Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

RADAR - Otázky a odpovědi

Obdržel jsem z MÚ odpověď na nedávno zveřejněný dopis s otázkami ohledně radaru Na malém Spořilově, tak ji zde přikládám. Pouze jsem do textu doplnil původní otázky a text (kurzívou) pro přehlednost.

 


v Mělníku dne: 21.11.2007

Věc:            Odpovědi na Vaše dotazy týkající se radaru v Mělníku.

 1. Na základě čeho a kým bylo rozhodnuto o umístění radaru? (kopie jednání zastupitelstva atp.)
 Umístění radaru na železničním přejezdu v ulici Na Malém Spořilově bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Mělníka dne 19.12.2006, materiálem číslo 257/2006.

 

2. Kolik radar stál a kdo ho zaplatil?
 Pořizovací cenu radaru Vám nejsem schopen sdělit, tato informace je obchodním tajemstvím soukromé firmy, která si radar pořídila a pravděpodobně i zaplatila. Město Mělník jej má pouze pronajatý.

3. Kdo je majitelem radaru, případně provozovatelem a od kdy?
 Majitelem radaru je Czech Radar, a.s., Václavské nám. 33, Praha 1. Jeho provozovatelem je od 9.5.2007 Město Mělník, zastoupené Městskou policií Mělník.

4. Kdo zpracovává získaná data?
Data z radaru zpracovává Městská policie Mělník a přestupky k vyřešení předává Odboru dopravy MÚ Mělník. 

5. Kdy bylo vydáno stavební povolení na radar a na el. přípojku, kdy toto bylo zkolaudováno?
Stavební povolení na radar a el. přípojku bylo vydáno dne 23.4.2007 Odborem výstavby MÚ Mělník formou územního souhlasu - zařízení nepodléhá kolaudaci.

6. Kdy bylo vydáno povolení kraje k umístění dopravního zařízení? (viz. MF Dnes 5.10.2007, http://mfdnes.newtonit.cz/tisk.asp?cache=157462 )
Povolení Krajského úřadu k umístění dopravního zařízení dosud nebylo vydáno. V současné době město podniká kroky k tomu, aby bylo i tonto napraveno (jedná se o technický nedostatek, který nezavinilo město a nemá vliv na zjištění a zdokumentování přestupku a tudíž nemůže legálnost takto získaného důkazního materiálu zpochybnit).

7. Kdy byl radar uveden do provozu? Viz. informace na http://www.czech radar.cz/cs/news/5.html (web dodavatele radaru?), cituji: “Radarové snímací zařízení funguje od středy 9. května, kdy firma začala s měřením a záznamy. Řidiči, kteří ulicí projeli více, než povoluje rychlostní limit třicet kilometrů za hodinu, byli zdokumentováni. Nemusejí se však bát trestů. Ty čekají až na šoféry, kteří neubrali plyn od pondělí 14. května, kdy radar začal snímat pro účely pokut a stíhání za přestupky.“
Jsou rozesílány žádosti  o podání vysvětlení k přestupkům i z 10.5.2007, je tedy výše uvedená informace pravdivá?

Radar byl do plného provozu uveden 9.5.2007. Od tohoto dne jsou také zaznamenávány a řešeny i dopravní přestupky. 

8. Kam putují peníze z vybraných pokut? Kolik a za jaké období bylo vybráno. (viz. informace z HN na http://melnicek.cz/node/1658 , cituji: „Město firmě platí šedesát procent toho, co vybere na pokutách.“
 Peníze z vybraných pokut "putují" na zvláštní účet města. Z tohoto účtu je také hrazeno nájemné za radar a provozní náklady, zbytek je příjmem města. Za období červenec až září 2007 bylo na pokutách za již vyřízené přestupky vybráno 630.000 Kč (jedná se však zatím jen o malou část vybraných pokut za toto období). 

9. Jaký byl důvod instalace radaru před nepoužívaný železniční přejezd? Instalací radaru se Mělník údajně zařadil do projektu „Bezpečná města“. Jak zvýšil tento radar bezpečnost ve městě?
Důvod instalace radaru na železniční přejezd v ulici Na Malém Spořilově byl záměr zklidnit a ztišit provoz silniční dopravy v této lokalitě, což oprávněně požadovali obyvatelé okolních nemovitostí. Nebylo vyjímkou, kdy řidiči automobilů značně překračovali na tomto přejezdu povolenou rychlost (i nad 100 km/h), což mimo bezpečnostních rizik způsobovalo na železničním přejezdu zejména v nočních hodinách a v případě těžkých nákladních automobilů velký hluk. Instalací radaru se město Mělník zařadilo do projektu "Bezpečná města" a připravuje umístění dalších radarů ve městě.

