálními prostředky bránit, a také tak učinili, a jak to dopadlo? Podle všeho bude územní plán přepracován. I z tohoto negativa mi plyne věc pozitivní, a to ta, že město funguje, jak má.

A velice mě mrzí, že Mělníček.cz je v očích některých lidí (a možná i části vedení města) považován za bulvár (viz http://melnicky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-ctirada-mikese-starosty-mesta-melnika-20160219.html?_fid=g26e), který často brojí proti radnici. Samozřejmě, jak už jsem psal v jiném příspěvku, i od toho tady Mělníček je, aby se každý mohl vyjádřit, a to i negativně. Jen kdyby ta diskuze byla trochu více na úrovni.

Takže než začnete něco bezhlavě kritizovat, zkuste se zamyslet nad tím, co jsem napsal, a nad tím, jak vypadal Mělník před pár lety, jak fungovalo vedení města, a jak to tady vypadá a funguje dnes.

Pěkný den všem.  

 

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

8.5 Mikeš a Marounek - aneb MÉ MĚSTO


Je hezké, že panu Mikešovi fandíte. Jestli jste šikovný, tak si založte nějakou firmičku a pan Mikeš už vám s rozjezdem podnikání pomůže.

Tak jako pomohl svému zastupiteli panu Marounkovi...

https://www.isoutok.cz/

Takže jen houšť MÉ MĚSTO, rozpočet města to unese!!!

8.5.3 dusno a osobni vypady patri k politicke kulture nasi opozice


a je to smutny trend poslednich mesicu, jak jen to  bylo s tim umorenym volem a stokratnicem?
pokud jsem dobre poslouchal zastupitelstvo, tak sekani hriste bylo docasne reseni, vedelo to mesto, vedel to Krystof Marounek a vedeli to i fotbaliste, s tim, ze se sami nechali skrze pritomneho zastupce slyset, ze by za stejnych podminek nebyli schopni areal udrzovat. Narazka na to, ze to sekal zamestnanec TS Melnik ve svem volnem case je usmevna, stejne jako nekolikrat opakovana teze, ze "kdyz jsem tam pana Marounka nevidel, tak to znamena, ze se nesekalo". ja osobne bych taky oslovil svoje nejblizsi spolupracovniky, ktere znam a pronajmul bych si sekacky. samozrejme by udrzbu mohly provadet TS Melnik ovsem pravdepodobne v rezimu zamestnanec/prescas. Krystof Marounek prislibil, ze vse dolozi, coz doufam udela (aniz by mel k tomu nejakou povinnost) a pak se tesim, ze se i anonymni pisatel isoutoku omluvi. trebas se pletu, ale kdyz si mam vybrat mezi anonymem isoutokem a zaznamem zastupitelstva vyberu si  zastupitelstvo, stejne tak jestli si mam vybrat mezi Marounkem a podnikatelem v oboru nakup/prodej (kde se vyhodny nakup obvykle realizuje od lidi v tisni) vyberu si Marounka.

m.d.

8.5.3.1 Vážený m.d.


Nereaguji na Váš obsah Vašeho příspěvku ale na její formu. Nevím, ale domnívám se, že jste čech, proto bych uvítal kdyby jste psal česky. Čeština má také diakritiku, pokud jste si toho nevšiml. Nedá se to číst a vypadá to dost trapně.

 

8.5.3.1.1 pokusím se polepšit


      mám primárně nastavenu anglickou klávesnici - historicky a doposud jsem se nevyrovnal s odlišným  rozmístěním znaků, pět různých znaků na jedné klavese je zlo a stálé přepínaní stojí čas.

      očekával bych ale zametení si před vlastním prahem. Ta Vaše "její forma" je taky pěkná minela.

m.d.

 

8.5.2 Dobrá rada.


Pane Hrubý děkuji za radu. Udělám to jak radíte, je to od starosty hezké ne ? Lidi si musí pomáhat a né jen závidět.

 

8.5.1 Pokud máte pocit že je


Pokud máte pocit že je cosi nekalého,DEJTE TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!! Jinak v tom vidím jen závist,nic víc.... Jen kdyby pomohl starosta Vám,tak tu budete pět ódy na radost...

...ZASE SE MI CHCE BLEJT VELEBNOSTI... 

8.4 Reakce na nezveřejnění článku kontrolního výboru


Dobrý den,

velice mne mrzí, že Mělníček nechtěl uveřejnit článek kontrolního výboru o připravované směně pozemků vinic. Tvrdíte, že na hlavní stránce ve formě článku politicky zaměřený obsah prostě nezveřejňujete. Ale zpráva kontrolního výboru není politicky zaměřená, upozorňuje jen na závažné nedostatky, které učinilo vedení města a veřejnost by o nich měla být informována. Chtěl bych poděkovat kontrolnímu výboru za dobře odvedenou práci. Jak je možné, že p. starosta předkládal v roce 2009 a nyní předložil návrhy směn pozemků a návrh majetkového vypodářádání do rady města a do jednání zastupitelstva a není majetek řádně znalecky oceněn? Radní p. Kraus veřejně přiznal na zastupitelstvu, že velká část vinice v Mlazicích neexistovala. Materiály do rady města měl p. Kraus k dispozici a dával takto dál ke schválení. A proč se návrh usnesení kontrolního výboru k prošetření orgány činnými v trestním řízení nelíbil zastupiteli a radnímu p. Tichotovi a požadoval ho změnit? Doufejme, že budeme o dalším dění v této záležitosti jako veřejnost informováni.

Věřím, že se veřejnost dozví o dalším postupu v kauze městského bytu, kterou rada města schválila budoucí manželce p. starosty a která je pro Město tak nevýhodná. Nebylo dodrženo zadání ve výběrovém řízení, protože do smlouvy byl vložen dodatek - pronajímatel je povinen uhradit rozdíl mezi hodnotou bytu v době uzavření nájemní smlouvy a v době po skončení nájmu. Dále se musí dořešit střet zájmu p. starosty. Je divné, že ve smlouvě není uvedena hodnota bytu v době uzavření nájmu, ačkoli byla uzavřena před více než půlrokem, a přesto nájemní smlouvu radní takto schválili.

Z Vašich vyjádření je zřejmé, že spíše Vaše články a komentáře jsou politicky zaměřené, jste velkým přívržencem p. starosty a současného vedení města. Nevyjadřujete se nestranně. Jestli to také není tím, jak píšete ve svém článku " když je potřeba uspořádat nějaký malý koncert či kulturní akci, starosta ani odbor kultury s tím nemá problém, a pokud má akce smysl, není těžké získat finanční podporu města. Zde mluvím z vlastní zkušenosti." Někdy se sponzorují od města akce, které mají strašně malou návštěvnost. Měla by se více prověřovat účelnost využití těchto vynaložených finančních prostředků, jestli i zde nedochází k plýtvání finančních prostředků.

Další otázkou je, kolik nás - spoluobčany Mělníka - ročně stojí zřízení místa 2. místostarosty, kolik se jen za rok vynaloží finančních prostředků na plat 2. místostarosty?

