Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Centrum seniorů Mělník – výroční zpráva 2007

Pro rok 2007 mělo Centrum seniorů Mělník registrovány tyto sociální služby: domov pro seniory - Domov Penzion a Domov  Ludmila s celkovým počtem 190 uživatelů, domov pro seniory se zvláštním režimem - Domov Vážka pro 42 uživatelů a terénní pečovatelskou službu, která poskytuje každodenní služby 45 občanům a  nepravidelné služby 200 občanům Mělníka a Horních Počápel. V naší organizaci pracuje 120 zaměstnanců na plné i zkrácené úvazky, na dohody o provedené práci pracují někteří recepční z řad uživatelů.

Naši strategii poskytování služeb jsme postavili na dobře propracovaných vnitřních pravidlech a stálé komunikaci s uživateli. Přes všechny snahy jsme řešili několik nedorozumění, která vznikla i na základě nepochopení zákona 108/2006 o sociálních službách. Týkala se převážně používání příspěvku na péči, který mnozí senioři pochopili jako příspěvek k důchodu.  Musím konstatovat, že i přes obtížnou situaci, kdy nám byla snížena dotace MPSV o 5 milionů, jsme společným úsilím zaměstnanců požadovali navíc  na rozpočtu města pouze třetinovou částkou z uvedené sumy. Deficit dotací jsme pokryli několika iniciativami. Jednak včasným uzavřením smluv téměř se všemi uživateli a přijímáním občanů pouze s příspěvkem na péči.

Dalším zdrojem financí bylo vyúčtovávání zdravotních úkonů účtovaných v CSM sedmi zdravotním pojišťovnám, jsou to prostředky, které pokrývají  mzdové náklady 3,9 zdravotních sester.

Tyto nové postupy a radikální změny  v práci sociálních služeb přinesly i své negativní důsledky. Velký legislativní tlak, množství nově zpracovávaných agend a negativní reakce stávajících obyvatel, zatížily personál v přímé péči natolik, že několik zkušených pracovníků odešlo. Většinou do oborů mimo pomáhající profese. Děkuji jim za vše dobré, co pro nás učinili. Jednalo se o personál,  který prošel akreditovaným školením, to znamená pro naši organizaci další nevyhnutelné náklady.

Ze získaných sponzorských darů je po intenzivním snažení Domov Ludmila kompletně vybaven polohovacími lůžky, nezbytně nutnými pro kvalitní péči zdravotně hendikepovaných uživatelů. Kompletní obměna lůžek trvala tři roky a celkové finanční náklady jsou 3 mil korun. V tomto roce jsme vybrali nové logo organizace a vytvořili nové webové stránky.

 

Přehled činnosti terénní pečovatelské služby
manažerka  Jana Šimečíková

Pečovatelskou službu zajišťovalo v r.2007 celkem  9 pečovatelek. U 75 nových klientů byla zavedena  v roce 2007 pečovatelská služba u 4 stávajících klientů byla služba rozšířena. U všech klientu PS bylo provedeno soc.šetření. V roce 2007 byla služba zrušena z důvodu úmrtí nebo umístění v soc.zařízení 60 klientům. Mezi další činnost pečovatelské služby patří pravidelná rekondiční cvičení po úrazech,operacích  a mozkových příhodách – cvičení pod vedením zkušené pečovatelky probíhá  2x týdně v tělocvičně zvláštní školy. Cvičení je přizpůsobeno  nejen zdravotnímu stavu cvičenců,ale i věku – nejstarší „cvičence“  je 80 let. Na základě smlouvy s obcí Horní Počáply byla během roku 2007 poskytnuta služba obyvatelům domu s pečovatelskou službou, návštěvy pečovatelky u  občanů 31x.

Na základě žádosti rodiny jsme pečovali o klientku v obci Želízy, v době od května do září 2007  byl proveden dohled nad dospělou osobou celkem 29x

 

Domy s pečovatelskou službou a kluby seniorů

Klub DPS 17.listopadu využíván každé pondělí  klienty SOH a pouze k pravidelným setkání s obyvateli Před Vánoci  se uskutečnilo pro uživatele DPS vystoupení žáků ZŠ Jungmanovy sady  a setkání se zástupci města Mělníka. Klub DPS Sokolská  z důvodu využití prostoru na byt zanikl. Kluby slouží k aktivnímu podílení seniorů a zdravotně postižených občanů na kulturním a zájmovém dění.Činnost klubů si  zpravidla organizují sami občané, kteří klub navštěvují.