 10. Proč nebyla instalována informační značka před radar? Zajisté by došlo k výraznému snížení počtu přestupků, ovšem i ke snížení vybraných pokut. Je toto důvod?
Informační značka před radar nebyla instalována z důvodu toho, že žádný zákonný předpis její umístění nenařizuje. V případě, že měří rychlost státní policie, také před auto s radarem neumisťuje značku "Dnes tu měříme rychlost", v takovém případě by tam asi měřili zbytečně. Navíc by se celá schvalovací procedura o umístění radaru zbytečně zkomplikovala právě o schválení dopravného značení této informační značky a nakonec by se třeba našel někdo, komu by tato informační značka něco zakrývala. Nicméně vedení města uvažuje o informování řidičů o tom, že se ve městě měří rychlost tak, že umístí na všechny přístupové cesty do města informační tabuli.

11. Z místa měřících snímačů ve vozovce je dopravní značka A32a z 50ti% zakryta právě radarem, který má měřit její dodržování (viz. foto v příloze). Bude to město nějak řešit?
Co se týče částečného zakrytí dopravní značky A32a radarem, v tomto případě máte pravdu, došlo k pochybení firmy, která umístění radaru projektovala a prováděla i když bylo toto umístění správcem komunikace (Krajským úřadem) ve stavebním povolení schváleno. O tomto problému město ví a v současné době jej řeší. Ani to však nemůže být důvodem ke zpochybnění měření, radar částečně zakrývá značku pouze v určitém místě a to značku, která řidiči pouze sděluje, kde se nachází jednokolejný železniční přejezd. O tom, že se blíží k železničnímu přejezdu a jak je od něj vzdálen ho informují dopravní značky A31a, A31b, A31c.

Předem děkuji za odpovědi na výše uvedené otázky i o případné celkové vysvětlení tohoto projektu. Osobně považuji konkrétně tento radar za výsměch slušným lidem. Chápu že na tomto přejezdu byla a je rychlost 30 km/h velmi často překračována. Ovšem přijaté opatření města nemá zjevně za cíl snížit rychlost na přejezdu, ale „chytit“ co nejvíce řidičů při přestupku a naplnit městskou kasu. Na výše uvedeném odkazu je informace cituji: „že během jednoho týdne tam řidič napáchali 16 607 přestupků“. Pokud vynásobíme běžnou pokutou 1500 Kč dostáváme teoretický příjem téměř 25 milionů. Kč za týden! Informace o radaru se časem „roznese“ a počet přestupků a vybraných peněz značně poklesne, ale i tak to bude vítaný příspěvek do městské pokladny. Nebo ne jen městské? Z toho důvodu považuji radar za značně nemorální a vzhledem k tomu, že zakrývá dopravní značku i právně pochybný.

Na závěr reakce na Vaši poznámku: "Z toho důvodu považuji radar za značně nemorální a právně pochybný" .Je to asi českou národní povahou, považovat kontrolní mechanismy k dodržování zákonů za nemorální, zatím co jejich porušování je zcela normální. Musíte si uvědomit, že účastník silničního provozu - řidič si sám nemůže stanovovat potenciálně "nebezpečná" místa, kde bude zákony (předepsanou rychlost) dodržovat a "bezpečná" místa, kde lze zákony ignorovat a jejich vymáhání zpochybňovat. Zákony se musí (a nebo by měly) dodržovat vždy a všude, tzn., že platí stejně v obci před školou, na dálnici i na železničním přejezdu. Pokud by se tak čeští řidiči chovali, a nebo své pochybení chlapsky (včetně žen) přiznali a nespekulovali jak zákony obejít, problémy s radary v republice by byly zbytečné.

 

Ing. Zdeněk Zrcek
ved. odboru dopravy
Městský úřad MělníkČlánky

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

98 Odpovědi na Vaše dotazy týkající se radaru v Mělníku.


Kdybych byl ved. odboru dopravy MÚ Mělník a měl bych sebemenší pochybnosti o umístění dopravního zařízení. pak bych to zakázal.  (viz bod 11). Podle celého Vašeho rozkladu soudím, že jste inteligentní člověk, proč tedy trváte na takovém nesmyslu. Dejte ten radar na nějaké "smysluplější" místo. Zkuste se zamyslet nad využitím dopravních značek pro skutečně srozumitelné informování řidiče a nikoliv pouze nad "vyhovění zákonu". Dejte nám šanci jezdit tak, jak chcete a potřebujete, my se tím budeme řídit. (Odmítáme řešit dopravní hádanky.)

Normální řidič

 

97 Troubit, troubit, troubit


Jak z článku i diskusních příspěvků vyplývá, jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v Evropě. proto je zcela nezbytné upozornit na hrozící nebezpečí i ostatní řidiče, a to nepravidelně přerušovaným troubením po celou dobu průjezdu tímto místem.

Obrázek uživatele milk

95 Podtržená jednička


Inteligentní a kulturní člověk se musí připojit a souhlasit s komentářem ŽELVA z 12.12.2007.Několika větami vše vyjádřila a uhodila hřebík na hlavičku.Doporučuji všem k přečtení.