A kolik bylo nadbytečně vynaložených finančních prostředků na  jak píšete na slavnou "složitou" balisetovou křižovatku nahoře na Pražské? Asi jen Vám už křižovatka nevadí, měl byste zajet mimo Mělník, v obcích na Mělnicku se tomu smějí, fotí si křižovatku, řidiči autobusů nadávají, když vyjíždějí ze zastávky, atd. Takovou raritu žádné město nemá! A bylo by možné zjistit, kolik nás celé značení a "schweistilky" stály a zda bylo provedeno řádné výběrové řízení na jejich nákup a provedené související práce?

 

 

8.4.3 nerozumím tomu


Stěžujete si na Mělníček, že nezveřejnil článek a já si zde přesto tento článek přečtu(i když jsem se musel hodně přemáhat, abych ho dočetl do konce).......tak kde je chyba?? Ve vedení Mělníčku nebo ve Vás?? já se přikláním k té druhé možnosti. Uvědomujete si, že pokud by zde nebyl Mělníček, tak by jste si vlastně neměl na co a kde stěžovat. A že Vy si rád stěžujete, to je zřejmé z každého Vašeho řádku....hlavně na všechno nadávat, to je to, co se dnes nosí!!!! Obviňujete Mělníček, respektive jeho představitele, že jsou přívrženci starosty. Na základě čeho?? Že jen nekritizují, ale že dokáží i pochválit?? Nemyslíte, že pokud by to byli takoví zastánci starosty, že tu nechají všechny ty kritické, někdy až nenávistné příspěvky proti starostovi?? Měl by jste asi více přemýšlet a pomaleji mluvit(psát). Možná i díky tomu, že Mělníček bez cenzury nechává takovéto příspěvky, tak se to pomalu obrací proti němu samotnému.

A Vaše kritika financování kultury...to už snad ani nelze komentovat. Já sám jsem v podtstatě "kulturní barbar", ale kritizovat, že město podporuje kulturní akce, to by mě nikdy nenapadlo. Nejlepší by asi bylo vše zrušit, nic nepodporovat a nic nedělat....jenže na co by jste pak nadával a co by jste kritizoval?? 

Obrázek uživatele Kajik

8.4.2 RE: Reakce na nezveřejnění článku kontrolního výboru


Dobrý den,

točíme se, jak vidno, stále v kruhu, proto ještě jednou zopakuji následující (již jsem to psal v komentáři o kousek výše):

Cituji sám sebe:
"Ideální způsob, jak takovýto příspěvek zveřejnit, je založit nové vlákno diskuzního fóra, a to konkrétně zde: http://melnicek.cz/node/add/forum/29 (Úvod - diskuzní fóra - Pokec - Politika - Zaslat nový příspěvek). Pokud chcete, můžete tak samozřejmě učinit, nicméně jsem přesvědčen, že i v současné formě (tedy jako komentář k jinému tématu) Váš příspěvek nikam nezapadne."

A dolpňuji:
Příspěvek (nebo chcete-li obsah, text apod.), který se týká jakéhokoliv tématu (vyjma obsahu, který porušuje zákon, je neetický, rasistický atpod.), může kdokoliv svobodně na Mělníčku zveřejnit, a to prostřednictvím např. založení nového vlákna v diskuzním fóru. Takový příspěvek se pak objeví i na titulní straně webu v sekci Aktivní témata, kde je jeho nadpis zvýrazněn tučným písmem. Tento postup zveřejnění jsme uživateli LukasB navrhli, a také doporučili, takže tvrzení, že jsme nechtěli zveřejnit článek, je zcela nepravdivé.
Možná je to opravdu jen o nepochopení terminologie, protože za "Článek" je na Mělníčku považován obsah, který se objevuje dole pod sekcí "Aktivní témata", a kde zveřejňujeme vpřevážně věci s tématikou kultury apod. Spíše se ale obávám, že to nepochopení je záměrné.

Nechápu, jak jste dospěl k názoru, že jsem "velkým přívržencem p. starosty a současného vedení města". Já jsem se prostě vedení města zastal, a to především proto, že už mi bylo zle z toho, jak tady někteří uživatelé neustále jen a jen kritizují, nadávají, hledají jen to negativní a blábolí cosi o defenestraci a podobně. Já mám Mělník velice rád, dobře se mi tu žije, a pokud mám pocit, že zdejší situace se pomalu, ale jistě posunuje k lepšímu, a že nemalou zásluhu na tom má i vedení města (protože bez něj by to pochopitelně nešlo), tak to napíšu. Stejně tak ale činím i v případě, že se mi něco nelíbí.

K Vaší poznámce ohledně kulturních akcí:
Za prvé, kulturní akce, na kterých jsem se já osobně podílel, jsme pořádali již za minulého vedení města, a ani tehdy problém s podporou města nebyl. Zde jsem chtěl jen uvést jako pozitivní věc to, že nové vedení města kulturním akcím nijak nebrání, naopak je s chutí podporuje, a to je jedině dobře. Za druhé, prověřovat účelnost a počítat návštěvnost u podpořených akcí - to si myslím, do kultury jako takové, nepatří. Kultura a umění není přece vždy věcí pro "masy". Důležité je, že takový kulturní počin člověku něco dá, obohatí ho, donutí ho přemýšlet, otevřít oči, případně jen pobaví.

Pokud se bavíme o mé nestrannosti, tak samozřejmě, že jako občan nejsem nestranný. Proto jsem také svoje vyjádření přidal do komentáře, tak jak to má být, a jak je na Mělníčku nepsaným zvykem. Nesnažil jsem se svou "pochvalu radnici" vnutit na úvodní stranu do článku, kam prostě nepatří. Navíc jsem psal sám za sebe, nikoliv za celý Mělníček, což možná nebylo dostatečně zdůrazněno.

Dále jste si mohl přečíst, že ne vše, co radnice dělá, chválím. Např. mnou již jednou zmiňovaný nový územní plán mě v první chvíli velice rozčílil. Snažím se ale věci neřešit s horkou hlavou a vidět je v širších souvislostech, takže jsem udělal následující: Za Mělníček jsem na titulní straně portálu zveřejnil informaci (krátký článek) o tom, že město připravuje nový územní plán, že je to věc důležitá a vážná, a zároveň vyzval občany, aby do návrhu nahlédli a případně se k tomu vyjádřili atd. Sám za sebe jsem pak zaslal vedení města vyjádření nesouhlasu s některými zamýšlenými úpravami. Moji soudedé, kterých se změny též velmi vážně dotýkaly, udělali totéž nebo šli "protestovat" na zastupitelstvo. A to je, podle mě, jediné správné řešení pro případ, že se Vám něco nelíbí. Máte možnost se oficiálně obrátit na orgány města, a pokud máte vážné podezření, že se děje něco nekalého, tak i na policii. Jenže to byste se pod svá tvrzení museli podepsat.
Je hezké, že to napíšete do fóra na Mělníček.cz (a my si toho velice vážíme, i k tomu má přece Mělníček sloužit) nebo na jiný diskuzní web, ale to je jen cesta, jak dát o něčem vědět dalším lidem a sdílet s nimi své názory, doměnky atd. Navíc si nemyslím, že jakýkoliv kritický příspěvek, který píše o takto vážných věcech, a přitom je anonymní (nebo chcete-li pod přezdívkou), může někdo brát příliš vážně.

Hezký den všem.

