Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se využívá příspěvek na péči ( PNP)

V dnešním článku bychom vám chtěli přiblížit průběh sociálního šetření a  kontrolních šetření, která provádíme na úseku pomoci občanům zdravotně znevýhodněným. Bez sociálního šetření nelze podat žádost o posouzení zdravotního stavu k posudkovému lékaři ÚP v Mělníku. Pokud si na MÚ Mělník občan zažádá o příspěvek na péči (PNP), je seznámen s tím, že k němu přijdeme na sociální šetření, abychom zjistili,  do jaké míry je žadatel závislý na pomoci jiné osoby.  Na toto šetření se snažíme dojít v co nejbližší době.

Šetření provádíme do čtrnácti dnů až tří týdnů od podání žádosti.  Jen pro zajímavost  - od 1. ledna 2008 do 4.dubna jsme navštívili cca 300 občanů. 

Po provedení šetření zašleme sociální šetření společně s nutnými údaji posudkovému lékaři, který kontaktuje příslušného obvodního lékaře. Ten podá zprávu o zdravotním stavu žadatele zpět posudkovému lékaři, který nás výrokem  uvědomí o stupni závislosti žadatele na pomoci jiné osoby.  Následně je žadateli zasláno rozhodnutí o stupni a výši dávky, která je přiznána ode dne  podání žádosti. 

Když již občan příspěvek na péči pobírá,  přichází na řadu kontrolní sociální šetření, které má za úkol zjistit, zda je o příjemce příspěvku  na péči kvalitně pečováno. Některým se může toto zdát jako pouhá formalita, ale opak je pravdou. Je to velmi důležitý akt, který chrání jak příjemce příspěvku, tak i pečující osobu. V průběhu sociálního šetření se dozvídáme velmi důležité údaje, a to nejen o péči, která je žadateli poskytnuta, ale odpovídáme i na dotazy pečující osob. Od 1.1.2008 do 4.4. jsme provedli 80 kontrolních šetření.

Dávka PNP je určena nejen na zakoupení sociálních služeb od  pečující osoby, ale také si za ni mohou pečované osoby nakoupit další služby, jako obědy a jejich dovoz, rehabilitační služby, úklidové služby, praní prádla, hygienické služby. Dále si mohou příjemci PNP nakoupit službu typu osobní asistence ( například předčítání, doprovod na procházky, do kina, divadla, ale i třeba jenom, pokud by si chtěli povídat se společníkem či společnicí, i to je možné).

Shora uvedené služby rádi a ochotně poskytnou např. tito poskytovatelé sociálních služeb :

Centrum pro zdravotně postižené  - Jana Burgerová, tel. 315 624 406; Centrum seniorů Mělník – domy pro seniory a dům Vážka – Daniela Trybenekrová, DiS. 315 630 040, pečovatelská služba – Jana Šimečková, tel. 315 630 040, 315 622 435; Český červený kříž, Oblastní spolek Mělník – domácí péče – Alena Herinková, tel. 315 623 040; Farní charita - pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář Obříství – Mgr. Dana Jarešová, tel. 315 685 190; Maltézské sociální centrum Mělník – Mgr. Daniela Gajdošíková, tel. 736 620 808.

Jana Matajsová, vedoucí úseku pomoci osobám zdravotně znevýhodněným


Město - z radnice