95.1 Souhlasím, že zákony jsou


Souhlasím, že zákony jsou od toho aby se dodržovaly...a to aby je jeidnec dodržoval mu má dávat jeho vnitřní já - řekněme třeba morální kodex...a stejně tak by se mělo město chovat..a nechová, protože tento radar není evidentně ve veřejném zájmu, jenž by měl být priritou města, proč není radar u škol nebo na nebezpečných místech, protože město zatoužilo po pořádném korytu, ze kterého může neustále žrát...

Příspěvek Želvy..něco jako pro bezpečnost...co to je za nesmysl - vžyť po instalaci radaru se na místě kde se nehody nekonaly, je najednou poměrně hodně menších kolizí..bezpečnosti 3x zdar!

Jinak souhlas s tím, že všichni hledají východisko jak se vyhnout potrestání za přestupek, kterého se dopustili, ale vzhledem k okolnostím se jim vůbec nedivím a přeji jim hodně úspěchu!!!

Akorát nechápu lidi, jenž radar obhajují...měli by pár let žít v cizině a zjistit co je veřejný zájem, péče obce a řešení problémů...rozohdně v SRN by takhle problém neřešili...

P.S. Bych si dovolil položit otázku : Je lepší slyšet pískot brzd kamionů, "tůrování" motorů k dosažení rychlosti, tím pádem vyšší emise(smrad) a hluk z blízké tratě než přejezd přejetý 50kmh rychlostí???

94 Čeština


A to by bylo, abych si nerejpnul..

Pan inženýr by se měl zamyslet nad svou češtinou, pokud to tu někdo čte, alespoň si vzme ponaučení pro příště. Nemáme vyjímky, nýbrž výjimky (vyjímat se -> výjimečný, výjimky)... Středoškolské diktáty dělají divy.

93 Vážený pane ing.


Vážený pane ing. Zrcku,

jsem náhodným návštěvníkem těchto stránek, ale po přečtení celé diskuse jsem si uvědomil, že často projíždím zmíněným místem a není tedy vyloučeno, že jsem byl přistižen, že nedodržuji předepsanou rychlost 30 km/h, ale jel jsen "po paměti", tedy pod 50 km/h. Z Vaší odpovědi na dotazy jsem totiž nabyl dojmu, že právě na tyto řidiče je celá akce zaměřena. Jestliže jediným důvodem (nebo alespoň hlavním) umístění radaru na tomto místě je zklidnění dopravní situace a ne bezpečnost provozu, prosil bych Vás na těchto stránkách o vysvětlení několika okolností.

1. Jestliže za týden bylo přistiženo 16607 řidičů při porušení předpisů, není to jejich chyba, ale chyba systému. Jasně z toho plyne, že umístění radaru ke zklidnění situace nepřispělo.Co s tím?

2. Prosím Vás o uveřejnění statistiky z tohoto konkrétního týdne (nebo z kteréhokoliv jiného po umístění radaru), kolik řidičů jelo přes tento přejezd více než 100km/h, kolik  více než 75 km/h, kolik více než 50 km/h  a kolik mezi 30,1 a 49,9 km/h.

3. Dále Vás prosím o názor, jak přispívá ke snížení hluku rychlé snížení rychlosti jízdy z 50 km/h na 29,9 km/h a pak následná akcelerace a zároveň jak to přispívá k omezení spotřeby paliva a tím emisi výfukových plynů v okolí obytných domů v Malém Spořilově.

4. Prosím o informaci, jak byla Vaším odborem posouzena situace na používaném nechráněném přejezdu o několik stovek metrů dále směrem k nádraží, kde může skutečně dojít k vážným kolizím.

5. Pokud byl jedním z důvodů umístění radaru v tomto místě i počet dopravních nehod na tomto nechráněném přejezdu (z diskuse to nevyplývá), prosím o uveřejnění statistiky za rok 2006, kolik zde bylo usmrceno osob, kolik těžce a kolik lehce zraněno.

6. Věřím, že i obyvatele Mělníka by zajímalo, je-li důvod umístění radaru pouze technický, t.j. zklidnění dopravní situace, případně bezpečnost jízdy, jakým způsobem budou představitelé města řešit tuto situaci pricipiálně (výstavbou nových komunikací, odklonem, zrušením vlečky), ne pouze sankcionováním. To dle dostupných údajů to k pozitivním výsledkům nevede.

7. Nevěřím tomu, že řidiči jedou přes město 50 km/h a před přejezdem v Malém Spořilově zrychlí na 100 km/h. Proto by mě zajímalo, kde jinde ve městě je rychlost monitorována a zároveň by mě zajímala příslušná statistika (procento přestupků s překročením rychlosti v absolutních číslech-viz výše jako u jmenovaného přejezdu). Kromě statistiky by mě zajímala i dopravně-technická opatření na řešení tété situace.