Jan Král

 

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

8.4.2.2 Máte-li pocit, že kultura


Máte-li pocit, že kultura a umění nemusí být pro masy, pak by ji ani masy neměly být nuceny platit ze svých daní. K čemu je velké množství představení, když jsou svým zaměřením určeny pro pár vyvolených. Naopak návštěvnost by měla být velmi pečlivě sledována. Město pak uvidí má-li vůbec (pro občany) smysl dotovat pro pár jednotlivců velkou organizaci jako je Mekuc. Stačí se jen podívat na propagaci města. Město má Mekuc, odbor kultury, plný vedoucích pracovníků a na obou velkých veletrzích cestovního ruchu v Praze a Brně nás jako město musí reprezentovat a propagovat Regionální muzeum Mělník. Stejně tak akce pro širší veřejnost dělá především muzeum. Muzeum, které má minimum zaměstnanců, kteří zjevně dělají svou práci rádi a snaží se o to, aby byla pro co nejvíce lidí. Tak to vnímám nejen já. A představa, že v Mekucu vznikne jediné kino, je spíš smutná. Zase se bude tématicky vysílat jen pro pár jedinců. Kino jednoznačně ano, ale jinde nebo pod někým, kdo bude ochoten naslouchat místním občanům.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

8.4.2.1 Tak hlavně je to


Tak hlavně je to Váš web, že.

Mně tady ten pláč přijde, jako kdybych trucoval v Tescu, že mi tam neprodají rakev na auto. "... a budu stát u pokladny a všem budu říkat, jaký je Tesco hrozný, že neprodává rakve ...., však já Vá donutím, abyste je začali prodávat ! ...."

Pokud by tento příměr přišel zástupcům Tesco Stores ČR a.s. nevhodný, můžeme použít třeba Kaufland, nebo dnes již neexistující Hypernovu Laughing out loud

8.4.2.1.1 Tak hlavně je


Tak hlavně je s podivem, že se advokát takto prezentuje, vyjadřuje osobní postoje a názory ke všemu, a je to o to podivnější, pokud se jedná o advokáta pracujícího pro město.

Máme tu dost naštvaných lidí (na vedení města) a Vaše příměry o rakvi a pláči, to snad ani nemůžete myslet vážně, na vysokoškolsky vzdělaného, staršího muže to opravdu nevypadá. A není to ani trochu vtipné.

Supportujte běhání atd., uděláte lépe.

 

 

 

 

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

8.4.2.1.1.1 Díky za radu.


Domnívám se, že moje pracovní angažmá mne nezbavuje mých občanských práv. Máte-li jiný názor rád jej budu diskutovat.

Nevyjadřoval jsem se vůbec k závěrům práce kontrolního výboru MZ, ale jen a jen k právu provozovatelů tohoto webu vybrat si informace, které dají na headline. Tečka.

A příměr s rakví jsem opravdu nemyslel vážne, a upřímně jsem ani nečekal, že by jej někdo vážně bral.

8.4.2.1.1.1.1 Dotaz na právníka - porušení zákona


Dobrý den pane Klimeši,

mám na Vás dotaz - pokud se na veřejnou zakázku i malého rozsahu nevypíše řádné výběrové řízení, nejedná se tedy o porušení zákona o veřejných zakázkách?

Děkuji za odpověď,

Hokeš

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

8.4.2.1.1.1.1.1 Veřejná zakázka


Zdravím, nevím jak to souvisí s pronájmem bytů, u kterého se podle zákona o zadávání veřejných zakázek nepostupuje.

 

Obrázek uživatele raist

8.4.1 re: Reakce


Pletete si pojmy s dojmy.

Text zverejnen byl, v tom jsme nebranili. Naopak 2x jsme autorovi radili jakym zpusobem ho zverejnit muze. 
Jde o to, ze neni zverejnen na uvodni strance/jako clanek. Stejne tak na uvodni strance/jako clanek neni zverejnen nazor redaktora na vedeni mesta, ktery zbytecne napadate. 
Stejne tak si pletete Melnicek s komercnim mediem, ktere ma kapacity proverovat a posuzovat veskere dosle texty. To muzeme delat do nejake miry. Dle nas je cast o praci kontrolniho vyboru OK, zbytek je nepopiratelne politicky. 

Placete tedy na spatnem hrobe, a jeste k tomu spatne Smiling

8.3 Nepravdivá tvrzení pana starosty Mikeše


Se zájmem jsem si přečetl odpovědi, které pan starosta Mikeš poskytl čtenářům při online rozhovoru pro Mělnický deník a musím na některé z nich reagovat:

1.Pan Mikeš poskytl čtenářům již třetí verzi toho, jak byla financována předvolební kampaň hnutí Mé Město – posuďte sami:

září 2014 (předvolební diskuse v MKD): „Kampaň platím já, důvod je jeden. Jako spořivý starosta mám o 13.000 vyšší plat, než jako úředník MÚ. 6.000 jsem šetřil každý měsíc. Chtěl jsem si koupit auto, to přiznávám, nekoupím si auto. Tuto částku investuji do této předvolební kampaně. Nemáme žádného sponzora ani žádný člen na mé kandidátce nemusí nic platit. Já se domnívám, že starosta by měl být tak šetřivej, aby si na kampaň našetřil sám.

jaro 2015 (odpověď na dotaz občana města při jednání ZM k financování kampaně): Zhruba 90% částky za kampaň jsem zaplatil já, 10% byly sponzorské příspěvky.

únor 2016 (rozhovor pro Mělnický deník): Volební sdružení Mé město nepřijalo žádné sponzorské dary. Náklady byly financovány zejména z mých úspor a dále drobnými příspěvky jednotlivých kandidátů.

 

2.Kauza byt a osobní útoky na rodinu pana Mikeše – Chápu, že není panu starostovi příjemné, jak se v médiích a na veřejnosti propírá otázku nájmu obecního bytu pro jeho přítelkyni (dnes manželku). Ale za to si pan Mikeš může sám. Mohl pro sebe a svou rodinu koupit 3+1 na Sportovní a nikdo by nic neřešil. Místo toho se jako starosta města rozhodl jít cestou nájmu obecního bytu (se všemi zveřejněnými okolnostmi) a to pochopitelně vyvolalo určité reakce. Zbývajících 20 zastupitelů si své bydlení vyřešilo standardně a mají klid.

 

3.Ničím nepodložený útok pana Mikeše na opozici a své kritiky – Jako vyloženou podpásovku vnímám tvrzení pana starosty, že „útok na mou osobu, i fakticky na celé vedení radnice, je připravovaný koncept územního plánu“ + „po zastupitelstvu 16.1. 2016 se rozjela kampaň proti mé osobě. Ukazuje se, že se bude týkat i dalších radních města Mělníka, protože středem zájmu těch, kteří nyní napadají především mě, je záležitost připravovaného územního plánu.“ Pro tato svá tvrzení nepředložil pan Mikeš žádný důkaz a proto bych rád připomněl, že obecným úkolem opozice v demokracii je kontrola práce těch, kteří rozhodují. Kontrolní výbor v posledním období zkoumá postupně různé „kauzy“ a o jejich výsledku průběžně informuje veřejnost. Vnímám tedy výše uvedená nepodložená tvrzení pana starosty Mikeše jako snahu o odvedení pozornosti od záležitostí, které se přímo týkají jeho osoby.

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že současné vedení města dělá i pozitivní kroky a osobně si přeji, aby nový koncept územního plánu byl co nejpřísnější (ochrana vinic, zemědělské půdy, atd.).

