Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Oznámení finančního úřadu k vydávání autentizačních údajů k evidenci tržeb


V souvislosti se zavedením zákona o evidenci tržeb upozorňuje Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, Kralupech nad Vltavou a v Neratovicích, daňové subjekty podnikající v oblasti poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, že již od 1. 9. 2016 mohou na uvedených územních pracovištích obdržet tzv. autentizační údaje, kterými se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně a které slouží k přihlášení na portál správce daně. Jejich přidělení je nezbytnou podmínkou pro řádné fungování elektronické evidence tržeb, která u podnikatelů podnikajících ve výše uvedených činnostech vstoupí v platnost již od 1. 12. 2016.
O přidělení autentizačních údajů může podnikatel požádat pouze jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v  takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
  • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.
Vzhledem k počtu podnikatelů podnikajících v uvedených činnostech a dosud vydanému počtu autentizačních údaje, je v zájmu podnikatelů neponechávat osobní jednání ve věci o vydání autentizačních údajů na poslední chvíli, kdy lze na finančních úřadech očekávat fronty žadatelů, ale vyřídit si vydání autentizačních údajů již nyní. V současné době budou žadatelé, kteří se dostaví na finanční úřady, obslouženi bez front a čekání.
 Zpravodajství