8. Nevím, kde všude ve městě jsou instalovány radary, ale prosím o informaci, zda je radar umístěn v blízkosti školy v Mlazicích nebo u školy vedle Sokolovny. Omlouvám se na neznalost názvů ulic, jsem přespolní.

Na závěr bych chtěl pouze poznamenat, že celá diskuse, ač velmi zajímavá, je poznamenána oboustranně osobními, tedy i nevěcnými argumenty a pouze jasné odpovědi na jasné otázky rozptýlí pochybnosti Vašich občanů, že jediným důvodem umístění radaru je příjem města a provozující firmy. Vím, že práce odboru dopravy je náročná, vysilující, a chtěl bych Vám popřát mnoho sil v dalším působení.

Ivan Troutnar, Ústí nad Labem

92 Konec diskusí


92.1 Zkus to


Hmmm, hezký, ale má to jednu chybu - v Mělníku neměří soukromá firma, ale MP. Pokud budeš (např. u soudu) tvrdit něco jiné, musíš to taky dokázat a to by mě fakt zajímalo JAK. Městu stačí, když se prokáže smlouvou o PRONÁJMU radaru, co máš ty... jen "zaručené" zprávy z nezávazných pramenů - přeju ti hodně štěstí, času a hlavně peněz.

Obrázek uživatele waca

91 rozhodnuti soudu


tak pokud vas zmerili, tak se muzete odvolavat na  tohle:

http://hn.ihned.cz/c1-22654320-pokuta-za-rychlost-jen-od-policie-potvrdil-soud

U nas sice nejsou judikaty pravne zavazne, ale v zajmu sjednoceni rozhodovani soudu se respektuji.

Preji hodne stesti ;) 

 

de ViANT

90 Radar: je to jasne


Je to jasny. Jde o to, aby se tam jezdilo podle pravidel, tedy 30 km za hodinu. O tom zadna - vzhledem k rachotu na prejezdu. Jenze predstavitele radnice a ti, kdo to s nimi asi konzultovali a jim neco doporucovali, to nevyresili dobre. Ridici tam v poslednim pulroce sice platili (ta zavratna cisla u poctu prestupku a celkove vysi udelenych pokut!), ale beztak - jak ukazuji prave ta cisla - lidi nadale jezdi rychleji nez by meli. Takze, co to pomohlo tem lidem, co u prejezdu bydli? Proc tam pulroku neni velka cedule "Jedte 30, je tu RADAR"? Prevence je vzdycky lepsi nez tresty (ktere by mely nasledovat az, kdyz prevence selze). Odkazujme na zakony i to, ze podle znacek predznamenavajicich pritomnost prejezdu, kde se tedy ma jet 30 (a ne 50 - coz ostatne clovek pozna, az kdyz k nemu dojede), ale taky si uvedomme, jak lide skutecne (tedy realne) jednaji. Prevence by tady udelala pro obyvatele Maleho Sporilova daleko vic uzitecne prace nez milion vybranych pokut. Nemluve o tom, ze tohle misto je pro vydelek skutecne zlatej dul a firma Czech Radar (ktera na tomvydela), zcela zrejme provazana s projektem Bezpecna mesta (ktery se tvari jako lidumil), sla na jisto a o dodrzovani predpisu ji asi moc neslo. Mimochodem, ja tam "od ridicskeho jakziva" jezdim tricet a nedela mi to sebemensi problem. Jeden problem mam. A to je samotny stav prejezdu, kde si ja i vsichni ostatni nicime auta. Takze myslim, ze vsichni obyvatele-ridici a i navstevnici mesta, kterym Melnik i dle svych zastupitelu chce byt prijemny, by uvitali aktivitu radnice v otazce opravy prejezdu.

9 Nechráněný přejezd???


Myslíte si, že se opravdu jedná o nechráněný přejezd? Kdo danou vlečku zná, ví, že zde jsou zavřená vrata, kudy tedy nemůže žádný vlak projet pokud je někdo neotevře a v případě, že je někdo otevře (naposledy jsem zažila cca před patnácti roky), je zde pracovník drah, který řídí dopravu praporkem.

Myslíte si, že je správné, aby byl přejezd přes vlečku v tomto případě označen jako nechráněný přejezd? 