 

J. Dohnal  

8.3.2 to jsou tedy rozdíly


ve všech odpovědích pan Mikeš tvrdí, že drtivou většinu kampaně financoval sám. A jestli bylo 10% od kandidátů, či drobných sponzorů to jako Vy považujete za podstatné a mělo by to znevěrohodnit starostu?? A co ta hláška, že si měl koupit byt na Sporotovní?? Z toho cítím trochu závist...... Naopak starosta by měl bydlet reprezentativně. A pokud bydlí v centru je to jedině správně. Nic neukradl, nikoho neokradl, jeho(nyní) manželka opravila městský zdevastovaný byt a za to Vy ho tady chcete vláčet bahnem??

8.3.2.1 Glosa


Jaké má kdo mravy , takovou dělá politiku.
Tomáš Garrigue Masaryk.

já, dodávám podívejte se jak žijí  M,S a jaké hodnoty vyznávají... žíjí? rozvrácené partnerské vztahy.., jaké hodnoty význávají? osobní prospěch!

8.3.1 Však ono to jednou praskne,


 

 

Lež má krátké nohy. Vzpomínáte si na Dr. Rátha, než ho nachytali s krabicí vína, také byl miláčkem davu a teď??

Pane Dohnale máte pravdu s tou kampaní. Jen doplním údaj duben 2016 - víte já jsem si vzpoměl, že ..........

Posílám písničku panu Starostovi k zamyšlení, slova dokonale k situaci jaká je sedí.

https://www.youtube.com/watch?v=kQs8WAt8ndc

 

Ps.: Pravda vítězí

JFK

8.2 Fandím poctivým a slušným


Pane Kajík a ostaní obhájci neobhajitelného.

ve volbách se na základě informací, které máme k dispozici rozhodujeme komu dáme svůj hlas. Jistě by jsme rádi, aby na kandidátkách byli slušní, poctivý a důvěryhodní lidé. Těm kteří tato kritéria neslňuji by jsme včas měli vyslat signál, že jsou pro nás nepříjatelní! Voby by nepochybně degradovalo kdybychom museli  ze špatných kandidátů vybírat toho co napáchli nejméně špatností. Starosta a mistostarosta selhali, zneužili své postavení a to se politikům nesmí odpouštět. Ten kdo vstoupí do politiky musí splňuvat ty nejpřísnější kriteria kladená na morálku a  bezúhonost. Výčet !dobrých skutků" nikdy nesmí zastínit to, že zneužil své postavení k vlasnímu prospěchu. To že to bylo uděláno  tak, že  je vše s literou zákona a v radě jsou lidé kteří s tím souhlasí nebo to mlčky tolerují může být signálem, že si tam mohou vzájemě poskytovat protislužby. Nedochází tedy jak si myslíme k sjednocení politických programů, ale osobních zájmů s ktrerých profitují oni "politici"

P.M.

 

 

8.2.1 porušení zákona


jestli jsem zachytil dobře znění zákona tak zastupitel, který je ve střetu zájmů nesmí věc projednávat a ve věci hlasovat. Pokud tedy p.starosta věc (nájem spojených bytů) na Radě města předložil a projednal a až poté se vzdal hlasování, tak zákon porušil, protože zákon nemluví jen o zákazu účasti v hlasování, ale i účasti v projednání, takže starosta zákon porušil.

Zajímavé je že standardní žádost o nájem bytu nepředkládá starosta. Na to je na úřadě určený pracovník zařazený v odboru jehož vedoucí podobné materiály, zpracované svými podřízenými, na Radě města předkládá. To že to předložil starosta už smrdí. Šel si za svým chlapec.

8.1 Kajiku, souhlasím s tebou.


Kajiku, souhlasím s tebou. Starostu neznám, ale dnes jsem si s ním přečetl online rozhovor, co si budu říkat, jako osobnost vypadá pevný a konzistentní. Co se týká všech pěti pochval, které zmiňuješ, tak s tím podle mě nelze nesouhlasit.

Je pravda, že i předešlé radnice své dělaly - i když tam to bylo méně viditelné (mluvím o kanalizaci, o úpravách kritických dopravních míst na Pšovce atp.). Revitalizací centra se sice podle mě mělo začít, protože právě centrum dělá duši města, kanalizace by jistě pět let počkala. Ale stalo se. Variant pro rozhodnutí je vždy více a nějak se rozhodnout musí. 

Současné vedení města má dobré podmínky - dost (toho neviditelného) je hotovo a dotační tituly stále nevyschly. Když se o dění na Mělníku snažím zajímat, tak vidím, že radnice maká. A z pohledu fungování městského úřadu - zařizoval jsem SPZ, občanku, stavební povolení, svatbu a živnosťák. Ani s jedním jsem neměl problémy.

Takže pro vážnější kritiku současného stavu nevidím důvod. S bytem ženy pana starosty, nebo pana Schweigstilla, či o čem jsou ty diskuse okolo - pokud tam je něco, dejte to na policii k vyšetření a pojďme se spíše bavit o tom, co dělat dál - není tu nějaká vážná diskuse o spodním náměstí, o rozvoji vinařství, o zvýšení atraktivity centra z hlediska podnikání a tak dále.

 

8.1.1 Hráz a vinice Mlazice


Souhlasím s vámi i Kajikem, ve městě se udělalo mnohé. Byt nebudu komentovat. Ale co nutno přiznat , že se opozici  povedlo to zjištění ohleně  hráze (vinice a brambory) a podvod jako hrom fakt super. Zrovna od Krause mě to mrzí, je v politice taky nějaký čas a kdyby na to opozice neupozornila, tak to klidně prošlo a Kraus mlčel a město přišlo zbytečně o finance.Přiznal to až, když už  to vyšlo najevo. Fakt mě to moc mrzí, dával jsem mu kroužek ve volbách, no co nadělám,zpět už to nevemu. Jsem zvědav jaká tam bude vyčíslena škoda, která hrozila městu. Já už nevěřím po tomto  nikomu (opozice ,koalice).Koukal jsem na zastupitelstvo a nechápu, proč pan Tichota nesouhlasil s trestním oznámením????Jedinný kdo může vyloučit trestní čin, je orgán činný v trestním řízení a né Rada Města. Tady se někdo bojí. 

J

8.1.1.1 Zase nějaký drb?


To je zase co za drb? Můžete uvést odkaz na zdroj?

8.1.1.1.1 tady ZM 22.2.


http://www.isoutok.cz/

Glosa něco se muselo stát,. Pusťe si záznam zastupitelstva, bod. Zpráva kontrolního výboru

8.1.1.1.1.1 Tak jsem si to přehrál.


http://www.isoutok.cz/inpage/jak-se-na-melniku-ne-meni-pozemky/

Na tomto odkaze jsem již loni (komentář č.4) projevil svůj názor na tuto rádoby kauzu.

Ta zpráva kontrolního výboru je IMHO silně zavádějící, šitá horkou jehlou, bez plné znalosti věci a problematiky.

S kauzou nemám vůbec nic společného, ale přesto se ptám: Qui bono?

Ono se v poslední době holt stalo v kotlince módou kriminalizovat zastupitele.

