Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Projekt systému včasné intervence (SVI) v prvním roce své činnosti

V roce 2007 město Mělník obdrželo dotaci na projekt MV ČR s názvem systém včasné intervence.

Záměrem projektu bylo vytvoření a zajištění propojení a efektivnější spolupráce institucí zúčastněných subjektů v oblasti péče o delikventní děti. V tomto systému vykonávají systematickou a kontinuální práci s kriminálně rizikovými dětmi, jejich rodinami a komunitou orgány sociálně - právní ochrany dětí, Policie České republiky, městská policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, případně další subjekty.

Cíle projektu  je snížení míry a závažnosti delikvence dětí, snižování trestné činnosti páchané na dětech,odklon dětských delikventů od kriminální kariéry, rychlá a koordinovaná multidisciplinární reakce na delikventní jednání  dítěte, či na jednání, které ohrožuje  integritu  dítěte, posílení postavení obětí trestných činů při řešení delikvence dětí, rychlé a bezpečné  předávání informací o:

  • dětských pachatelích a dětských obětech trestné činnosti,
  • uložení a průběhu přijatých opatření,
  • podezření na týrání nebo zneužívání dětí,
  • delikventním jednání dětí (včetně toulání, šikany, záškoláctví, výchovných problémů, apod.),
  • aktivitách jednotlivých subjektů SVI.

Aplikace SVI je software speciálně vyvinutý tak, aby pokrýval veškeré potřeby  zúčastněných subjektů v péči o delikventní děti a mládež a další děti a mládež, kteří jsou vedeni v systému sociálně-právní ochrany. Elektronické propojení mezi subjekty jakými jsou útvary Policie ČR (popř. Městská policie), která zjistí protiprávní událost, ve které figuruje dítě v postavení pachatele, poškozeného, svědka nebo pohřešovaného (dále jen „klient“) probíhá na základě definovaných pravidel, dodržení právních předpisů a neohrožení dalšího šetření, v případě závažných protiprávních činů.

Vstupní údaje jsou přenášeny z policejních systémů s periodou 24 hodin do systému SVI formou tzv. hlášenky (tento proces je automatizován formou datových exportů mezi systémy Policie ČR – Událost a ZIS 2000 a aplikací SVI). Hlášenka obsahuje základní identifikační údaje o klientovi a zjištěné události. Hned po vložení do systému SVI jsou informace zobrazeny místně příslušným orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Od tohoto okamžiku je klient veden v databázi a OSPOD s ním (jeho rodinou, okolím) začínají pracovat. Navazující práce s klientem se odvíjí v zásadě dvěma směry. Pokud se klient dopustil protiprávního nebo predelikventního jednání, pak se může rozhodnout, zda bude aktivně spolupracovat na svém sociálně-nápravném plánu. Informace o průběhu procesu je možné do systému zaznamenat. Stejně tak, pokud klient spolupráci na řešení situace odmítne, OSPOD vloží tuto informaci do systému. Pokud je klient v postavení svědka, poškozeného či pohřešovaného, je uveden také v databázi a práce s ním je založena na nabídce pomoci.

Sociálně-právní ochrana dětí vede v systému nejen klienty a hlášenky (tyto dva subjekty jsou spolu vždy provázány), ale také spis klienta, rejstříky a statistiky. Součástí mohou být i další naskenované dokumenty jako rozsudky, fotografie apod..

Díky tomu, že jsou všechny tyto informace uvedeny v systému k nim přistupuje např. státní zastupitelství a to prostřednictvím žádanky o zpřístupnění dat ke konkrétnímu klientovi, kterou vyplní. Na jejím základě jsou zpřístuněna tato data a státní zastupitelství, popř. soud tak velmi rychle získá potřebné informace pro svou činnost či zpětně zadá výstup pro pracovníky OSPOD, Policii ČR.

Mezi klíčové subjekty, které pracující se systémem SVI jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí (místně příslušná pracoviště), Policie ČR (místní oddělení PČR), městská policie, okresní soud a okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba. Do systému se mohou zapojit i další organizace. Ty se podle míry práv nahlížení do spisů a účasti na celém procesu dělí na dvě skupiny – s jednostranným či oboustranným tokem dat.

Mezi instituce, které mají právo nahlížet a doplňovat spis (při zachování všech podmínek ochrany osobních údajů) patří např. středisko mediační a probační služby, okr. státní zastupitelství či okresní soud. Nejvýznamnější instituce, které pouze informace vkládají (jednostranný tok dat) a dávají tak zejména podměty k podezření ze spáchání deliktů, podezření z týrání dítěte, šikany nebo záškoláctví jsou především školy, školská zařízení, lékaři, úřady práce, nestátní neziskové organizace, městská policie a další. 

Od poloviny února, kdy byl spuštěn ostrý provoz, je v systému je evidováno na 3 tisíce spisů klientů. Mezi tím proběhlo 11 přípravných řízení a přišlo na 40 hlášenek od Policie ČR a městské policie. Tyto informace byly neprodleně předány a díky tomu můžeme zasahovat již v počáteční fázi problémového chování klienta.

Například – o třech chlapcích, sprejerech, kteří prováděli drobnou trestnou činnost, se veškeré informace o jejich činech  z různých institucí dostaly do systému, a tak byli výtečníci převzati pod křídla sociální kurátorky Blanky Šubrtové, která má celý systém na starosti. S chlapci začne okamžitě  pracovat.

Dá se tedy říci, že systém včasné intervence splňuje postupně naše očekávání a je důležitým nástrojem prevence kriminality v našem městě.

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Město - z radnice