9.1 Re:Nechráněný přejezd???


Musím reagovat na to co jste napsala. Takže o nechráněný železniční přejezd se skutečně jedná. Víte proč? Protože není zabezpečen žádným signalizačním zařízením nebo závorami. Pokud toto nevíte tak snad raději jezděte v místech kde nehrozí, že se setkáte s železničními přejezdy, možná vás to ochrání a ostatní účastníky silničního provozu také. Jak jste uvedla "Kdo danou vlečku zná ví..." A co s těmi kdo danou vlečku nezná a projíždí tímto místem poprvé? Myslíte si, že bude koukat jestli náhodou nejsou někde poblíž vrata ke vjezdu vlaku do nějakého objektu továrny a jestli náhodou nejsou otevřená, protože to by znamenalo, že tudy vlak skutečně v tuhle chvíli projede? A co když ty vrata zrovna někdo odvezl třeba k opravě a objekt je tedy otevřen? No jo, ale kde ten vlak tedy je když jsou vrata otevřená? A kde je ten člověk s tím praporkem? Příjde nebo si někam zrovna odskočil? Mám jet nemám jet? Je vidět, že s vámi za volant vašeho vozu sedá velmi blízká přítelkyně a tou je neznalost pravidel silničního provozu. Podle toho co píšete jezdíte asi už delší dobu. Víte ony se zákony mění (poslední dobou velmi často), ale za tu dobu co jste si udělala tzv. řidičák jste se do těch zákonů asi nepodívala. Takže doporučuji vzít si zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění, pořádně si ho přečíst a poté se nejprve zeptat sebe sama "Myslíte si, že je správné, aby byl přejezd přes vlečku v tomto případě označen jako nechráněný přejezd?" Pokud si nebudete jistá odpovědí, tak si ten zákon přečtěte ještě jednou a toto opakujte třeba i několikrát. Věřte tomu, že poté pro vás nebude problém rozpoznat nechráněný železniční přejezd, budete vědět, že v takovém místě je řidič povinen jet 30km/h a to již ve vzdálenosti 50m před přejezdem a samozřejmě se dovíte spoustu jiných nových věcí, které se od té doby co jste získala řidičské oprávnění hodně změnily. Věřím, že pokud se budete držet mého doporučení, budou vás slušní řidiči rádi potkávat na silnicích.

Přeji vám mnoho šťastných kilometrů.  

 

9.1.1 Obdiv


Vážený pane Majzlíku,

obdivuji Vaši trpělivost v úsilí o zpřítupnění zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění velmi přístupnou a lidskou formou nám všem, kteří se v něm neorientují tak excelentně jako vy. Ještě více obdivuji vpravdě vyčerpávající rozbor všech možností ke kterým by mohlo dojít (viz vaše pasáž o otevřených, zavřených, resp. právě opravovaných vratech). Je skutečně až s podivem jak hluboko sahají vaše znalosti a domnívám se, že člověk vašeho formátu by měl sedět přinejmenším v Senátu.

Přesto všechno se však přikláním k většinovému názoru, že sledování rychlosti na nepoužívaném přejezdu je pouze způsob, jak vytáhnout z řidičů peníze, sice legálním ale neslušným způsobem. Tento krok města Mělník nepřispěl dle mého názoru ani v nejmenším ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Jako občan Mělníka ho respektuji, nicméně v příštích volbách do zastupitelstva města současnému vedení nedám svůj hlas ani náhodou. 

9.1.1.3 Re:Obdiv


děkuji za uznání a pokud by se jednou stalo to, že bych chtěl vstoupit do politiky počítám s Vaším hlasem.

Teď už vážně pro ostatní příspěvce.

Z celé diskuze, která se tady vede ohledně radaru vyplývá, alespoň z většiny příspěvků, že radar nebo jakékoliv kontrolní zařízení by se mělo instalovat tam, kde to nebude nikomu  vadit, kde to nebude nikoho měřit nebo to nebude nikoho omezovat. Úplně nejlepší způsob by asi byl, kdyby se vypsalo referendum. Já bych to udělal ještě tak, že každý obyvatel městké části Mělníka by navrhl kam ten radar dát. Potom by se sečetly jednotlivé návrhy a to místo, které by mělo nejvyšší počet hlasů by vyhrálo. Věřím tomu, že všichni občané by svědomitě zvážili to kam jezdí, na jakých silnicích se nejvíce pohybují, jak často spěchají třeba ráno do zaměstnání a poté by zvolili tu nejlepší variantu a tou by bylo místo, které neleží v blízkosti jeho bydliště, není v trase jeho každodeního dojíždění do práce a zpět a nebude ho omezovat v plynulé jízdě jakoukoli rychlostí. Pokud by k tomuto jednou došlo tak vám poradím, které místo by vám všem vyhovovalo nejlépe - polní cesta. Na takové komunikaci to přece nemůže nikomu vadit a určitě budou všichni spokojeni.

Nejsem zastáncem represivních opatření. Jezdím každý den kolem radaru ať byl funkční nebo vypnutý a věřte tomu, ža na mě ani jednou nemrkl svým oslnivým zábleskem. Bohužel záblesky se objevovaly za mnou a to ze světel vozidel jedoucích za mnou a troubení se nedalo přeslechnout. Někdy byly přidány i patřičné posunky. Jak je vidět tak v anší společnosti spíš platí to, že ten kdo dodržuje zákony je blbec a ten kdo se jimi neřídí je elita. Knečně kde najít vlastně vzor toho kdo zákony dodržuje - Policie? bohužel ne vždyť kolkrát již byli sami policisté trestně stíháni. Politici? - no tak ti už vůbec ne. Takže vlastně těch slušných lidí respektive poctivých ubývá. Až vymřou úplně jaká bude tato společnost? Toto je můj poslední příspěvek. Nechce se mi už dál probírat problém radaru na Mělníku. Děkuji všem za to, že jsem se mohl utvrdit v tom co si o naší společnosti myslím už delší dobu a bylo mi ctí sem napsat svých víc nebo míň řádků. Těm co se mnou nesouhlasili přeji pevné nervy, protože v životě narazí ještě na mnoho věcí, které nebudou podle jejich představ a těm co se mnou souhlasili přeji, aby se stkávali vždy jen s lidmi jako jsou oni.