8.1.1.1.1.1.1 Čas ukáže jak to bylo


Váš názoz ok - "Fides immota manet" . Kdyby KV nic nedělal, tak by to prošlo. Bylo by to v pořádku?? Uvidíme až se to vyšetří. Nechme prácovat odborníky. Já bych to spíše hodnotil slovy - "Culpa lata proxima est"

 

7 Ubohé a trapné


Vážení,

podstatné v této diskusi je to,

1. strarosta města Mikeš zákulisními čachry podle všeho  získal pro osobu jemu blízkou výhodu která jí nenáleží.

2. místostarosta města Schweigstill podle všeho  místo toho, aby na to při projednávání v radě upozornil to mlčky podpořil a    následně se z celé věci snaží vylhat.

Ve výsledku jsou si podle všeho oba svou vinou rovni!

Nepřekvapuje, že starosta Mikeš má stale podporu svého hnutí a místostarosta Scheweigstill své TOP.

Nedá se očekáva, že by se k této věcii svolalo mimořádné zastupitelstvo a a odvolo je.

Důležité je, aby jsme na jejich postoje nezapomněli při následujících volbách.

To ostatní o čem tady píší účastní diskuse jsou drby bulvarního typu.

 

 

7.1 Neútočte na manželku pana starosty!


Je to totiž filantropka, která má ráda mé město.

Kdo jiný by svých těžce vydělaných 800.000 investoval do rekonstrukce městského zdevastovaného bytu, místo toho, aby si pořídil byt vlastní? Navíc, když v tom bytě bude moci pouze bydlet v nájmu 15 let, platit měsíčne 7.000 + energie?? Znáte někoho podobného???

Obrázek uživatele milk

7.1.1 Kdyby byl nájem tržní tj.


Kdyby byl nájem tržní tj. o 5 000 měsíčně větší,tak by se městu zaplatilo za 15 let o 900 000 Kč více.Takže v tom je úplně jiná láska než k Mělníku.Aby jsme ukončili tuto debatu,tak tento byt byl přidělen za hrdinství a zásluhy.

6 On-line rozhovor starosty Mikeše


Dobrý den čtenáři Mělníčku,

ve středu 24. 2. na webe Mělnického deníku: http://melnicky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-ctirada-mikese-starosty-mesta-melnika-20160219.html proběhne on-line rozhovor s panem starostou Mikešem od 10:30. Takže pokud vás čtenáře něco zajímá, máte jedinečnou možnost klást dotazy přímo na pana starostu, dotzy lze pokládat již nyní.

5 shrnutí


Jestli jsem dobře pročetl výše uvedenou diskuzi, tak je zapotřebí získat odpovědi od některých zastupitelů:

od Mgr.Schweigstilla

1) V době hlasování o pronájmu spojených bytů jste věděl že žadatelka je přítelkyně starosty?

2) Nahlásil starosta před hlasováním, že je ve střetu zájmů?

3) Kdo jak hlasoval?  

4) Nájemné 7000 Kč/měs. za byt v centru ve Svatováclavské ulici je standardní?

 

Od MVDr.Mikeše

1) Uvědomil jste přítomné radní před hlasováním o podjatosti?  (v té době již žadatelka čekala se starostou dítě)

2) Jak jste hlasoval?

3) Opravu bytů prováděla firma která získala nějakou zakázku od města?

5.1 Přijďte na zítřejší jednání zastupitelstva od 17 hodin


Zdravím všechny, kterým se nelíbí jasný střet zájmu starosty města ohledně výhodného pronájmu jeho družce, se kterou očekával potomka, ať se zítra od 17 hodin na Městském úřadě zúčastní zasedání zastupitelstva.

Jak jsem se dočetl v týdeníku Mělnicko, jedná se o byt nadstandardní - 93 m2 v samém centru města, směšný nájem - 7 000,- Kč měsíčně (to neseženete ani za menší byt 3+1 v paneláku ve Sportovní ulici!!!!) A údajně dispoziční úpravy ze 2 bytů, které byly údajně zruinované a nebyly městem předtím pronajaté, tak pronajímatelka vyčíslila na 300 tis. Kč, ač byly ve vypsaném záměru odhadnuty v roce 2013 na částku 750 tis. Kč!! Jak levně dnes již manželka starosty to dokázala zařídit........ A dodnes nevíme, která firma byt opravovala.

A nehorázná je část smlouvy, kde po skončení nájmu je povinen pronajímatel (Město) uhradit nájemci do 3 měsíců od skončení nájmu rozdíl mezi hodnotou bytu v době uzavření nájmu a v době po skončení nájmu!!!! Takže reálně město ještě bude p. starostové platit!!!! A budoucí manželka než se nastěhovala do tohoto lukrativního bytu, bydlela údajně (pokud někdo potvrdí, budeme rádi) v pronajatém bytě právníka, který zastupuje a radí Městu, a který snad vytvořil "nájemní smlouvu".Je zde asi velká provázanost ve všech směrech!

Starosta i místostarosta (za to zatajování) by měli na zastupitelstvu sami odstoupit, pokud mají trochu čestnosti v sobě. Ch.

 

5.1.2 drahé x levné


Když je něco drahé, křičíte, když se něco udělá levně, opět křičíte. Ale jo, jdete správně s davem. Přece křičet a kritizovat, to frčí. Jsem zvědavý, kolik Vás anonymních křiklounů a závistivců dnes na to zastupitelstvo dorazí. Ono je něco jiného anonymně urážet zde a nebo na veřejnosti...

5.1.1 Pokud se toto vše


Pokud se toto vše potvrdí,tak není o čem. Celou tu chátru vyházet z radničního okna (dříve to fungovalo pod názvem DEFENESTRACE ) , nebo pověsit za 3,14ču do průvanu , neboť to je asi jedno z mála adekvátních řešení takové situace...

5.1.1.2 Pryč s vulgaritami


Nestálo by za to poněkud více kultivovat zdejší diskusi? Pokud má někdo potřebu kritizovat vše, co město udělá, budiž. Stejně by ale takový kritik mohl předkládat své koncepty a ne se jen negativně vymezovat. Ale v pořádku, i kritika může být inspirující. Nicméně se přikláním k tomu, aby Mělníček mazal vulgarity a cholerické výjevy zdejších přispěvovatelů. Ty tento komunitní projekt (a jak s oblibou říkám - produkt občanské společnosti) degradují.

Obrázek uživatele Kajik

5.1.1.2.1 RE: Pryč s vulgaritami


Stálo. A díky, Jardo, za podnětný příspěvek. Kultivovaní musí být především sami přispěvatelé, což se, jak často vidíme, neděje.

K cenzuře: Mělníček v 99 % případů nic necenzuruje, k tomu dochází většinou jen při zjevném porušení zákona (osobní útoky, pomluvy mířené na konkrétní osobu, nepřiměřené vulgarity, reklamy na viagru...) nebo na popud policie či samotné dotčené osoby. V tét diskuzi je to již na hranici, ale necháme to být. Nejlepší cenzura (nebo spíš autocenzura) jsou čtenáři sami. Osobně si ale myslím, že vulgarit by mohlo být opravdu méně, bez těch "3,14ču" a podobných zbytečostí by to určitě šlo.