Domov pro seniory se zvláštní režimem Domov  Vážka        manažerka  Daniela Trybenekrová Dis.

Podařilo se nám zajistit bezpečné prostředí pro tyto naše klienty. Je zřejmé, že počet 42 míst pro uživatele s Alzheimerovou demencí stále ještě nedostačuje, ale nepředpokládáme zatím rozšiřovat o další místa. K tomuto datu je evidováno 172 žadatelů o umístění. O uživatele domova se zvláštním režimem Vážka pečuje personál se speciálním akreditovaným vzděláním. V tomto roce jsme z důvodu rozšíření mohli uspokojit 25 žadatelů. Tento Domov je akreditován Českou alzheimerovskou společností, ČALS.

Denní režim klientů Vážky vychází plně z individuálního přístupu k péči. Den začíná pro seniory na Vážce různě. Každý totiž může vstát, jak je zvyklý z původních poměrů.

Je důležité navázat na předchozí zvyklosti a rituály. Každá změna či vykořenění ze zažitých pravidel se okamžitě negativně projeví. Velký důraz na kontinuitu s předchozím způsobem života se projevuje i na vzhledu pokojů. Uživatelé sice leží na speciálních polohovatelných lůžkách, ale zdi a poličky mají vyzdobené svými osobními věcmi, fotografiemi svých blízkých nebo dalšími dekoracemi ze svých domovů.  Podporu  poskytujeme i rodinným pečovatelům, kteří pečují o své nejbližší s Alzheimerovou nemocí v domácím prostředí. Jedenkrát za 3 měsíce pro ně pořádáme svépomocné skupiny tzv. „Čaje o třetí.“ Poskytujeme jim rady, jak pečovat, jak získat kontakty na různá místa, kde mohou pomoci, vyměňujeme si své zkušenosti.

 

Středisko sociální práce CSM
vedoucí střediska Daniela Trybenekrová Dis.

V roce 2007 byla provedena aktualizace všech žádostí do Centra seniorů  Mělník. Z původních 400 žádostí na Penzion  byl téměř 70%  úbytek žádostí způsobený zákonným zrušením původního typu pobytu v Penzionu. Od samého počátku sjednávání smluv dostávají naši uživatelé smlouvu nejméně týden před podpisem do svého domácího prostředí, aby si mohli bez stresu pročíst podmínky a konzultovat je se svými rodinnými příslušníky nebo právníkem. Také proto máme uzavřeno 99,9% smluv s našimi uživateli. Jediná smlouva není uzavřena na Domově Penzion. V případě neuzavření smluv by to pro financování organizace znamenalo snížení příjmů od uživatelů.

 

Aktivní život v Centru seniorů Mělník  v roce 2007:   

Při plánování a výběru aktivizačních činností v Domově Ludmila a Domově Penzionu  se řídíme individuálním zájmem a zdravotními možnostmi našich obyvatel. V průběhu roku 2007 se uskutečnilo 213 akcí, které se konaly mimo týdenní plán. Jednalo se o hudebně literární a  kulturně společenské pořady, přednášky, besedy, výstavy, bohoslužby.

 

Pravidelné akce, které se setkávají s největším úspěchem :

Muzikoterapie – 1x týdně  2 hod. zpívání při kytaře

Trénink paměti a aktuality – 1x týdně 2 hod.

Cvičení 3x týdně vsedě a cvičení s rehabilitačními pomůckami v naší tělocvičně.