Všem bez rozdílu přeji šťastné Vánoce a mnoho zdaru v roce 2008. 

9.1.1.3.1 radar


Pane Majzlik po přečtení vašeho komentáře k radaru. Vy asi sedite na radnici, kdyz hajite radar, ktery je tam instalován nelegalně viz. odkaz (http://hn.ihned.cz/c1-22654320-pokuta-za-rychlost-jen-od-policie-potvrdil-soud) Ani všechna povoleni na radar nemate. A že vy tam projíždíte denně a radar na Vas neblika, to snad nemyslite važně /dělate si srandu ze slušnych lidi/.Vy si myslite že lidi ktery radar vyfotil, tam budou jezdit rychleji než třicitkou!!! Nezapomente si na radnici rozdelit odmeny z pokut, ktere jste vybrali. Dekuji a nashledanou

Krehan

 

 

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

9.1.1.2 připojuji se


připojuji se k Flegmatikovi... kdo jezdí podle pravidel, toho to moc nesere, že tam je radar (ať už je jeho důvod jakýkoliv).

opakování je matka moudrosti: ten radar tam není primárně kvůli bezpečnosti, ale hlavně kvůli hluku (když jede přes přejezd auto 60 km/h, asi to dělá jiné zvuky, než když jede 35 ..), potažmo kvůli lidem, kteří v tom hluku odmítají bydlet. vůbec se jim nedivím. 

hlavně je tam ale kvůli lidem, co NEJEZDÍ PODLE PŘEDPISŮ.
Nazvěme to pravým jménem. každý, kdo nejezdí podle předpisů, by měl počítat s postihem, a ne špekulovat, jestli je nebo není tam či onde radar oprávněně. to mi připadne děsně dětinské

9.1.1.1 Re: Leoš


Já s tím vyjádřením "majzlika" souhlasím, reagoval podobně, jako bych na ten stupidní názor uživatele/ky "milujibublinky" já.

Nicméně, dál už se vyjadřovat nebudu, opět bych tu psal stále to samé, co jsem tu napsal už kolikrát. Jen se divím, že radar stále leží tolika lidem v žaludku. Není na Mělníku nic jiného co by stálo k vyjádření?  

8 Mělnický plátek o radaru !


V posledním radničním plátku je opět článek na podporu radaru. Mj. jsem se dozvěděl proč je v současné době vypnutý. Není to proto, že nemá potřebná povolení, ale proto, že nebylo možno zpracovat obrovské množství záznamů! A může být rozhodnutím radnice uveden do provozu během několika minut. No není to Kocourkov?!

7 Je to šlendrián


Souhlasím s většinou, je to lumpárna, přestupky by se vůbec trestat neměly. Sám jsem se nedávno jednoho dopustil. Bylo to takhle: Ukradl jsem v Tescu rohlík, jen jeden, no uznejte, co to pro Tesco je - 1 rohlík. Chytili mě a zavolali polici. Zkoušel jsem to svést na osobu blízkou, ale nevěřili mi a dostal jsem pokutu. Asi se proti ní odvolám - při krádeži jsem nikoho nepřepadl, ba ani nijak neohrozil, jen jsem se dopustil toho přestupku. Tesco, místo toho, aby nainstalovalo kamery k drahým výrobkům (např. elektronice), kde hrozí mnohem větší nebezpečí krádeže, natáčelo blbé rohlíky a vůbec tam neměli na kameru upozornění - to je přece výsměch slušným občanům. Nevíte někdo, jestli není někde v republice nějaké občanské sdružení neohroženě bojující proti takovémuto šlendriánu? Pokud není, rád ho založím a nebudu litovat času ani peněz, tohle se již nesmí nikdy opakovat.

Obrázek uživatele milk

7.1 Kdo si má ty všechny


Kdo si má ty všechny zákony pamatovat,mají tam mít neexistující značku"Krádež zakázána!"a určitě vás oznámila soukromá osoba,která nemá k tomu oprávnění.To si už člověk nemůže jet rychle jak by chtěl a nesmí nic ukradnout.

6 ,,Mně se odpověď pana Zrcka taky líbí."