K celé této diskuzi: To, že se i tyto věci probírají ve fóru na Mělníčku mi nevadí, naopak, je to dobře, protože nekonečná diskuze je jednou z podstatných složek demokracie, a také je to jedno z hlavních poslání Mělníčku. Nicméně, pokud chtějí Ti, kdo sem podobné (a možná velmi závažné) příspěvky zadávají, něco změnit, někam se dostat, je potřeba především obrátit se na město samotné, příépadně na konkrétní osoby. Tedy poslat e-mail či dopis třeba starostovi nebo místostarostovi, případně vznést dotaz na zastupitelstvu. Výkřiky do diskuze nic nezmění - ty mají jen ten efekt, že o tom lidé budou mluvit.

Přeji všem pěkný den a kultivovanou diskuzi Smiling

 

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

5.1.1.1 jste.....


Jak je možné, že takového hulváta jako jste Vy ještě nezablokovali??? Redakce Mělníčku se asi rohodla do dalšího desetiletí vykročit do hodně hluboké a smradlavé žumpy. 

Obrázek uživatele milk

5.1.1.1.2 Dle mého názoru není


Dle mého názoru není vhodné na Mělníčku zavádět nějaké blokování a cenzuru.Každý komentář je obrazem kulturní a morální úrovně vlastního autora a ne kvality těchto stránek.Pokud chcete debatovat s diskutujícími s jinou mentální disposicí,je to vždy problém.Zkrátka vrána k vráně sedá a rovný si rovného hledá.

5.1.1.1.1 Pokud jsem hulvát,tak co je


Pokud jsem hulvát,tak co je potom prezident Zeman  (se kterým souhlasím snad ve všem co řekne). Nebrečte a běžte je na tu radnici pochválit,ať máte klid. Nejspíš Vás drbe to,že bez použití sprostých výrazů umím věci pojmenovat tak,jak chci a jak je vidím a nejspíš proto nemůžu být bloknut,neb se ničeho protizákonného nedopouštím...

PS: nebudu nikomu provádět felaci,jen abych byl hezký pro ostatní,nejsem totiž žádná 3,14ča a Vy se s tím smiřte !!!

5.1.1.1.1.1 tady není řeč o prezidentovi


já mluvím o Vás, o ubohým zamindrákovaným přispěvateli, který umí vulgárně urážet bez psaní vulgarit(to ale dokáže i dítě, takže si tak nefaňděte). 

PS: s takovými jako jste Vy se slušný člověk nemůže smířit, jedině že by se stal sprosťákem jako jste Vy. Ale to už by pak nebyl slušný člověk. Běžte na zastupitelstvo a ptejte se starosty, podejte na něj trestní oznámení atd, tak se postupuje ve vyspělých zemích. Pokud chcete praktikovat Vámi navrhovaná řešení měl by jste se odtěhovat do nějaké hodně zaostalé země.

5.1.1.1.1.1.1 To je fakt,k prezidentovi si


To je fakt,k prezidentovi si tohle napsat nedovolíte (a to používá mnohem horší výrazy v médiích),to mlčíte a šoupete nohama Vy hrdino. Mindráky máte nejspíš Vy,já jsem naprosto v poho a nikdo,takže ani Vy, mne nepředěláte.Pokud jde o starostu,tak jste asi nečetl co píši.Pouze jsem vyjádřilo to,co by dle mne v případě povrzení obvinění zasloužil,jinak je mi jeho konání u řiti,stejně jako celá městská rada a vůbec ten cirkus radniční. JÁ HO NEVOLIL,tak ať si to tam jdou vyřídit jeho voliči. Hlavně ti slušní !!! Co kdyby tam někdo řekl třeba "do pr..le",to by hned museli vysvětit radnici od hříchu, aby někdo nebyl pohoršen.

PS: Zajděte v neděli do kostelíčka za panem farářem a sdělte mu své pohoršení nad mojí nevychovanou osobou,toho by to mohlo zajímat a třeba se Vám uleví...jo, a dal jsem Vám plus,ať máte radost...

5.1.1.1.1.1.1.1 prezident


Proč sem pořád taháte prezidenta??  Zde se diskutuje o mělnických problémech. Já bych jen rád, aby to probíhalo slušně, což se bohužel díky takovým jako jste Vy nemůže podařit.  

5.1.1.1.1.1.1.1.1 Chytrému napověz,hloupého ....


Toho jsem Vám dal jako příklad,aby jste mohl porovnat mne a mé nevhodné vyjadřování s někým,kdo je dostatečně mediálně známý a přesto se vyjadřuje tak,jak se vyjadřuje (a to je to hlava státu !!!) Jsem snad něco horšího než on,jen proto že nejsem on ? A mimochodem,tady se probíralo všechno, i volba prezidenta,tak tu neplácejte nesmysly, že jen mělnické problémy..,. 

Jinak,když to tu vidím,přeji starostovi ještě mnoho takových bytů,jen aby jste tu mohl plkat , A HLAVNĚ SLUŠNĚ !!!

4 Pány Mikeše a pana


Pány Mikeše a pana Schweigstilla budeme muset asi k zodpovězení této kauzy vyzvat na zastupitelstvu. Pokud již toto někde vysvětlovali, tak se omlouvám, ale nic jsem nikde neviděla.

 

3 obrana


že p. starostu nenecháme v klidu .... taková osobnost, která by mohla zasedat v senátu, přednášet na předních univerzitách a státnických fórech. Místo toho řeší odpadkové koše a uzavírky silnic. Buďme rádi, že se po dlouhé době přestěhoval do Mělníka!

3.3 zákaz činnosti


pane Erdos

pan Mikeš měl kvůli zásadnímu pochybení zakázánu činnost veterináře. Na tuto pikantérii se pana Mikeše zeptejte a prosím, určitě sem nepište jaký je to pašák.

Člověk s takovým škraloupem z minulosti, že by přednášel na univerzitě ????

Možná řezníkům.....  

3.3.2 Strarosta asi žádný


Strarosta asi žádný svatoušek není , ale kdo je . Tohle Vaše prohlášení / tvrzení mi však přijde jako hledání senzace jak někoho pošpinit za každou cenu ... sorry 

3.3.1 re


Dobrý den, pane Barmsi, 

vokativ singuláru ke jménu Erdos je Erdosi. Rovněž Vám co nejvřeleji děkuji Vám za doporučení, co mám / nemám do diskuze psát!

P. Dr. Mikeš označil údajný zákaz činnosti veterináře kvůli zásadnímu pochybení za blábol (mj. protože nikdy nevykonával činost veterinárního lékaře). 

Zdraví Mirek Erdos

3.3.1.1 re erdos


Vážený pane Erdosi

informace o zákazu činnosti je z prostředí veterinární stanice. To že to p.Ctirad označil za blábol bych bral s rezervou, on taky při předvolební debatě lídrů v MKD řekl, že se nikdy nespojí s komunisty a po volbách jim nabídl spolupráci a dvě křesla v Radě města. Názorová pružnost našeho starosty by Vám měla být známa (vzhledem k Vaši vzájemné korespondenci).

3.3.1.1.1 Z které veterinární stanice


máte tenhle drb? Já od známých vím, že p.t. Mikeš pracoval  v dobách totality v SVÚ v Liberci a zároveň byl předsedou tamního Svazu ochránců přírody, což bylo některým jeho nadřízeným trnem v oku. Na tom není nic divného, neboť tehdy byli ochránci přírody pro "jedinou správnou" (vládnouci) stranu třídním nepřítelem a byli pokládáni za obtížný hmyz. 