Klub kuchařinek – 1x týdně dopoledne

Kavárnička – posezení při kávě, kavárnička navazuje vždy na dopolední pečení klubu kuchařinek

Klub dobré pohody – poslech reprodukované hudby 1x týdně

Klub čtenářů – 1x týdně, zájem obyvatel je hlavně o předčítání pověstí, historických příběhů,  životopisů

Kino Pohoda v kavárně Domova Penzion každou sobotu odpoledne zdarma, nejoblíbenější jsou  filmy pro pamětníky a pohádky

Bohoslužby – katolická a křesťanské společenství Juda 1x týdně a evangelická 1x za 14 dní

 

Průběžné akce po celý rok :

Fotografické výstavy paní Blanky Štráchalové – věnované městu, dětem, přírodě. Výstavy básnické tvorby autorů literárního sdružení „Pegas“ – tyto výstavy se pravidelně  střídají. Mezigenerační činnosti -  pečení, pracovní činnosti s dětmi z místních mateřských školek a základních škol u nás v domově, ale i návštěvy našich obyvatel v mateřských školách. Projekt „Senioři mezi námi“ – obyvatelé se zapojili do celostátního projektu Senioři mezi námi, který je pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, účastní se pravidelně ve všech soutěžích. Zaměstnanci Centra seniorů připravili během roku 2007 pro uživatele mnoho pěkných akcí, např. tradiční ples. V loňském roce se konal již tradiční ples seniorů. Proběhla oblíbená prodejní velikonoční výstava. Pro uživatele centra seniorů se každoročně připravuje podzimní slavnost - Vinobraní, která je typická pro náš kraj.  Kulturní a vzdělávací akce jsou připravovány nejen pro uživatele Centra seniorů Mělník, ale i pro širokou veřejnost. Nabídka akcí  na daný měsíc je napsaná  ve vstupní hale Domova Ludmila, nebo ji lze zjistit na telefonu 315 630 040.

 

Dobrovolnictví

Zhruba od roku 2004 jsme začali „organizovaně“ zavádět dobrovolnictví. Navázali jsme na zkušenosti, které jsme měli s dobrovolnictvím spíše spontánním. To organizované spočívá v systematické práci – v získávání, výběru a výcviku dobrovolníků, ale také v supervizi a jejich oceňování, v uzavírání smluv a samozřejmě také v pojištění. V roce 2007 navštěvovali Centrum seniorů Mělník  4 dobrovolníci. Nejvíce si chtějí senioři popovídat, přečíst knížku nebo si vyjít mna procházku. Někteří dobrovolníci pomáhají při společenských akcích. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování.

 

Domov pro seniory Domov Penzion a Domov  Ludmila
Bc.Eva Holohlavská

Hlavní činností domova pro seniory v Domově Ludmila v Mělníku je ošetřovatelská péče a aktivizační   nabídka pro o naše uživatele. Komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována zdravotním a pečovatelským personálem. Naším cílem je uspokojení biopsychosocálních a spirituálních potřeb klienta a zachování, nebo dle možnosti zlepšení, kvality života. Naše péče  nemá uživatele služeb invalidizovat, ale je prováděna dopomoc při komplexní péči o vlastní osobu – při hygienické péči, pomoc při oblékání, při stravování, úklidu pokojů, doprovod na vyšetření, doprovody na různé zábavné činnosti, obsluha v jídelně při roznášení jídla. Nedílnou součástí je dobrá komunikace a stimulace všech zbytkových schopností našich obyvatel.

 

Stravovací úsek
vedoucí Hana Možná

Úsek provozuje varnou část, která je dimenzována kapacitně na 450 vařených jídel a jídelnu, kde je 84 míst k sezení. Abychom využili kapacitu zařízení, zajišťujeme dále stravu pro  penzion Podolí – 40 obědů. Obědy rozvážené pečovatelskou službou – 100 obědů, pro zaměstnance DD 45 obědů. Denně   se  v naší  vývařovně uvaří 430 jídel plus snídaně, svačiny a druhé  večeře.   Na  začátku  roku 2005 jsme nabídli  strávníků výběr  ze dvou  druhů  jídel. Záměr   o zkvalitnění  služeb  se sešel s úspěchem .Snažíme  se  sestavovat jídelní  lístek a vařit   tak, abychom uspokojili strávníky z kategorie seniorů, kteří se u nás stravují.  Město - z radnice