,,Mně se odpověď pana Zrcka taky líbí a souhlasím s posledním odstavcem"

 Zákony se musí (a nebo by měly dodržovat i na radnici) dodržovat vždy a všude, tzn., že platí stejně v obci na radnici,před školou, na dálnici i na železničním přejezdu. Pokud by se tak někteří mělničtí politici čeští řidiči chovali, a nebo své pochybení chlapsky (včetně žen) přiznali a nespekulovali jak zákony obejít, problémy s radary v republice by byly zbytečné.

 

5 hluk vs. bezpečnost


Otázka, která by možná stála za zodpovězení: kolik občanů je potřeba, aby se město zabývalo pouze jejich stížnostmi a dočkali se konečné realizace?

Motto: ...na každé "prase" se už vaří voda .

Obrázek uživatele milk

5.1 Nevařit


Nemusí se vařit voda,na řidiče prasata stačí radar

4 Hodnocení odpovědi


Mně se odpověď pana Zrcka líbí, považuju ji za solidní a souhlasím s posledním odstavcem.
Obrázek uživatele OSBID_pj

3 Tak si na ně stěžujte


Naše občanské sdružení (www.osbid.org) dnes podá k PČR oznámení pro podezření z přestupku, protože pan Zrcek ve svém vyjádření naznačuje, že bych spáchán správní delikt (nedovolené zvláštní užívání komunikace podle §25 zákona 13/1997) a přestupek (zakrytí dopravní značky).

V tomto kontextu se jeví ironické, že se pan Zrcek vůbec dovolává nějakého dodržování zákonů.

3.2 Tak jak tak koukám, tak


Tak jak tak koukám, tak občanská sdružení rostou jak houby po dešti. Ke každé blbosti se zakládá i patřičné o.s. To co jste napsal(i) je přinejmenším neznalost onoho citovaného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ještě k tomu špatně uvedený §. Když už tak se jedná o správní delikt podle ust.§ 42b odst. (1) písm. h) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst (2) písm. a) zakázána. Je vidět, že z valné části zakládají občanská sdružení lidé, kteří se nedokážou orientovat ani v zákoně, ale hlavně že se mohou nějakým způsobem zviditelnit. Osobně si myslím, že se zviditelníte velmi dobře, ale nebude to chytrostí.    

3.2.1 Tak jak tak koukám,tak se nestačím divit !


Tak jak tak koukám,tak v tom vůbec žádný rozpor nevidím.

OSBID poukazuje,že došlo ke 2 správním deliktům.

1. (zakrytí dopravní značky)

podle § 42b odst.(1) písm.h s odkazem na § 19 odst.(2) písm.a – jak jste správně podotkl !

§ 42b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1)   Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

h) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána,

 

§ 19
Obecné užívání

 

(2)   Dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno
a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat,

 

2. (nedovolené zvláštní užívání komunikace podle §25 zákona 13/1997)

podle § 42b odst.(1) písm.b s odkazem na §25 odst.(1)-který jste nevím proč vypustil,nazval špatným paragrafem a cosi o neznalosti onoho citovaného zákona č. 13/1997 Sb. !!!

§ 42b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,

 

§ 25
Zvláštní užívání

(1)   K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

 

Mimo to zde byl porušen ještě §78,odst.(1) a (6) zákona č.361/2000 Sb.

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

(1)   Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém.

(6) V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

 

OSBID zřejmě nechtělo dopodrobna na těchto stránkách vypisovat jednotlivé paragrafy a odkazy na ně navazující.To si myslím,že bude nebo je napsáno v jiných dokumentech směřující na patřičná místa.

Nevím,jestli se orientujete v zákoně?Jestli ano,pak si myslím něco o záměrně zkreslených a zatajovaných informacích před laickou veřejností.A nebo né a pak my nezbývá než si osobně myslet,že jste se zviditelnil velmi dobře,ale… jak jste sám podotkl!

Zaplať pánbůh,že se ke každé blbosti zakládá patřičné občanské sdružení!!!

A opravdu je potřeba vynaložit velké úsilí! Vždyť v životě je nejhorší srážka právě sní.

3.2.1.1 No nebudu  jednotlivé


No nebudu  jednotlivé řádky a jednotlivé § týkající se zákona č. 13/1997 Sb. a č. 361/2000 Sb. rozebírat, konečně zákon si může protudovat každý sám, případně si ho nechat vyložit právníkem. Trochu mě zarazilo, že jste mi vytkl něco o zatajovaných informacích - úryvek z Vašeho příspěvku

Nevím,jestli se orientujete v zákoně?Jestli ano,pak si myslím něco o záměrně zkreslených a zatajovaných informacích před laickou veřejností.A nebo né a pak my nezbývá než si osobně myslet,že jste se zviditelnil velmi dobře,ale… jak jste sám podotkl!

Proč jste tedy neuvedl ve Vašem prvním příspěvku, na který jsem reagoval, pro laickou veřejnost jednotlivé paragrafy, které jste  uvedl až po mé reakci? Že by jste měli také nějakou tajnost?