3.2 Starosta má být starosta !!!


Dobrý den pane emerich.erdos,

nerozumím a nechápu vášemu postoji k úřadu starosty. Správný starosta města se má předně starat o záležitosti a problémy města a jeho občanů, ikdyž jsou jím odpadkové koše či uzavírky silnic.  Myslím si, že správný starosta se pořádně postará o Mělník.

A naopak starosta se nemá nechat v klidu, pokud úmyslně nebo neúmyslně hyzdí a ničí náš Mělník!

LukasB

P.S. je pověřen občany, aby pro ně pracoval a ne přednášel na uviverzitách a státnických fórech !!!

3.2.2 Ano, máte pravdu. Pokud


Ano, máte pravdu. Pokud již úřad starosty přijal, pak by jej měl vykonávat, se všemi operativními problémy, které přináší. 
Můj příspěvěk (uznávám, že ne zcela obratně formulovaný) poukazoval na skutečnost, že C. Mikeš má na víc než na funkci starosty v malém městě. Osobně mi je líto, že není členem např. Senátu.

3.2.1 Re: starosta


Dobrý den pane LukasB,

on to pan emerich.erdos SNAD myslel ironicky.

Naprosto s Vámi souhlasím. Naši představitelé by tu měli být v první řadě pro nás a toto město. Bohužel si ale myslím, že jejich vlastní zájmy a politické body jsou až na prvním místě. Pana starostu jsem osobně poznala až velmi nedávno, působil na mě do té doby dojmem slušného a férového člověka, ale po osobní zkušenosti jsem změnila názor, nikomu ale neberu to, že někdo může mít opačný názor nebo zkušenost.

Kauza s bytem na jméno pana starosty nevrhá ani trochu dobré světlo, o vyjádření pana Schweigstilla škoda psát, on určitě jako jediný nic nevěděl. A jeho činy z posledních měsíců, kdy se mu povedlo některé části města doslova zohyzdit a dopravu takřka zničit (samozřejmě v tom nejede sám).... Je ale smutné, že takhle tady můžeme probrat dalších x lidí z radnice....

Na zodpovězení všech otázek jsem opravdu zvědavá. Po osobní zkušenosti si ale nedělám iluze, oni si pánové určitě něco vymyslí, není v jejich zájmu, aby tady někdo znal pravdu....

Kateřina

 

 

 

 

 

 

3.1 Starosta


Ano, přestěhoval se do bytu v historickém centru města s nízkým nájmem, protože zrovna tenhle atraktivní byt úplnou náhodou přidělilo město jeho družce, potažmo manželce. On chtěl chudák určitě bydlet někde v paneláku na Sportovní a teď musí dlít na této lukrativní adrese, odkud to má do práce pár metrů. Kdepak ženský, to je metla lidstva.

3.1.1 Starosta a byt Svatováclavská 13


Pokud je zde nějaké podezření, tak ať věc projednají kontrolní orgány města, zastupitelstvo, nebo alespoň opozice,od koaličních partnerů pana starosty to neočekávám (i když Ondra Tichota Top 09 má mou důvěru a má radnici a v radě na starost komunikaci s občany, jeho chvíle přišla). Pan Sweigstill Top 09 dostal otázku v rozhovoru v  mělnickým deníku  na tento byt a místo toho ,aby si posléze celou věc prověřil dělá mrtvého brouka. (pokud někde pan místostarosta věc vyjasnil, tak se omlouvám,ale nikde jsem nic nezaznamenala)

otázky pro zastupitele a kontrolní orgány :

Jak se na jednou dva byty uvolnili v centru města, došlo k výpovědi nájemníků??, nebo skončil nájemní vztah uplynutím smlouvy, či dohodou??

Byl byt skutečně pronajatý za výše uvedených podmínek, v té době družce (dnes manželce) pana starosty.??

Proběhlo řádné výběrové řízení (obálková metodou), nebo jinak??

Informoval starosta Mikeš (Mé Město) radu o svém střetu zájmů??

Zdržel se starosta Mikeš na radě hlasování??

Kdo jak hlasoval podle jména radních ??

Pokud již došlo k přestavbě dvou bytů na jeden, tak jaká firma byt opravovala??

Měla  tato firma nějaké zakázky v posleních několika letech, kdy je pan starosta ve funkci od města Mělník??

 

 

Závěr : Pokud bylo vše dle zákona (bylo vše křišťálově čisté), nevidím důvod, proč by měl být někdo pouze pro své poměry či postavení krácen na svých právech, ať jde o starostu nebo někoho jiného. Ale pokud byl porušen zákon,(morální důvody radši opominu) vidím to jako důvod závažné selhání pana starosty Mikeše (Mé město)a bez ohledu na jeho minulost  by měl odstoupit , taktéž by asi mělo by padnou trestní oznámení. Věřím, že pan starosta Mikeš nebude čekat na výzvu od někoho a sám celou záležitost vysvětlí např. na zasedání zastupitelstva města Mělník. Máme 21 zastupitelů, tak ať konají svou zastupitelskou roli a tímto bych je chtěla vyzvat ,aby konali. Opozice by neměla na nic čekat, pokud jde o skutečnou opozici. Pokud se vše objasní a vše bude v pořádku budu jen ráda a to hlavě proto, že občané musí mít důvěru v politiky alespoň na místní úrovni a i za to, že pan starosta konečně bydlí na Mělníku nejen jen papírově,ale i fyzicky.

PS: Lidičky oslovte své zastupitele např. na mail., tyto jsou na stránkách města Mělník k dispozici.

 

Jana Lipská 

 

 

 

3.1.1.2 starosta Mikeš a byt


Paní Lipská, vaše otázky by měli být zodpovězeny a proto jsem je osobně zaslal  konkrétním zastupitelům a uvidíme kdo zareaguje, výsledek zde zveřejním. Jedno je jisté už teď, že žádné výběrové řízení nebylo. Co Radě říká pojem "S péčí řádného hospodáře" co  kdych já, nebo někdo jiný nabídnul za stejné podmínky nájem  za byt 20000,-kč. Co vy na to Rado města konkrétně vy radní:p.Limprecht,p.Mikeš,p.Schweigstill,p.Tichoto,pí.Němcová,p.Volf, (p.Kraus - nepřítomen). Město přišlo o finance na 15 let dopředu!!!!!!!!!!!!!!!!Pro 4, dva se zdrželi, těm se omlouvám,ale nevím kdo to byl. Doufám, že se to brzy dozvíme.

3.1.1.1 Souhlasím s paní Lipskou a


Souhlasím s paní Lipskou a pronájem (nebo odkup, z vyjádření místostarosty není úplně jasné)  bytu manželky p. starosty by měli vyšetřit kontrolní orgány a projednat zastupitelstvo. Místostarosta by měl co nejdříve odpovědět na otázky p. Lipské.

Dále by mě zajímala celková plocha bytu a zda jsou v nájmu započteny ceny energií. Tzn. celkový měsíční předpis, které byl manželce p. starosty vyměřen.

A nedovedu si představit. že by náš volební okrsek měl zastupovat p. starosta v senátu, to by to dopadlo! Tady je jasný střet zájmů. Občané města si dále poslední rok strašně stěžují, na nefunkčnost městského úřadu, na dopravu, na nové dopravní značení pod vedením p. místostarosty v ulici Pražská a na Polabí, o novém územním plánu ani nemluvě!