Abych se vrátil k podstatě této stránky. Je fakt, že já osobně bych postavil svou obhajobu na tom co jsem uvedl a Vy doplnil. Nebo obráceně ? Každopádně Vám přeju hodně zdaru ve Vaší činnosti a snad budete jedno z mála těch opravdu dobrých o.s., kterým jde opravdu o dobrou věc.

 

3.1 Kdo vlastně jste?


Ze zvědavosti jsem navštívil vaše stránky a zajímalo by mě, co jste vlastně za sdružení, kdo vás povolil (ten canc papíru s razítkem MV dokážu taky "vyrobit" za pár minut), kdo vás zastupuje (není tam ani jedno jméno - k anonymním sdružením mám odjakživa nedůvěru) a vzhledem k tomu, že máte pražskou adresu, proč strkáte čumák do záležitostí "blbejch vesničanů" nebo si myslíte, že my si své problémy neumíme vyřešit sami?

Obrázek uživatele OSBID_pj

3.1.1 Kdo vlastně jsme


Dobrý den, děkuji za zájem, který jste projevil o naše stránky. Naše o.s. bylo registrováno dne 27.8.2007 Ministerstvem vnitra ČR. O.S. se nepovolují, o.s. se v České republice jako demokratické zemi pouze registrují, doby povolování již pominuly. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na adresách sdružení, budeme s Vámi komunikovat pod našimi občanskými jmény, které však z pochopitelných důvodů nevystavujeme na síti Internet. Ne z každého čiší dobré úmysly tak evidentně jako z Vás.

Sdružení má celostátní působnost, ale alespoň za sebe připouštím námitku ohledně strkání čumáku máte jistě pravdu, proto již jednáme s několika subjekty v Mělníku o vytvoření místní organizace.

Ani Vám by nemělo být lhostejné, když úředník 2x konstatuje porušení zákona ze strany správního orgánu a nakonec k tomu ještě přihodí přednášku na téma dodržování zákona.

2 Tady si trošku někdo protiřečí. Pročpak je tam ten radar?


9. Jaký byl důvod instalace radaru před nepoužívaný železniční přejezd? Instalací radaru se Mělník údajně zařadil do projektu „Bezpečná města“. Jak zvýšil tento radar bezpečnost ve městě?
Důvod instalace radaru na železniční přejezd v ulici Na Malém Spořilově byl záměr zklidnit a ztišit provoz silniční dopravy v této lokalitě, což oprávněně požadovali obyvatelé okolních nemovitostí.

 

 10. Proč nebyla instalována informační značka před radar? Zajisté by došlo k výraznému snížení počtu přestupků, ovšem i ke snížení vybraných pokut. Je toto důvod?
Informační značka před radar nebyla instalována z důvodu toho, že žádný zákonný předpis její umístění nenařizuje. V případě, že měří rychlost státní policie, také před auto s radarem neumisťuje značku "Dnes tu měříme rychlost", v takovém případě by tam asi měřili zbytečně.

 

Měří se tedy proto, aby se snížil hluk? Ne, měří se kvůli bezpracnému vybírání peněz!!! Tohle vedení radnice už opravdu volit nehodlám.

2.1 Proč se nezeptat


Jak jsem se dočetl, o umístění radaru rozhodlo městské zastupitelstvo, nebylo by tedy od věci, navštívit jejich nejbližší věřejné jednání a na všechny dotazy se zeptat přímo jich. Nevíte někdo, kdy a kde to nejbižší jednání bude? V případě radaru se pravděpodobně jedná o rozhodnutí politické (volených politiků - zastupitelů), nikoliv úřednické (úředníků - zaměstnanců MěÚ), proč tedy osočovat úředníky, kteří jen plní příkazy shora.

1 Díky za zveřejnění odpovědí


Dobré otázky a neméně zajímavé odpovědi. Už jsem k minulému článku komentářem připojil svůj názor, že by mohl být radar umístěn na mnohem potřebnějších místech - takže se také těžko ubráním dojmu, že jde spíše o výdělečný přístroj. Varovná cedule by nepochybně přispěla ke splnění hlavního cíle, tedy ke ztišení tohoto místa a Město by svůj dobrý úmysl výrazně podpořilo. Na druhou stranu ale použití výrazu "výsměch slušným lidem" je myslím dost přehnané. Je to o lidech a obecně dodržování předpisů u nás - tahle morálka prostě českému člověku opravdu ze záhadných důvodů chybí, přesně jak je řečeno v posledním odstavci vedoucího odboru dopravy. Osobně doufám, že brzy dojde k přemístění radaru na jiné frekventované místo, nebo k doplnění většího počtu těchto zařízení tam, kde budou skutečně plnit funkci "bezpečnějšího města". Řekl bych, že hledání důvodů ke zpochybnění měření je zbytečné plýtvání energií. Připomíná mi to jedno rčení: "Kdo chce, hledá cesty. Kdo nechce, hledá důvody."