Chod

2 Nepěkná podpásovka


Autor článku LukasB si dal dost práce s dohledáním jednotlivých faktů. Ale mám pocit, že ve svém obvinění míří trochu zbrkle a trochu mimo.

Na prvním místě by si měl spíše zjistit, kdo a jak skutečně hlasoval.

Na druhém místě by se měl zaměřit na skutečnou podstatu problému, který vidím jinde, než autor. 

2.1 Reakce na váš komentář


Dobrý den pane Jiří Dohnale,

trochu mě mrzí že označujete můj článek jako "Nepěknou podpásovku". Ve svém článku jsem čerpal zryze veřejně dostupných, a né z kuloárních zdrojů o chodu vedení města. A pokud mi je známo tak ze zápisů z rady nevyčtete, kdo jak hlasoval.

 

A pokud vidíte skutečnou podstatu problému jinde, pak se o ní podělte prostřednictvím faktického příspěvku.

 

S pozdravem

LukasB

 

 

2.1.1 Faktický příspěvek


Dobrý večer,

 

skutečnou podstatu tohoto problému vidím v tom, že starosta města pan Mikeš dle veřejně přístupného materiálu na webu města nenahlásil v tomto případě střet zájmů (pokud jsou pravdivé vaše informace o jeho vztahu s paní Š.Z.) a místo toho normálně hlasoval. Tímto směrem byste podle mě měl napřít svou investigativní činnost. Místo toho se vozíte okatě po místostarostovi Sweigstillovi, ale ten v domě čp. 13 přeci nebydlí, ne?

 

J. Dohnal  

2.1.1.1 Dobrý den, Velmi mě


Dobrý den,

Velmi mě rozčiluje, jak pan místostarosta permanentně lže. Namátkou:

Před volbami hlásal „zastavím růst vodného a stočného“ a měsíc po zvolení hlasoval pro zdražení.

Před volbami hlásal „zruším poplatky za komunální odpad“ a co proto udělal?

U dopravního značení u soudu tvrdil v různých médiích, že to bylo kvůli dotaci nebo kvůli Policii ČR – v obou případech lhal, vymyslel to on (kdo byl na debatě v MKD, tak to slyšel).

Pak čtu článek s otázkou na bydliště pana starosty, a to byla poslední kapka, abych už něco napsal. Máte pravdu, pane Dohnale, že zřejmě větší problém jsou velmi nestandardní podmínky, za jakých pan starosta přišel k bytu, ale aspoň víte, co mě vedlo k napsání tohoto textu.

Pokud si představujete Vy, nebo pan Šťastný, že pan místostarosta neví, kdo je manželkou starosty a kde pan starosta bydlí, tak jste asi jediní ve městě, kdo by mohl mít tento názor. Hovoří se o tom mezi úředníky, v hospodách, mezi obyčejnými lidmi… Nejsem na drby, tak jsem si to dohledal.

 

S pozdravem

LukasB

2.1.1.1.2 Místostarosta


Jako učitel stál Schweigstill za starou belu. S věkem a přídělem moci se to evidentně zhoršuje.

2.1.1.1.2.1 Tak to nevím. Ze


Tak to nevím. Ze školy jsem už opravdu dávno, ale jestli mi někdo utkvěl v paměti jako kvalitní pedagog, tak to byl právě Schweigstill.

2.1.1.1.2.1.1 souhlas,


na poměry GJP byl Schweigstill nadprůměr. 

2.1.1.1.2.1.1.1 Učitel


Každému podle jeho vkusu. Taky už je tomu drahně let, co jsem ze školy, ale na učitele Schweigstilla rozhodně v dobrém nevzpomínám. Spolu s Machovou a Kloučkem pro mě nejhorší. Nic nenaučil a byl nepříjemný. Je pravda, že někteří spolužáci s ním chodili chlastat do hospody a byli s ním tudíž zadobře, taky sbalil studentku z jiné třídy, jestli si dobře vybavuji, takže někteří adolescenti pro něj evidentně slabost měli. Na mě to jeho ego ale fakt nepůsobilo. Zaboha si nevzpomenu, co jsme vlastně v hodinách dělali, snad jen že jsme na mapě hledali města, a pak jednou bylo na tabuli napsáno jméno tajemníka OSN. 

2.1.1.1.2.1.1.1.1 Skutečně každému dle


Skutečně každému dle jeho vkusu. Když už jste zmínil, kteří profesoři byli na GJP dle Vašeho úsudku ti nejhorší, můžete prosím zmínit i ty, kteří byli ve Vašich očích ti kvalitní?

Já na hodiny Geografie a občasné suply Biologie vedené panem profesorem před 20-ti lety vzpomínám jako na velice poutavé. Podat látku zajímavým způsobem rozhodně uměl - dle mého názoru - velice dobře. Stejně tak bylo možné s ním o probírané látce diskutovat, nešlo mu jen o prosté memorování znalostí.  A to píšu přesto, že jsem z Geografie minimálně v prváku zrovna dobře neprospíval a do žádné jak Vy zmiňujete"chlastací" party pana profesora nepatřil.

2.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Gympl


To označení kvalitní je trochu zavádějící, protože spíš jde o to, kdo jak komu sedl a co dal při výuce. A je pravda, že mi dělá značné potíže označit, kdo byl PRO MĚ nejlepší. Kdokoli se mi vybaví, tak musím zpětně říct, že to za moc nestálo. Procházka na biologii? Renková na němčinu? Ludvík na zeměpis? Novák na ruštinu? Hamonová na občanku nebo co to bylo? Čaloudová na matiku??? Jeřábková na chemii????? ... Snad leda paní Lukášová, na tu jedinou vzpomínám bez připomínek, i když určitě mnohým by zas vadilo memorování, které k češtině patřilo. A Ludvík měl pravda taky své kouzlo. Ale rozhodně ne Schweigstill, fakt si vůbec nevzpomínám, že by nás něco užitečného učil. Ale třeba se teprve otrkával, protože právě čerstvě nastoupil. Ovšem sebevědomé ego, toho měl od počátku nadbytek. A teď to vypadá, že se stejnou neochvějnou důvěrou ve vlastní schopnosti a úsudek prasí Mělník.

2.1.1.1.1 Nevím zda máte či nemáte


Nevím zda máte či nemáte pravdu,do situace nevidím. Nicméně,jsou to všechno lidé které jste si Vy voliči na tu radnici posadili. 

Pokud je to tak jak tvrdíte,příště nevolit a hotovo...

Obrázek uživatele raist

1 Zatajuje?


Pokud to chapu spravne, autor povazuje za bezne, ze ma kazdy za povinnost znat jmeno a prijmeni partneru a manzelek svych kolegu v praci. Povinnost nema, bezne to neni - nemusi se zajimat, at uz je to osoba verejne cinna nebo ne.

1.1 Dobrý den pane


Dobrý den pane raist,

"bežné" není asi správné slovo, které bych použil, ale pouze mě překvapuje skutečnost, že pan místostarosta nezná manželku pana starosty. Ve svém článku se pouze podivuji.

S pozdravem

LukasB


https://www.traditionrolex.com/7