Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace z tiskové konference MÚ Mělník

BENZINA – LECTUS – MĚLNÍK

Tento poněkud neobvyklý nadpis charakterizuje převod vlastnictví v průběhu času. Protože koupě areálu Lectus je jednou z velkých investic města Mělníka, povíme si o celé problematice něco více. Vlastní areál začal vznikat již ve 20. letech minulého století. Nejstarší dochovaná stavba je z roku 1926. Od té doby se areál postupně rozrůstal, například v roce 1936 byla postavena jedna z hal a zavedena vlečka do areálu. Vlečka již v současné době není v provozu, ale z technického hlediska jsou zajímavé dochované zbytky zařízení sloužící k lanovému posunu jednotlivých vagónů. Po válce byl areál dále rozvíjen a pamětníci si jistě vzpomínají na objekt Benziny, který v těchto místech sídlil. Celý areál sloužil jako distribuční místo a stáčírna olejů a těžkých ropných produktů. To samozřejmě zanechalo v celém areálu nesmazatelné stopy. Proto byla v roce 1994 – 96 byla provedena první etapa sanace celého areálu. Bylo odtěženo přes 7,5 tis. metrů kubických kontaminované zeminy a zlikvidována bývalá stáčírna olejů. Tím byla ukončena první etapa sanace. V roce 2002 bylo pokračováno druhou etapou, kdy bylo odvezeno více jak 5,8 tisíc tun kontaminovaných zemin, 1,5 tisíc tun po biodegradaci a téměř 500 tun kontaminovaných sutí a betonu. Po ukončení prací bylo sanačním monitoringem v rámci finální etapy prací potvrzeno splnění cílů sanace. Ve vnějších prostorech objektu nebyla prokázána žádná ekologická zátěž. Závěrečná zpráva sanace byla jedním z materiálů, o které se opíralo rozhodnutí zastupitelstva o nákupu celého areálu. Jaké byly vlastně důvody, které vedly k této koupi? Do dnešního dne nebyly Technické služby města Mělníka umístěny v areálu, jehož by město bylo vlastníkem. Vždy se jednalo o pronájmy cizích ploch. Snahou zastupitelů bylo tedy vytipovat prostor, který by i v dlouhodobé perspektivě pokryl požadavky technických služeb a některých rozvojových záměrů města. Je potřebné si uvědomit, že například v případě realizace protipovodňových opatření bude město muset skladovat velký počet protipovodňových stěn na uzavřeném hlídaném prostoru. Dále město nemá například vyřešenou problematiku parkoviště pro odtah vozidel, možností je i využití části areálu jako dalšího sběrného dvora, případně záchytného hlídaného parkoviště pro návštěvníky našeho města. Pro všechny tyto uvažované úkoly je tento areál dostatečně dimenzovaný. Výhodou jsou i již postavené haly, které po relativně malých úpravách mohou začít sloužit svému účelu. Pro pracovníky technických služeb jsou v zázemí dostatečné prostory pro administrativu i již dořešené sociální zázemí pro pracovníky. Ze všech těchto důvodu bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva ze dne 20. května zúčastnit se dražby tohoto areálu. Byl jsem pověřen město v této dražbě zastupovat a dostal jsem i mandát pro případné navýšení ceny v dražbě nad cenu vyvolávací.. Do dražby se kromě města Mělník přihlásila i společnost České přístavy, a.s. I pro tuto společnost byl tento areál velmi zajímavý, neboť jeho zadní část představuje rozvojové území, které chtějí České přístavy, a.s. ve svých strategických plánech využít. Naštěstí došlo ke včasné dohodě mezi oběma zúčastněnými subjekty. Vzhledem k tomu, že zájmy obou subjektů se vhodně doplňují, bylo dohodnuto, že areál vydraží město Mělník a část, kterou potřebují přístavy, jim bude následně odprodána. Tato dohoda byla při vlastní dražbě dodržena, a proto zástupci města Mělník mohli vyslechnout onu kouzelnou formulku : „25 miliónů poprvé, podruhé a potřetí.“ Město získává areál za vyvolávací cenu. Pokud se zdá nabízená cena vysoká, je nutno připomenout, že úřední odhad celého areálu je 36 miliónů korun. Nabídková cena byla stanovena tzv. metodou střední hodnoty – hodnoty váženého průměru dle Naegeliho. Ta stanovuje cenu jako vážený průměr z hodnoty věcné a hodnoty výnosové. Dá se říci, že velmi přesně stanovuje skutečnou cenu draženého majetku. Město Mělník tak získalo areál, který i do budoucna bude plně vyhovovat všem nárokům na něj kladeným. Výsledná cena bude, doufáme, snížena o částku získanou odprodejem části pozemku Českým přístavům, a.s. Uhrazení částky za nákup bude provedeno i z prodeje městských bytů, který připravuje vedení našeho města. Lze říci, že za prodaný majetek tak město získá nový majetek, který bude sloužit budoucím generacím.
Ing.Radim Vajchr, zastupitel města Mělníka

Proč se památkářům nelíbí plastová okna?

V poslední době se na oddělení památkové péče MÚ Mělník obrací stále více majitelů nemovitostí, podléhající památkové ochraně, se žádostí o výměnu stávajících dřevěných oken za nová, plastová. Tito majitelé jsou pak mnohdy nepříjemně zaskočeni tím, že ze strany památkářů zaznívá na tento jejich požadavek jednoznačné „NE“. Co k tomu nás památkáře vede a proč se tak tvrdošíjně plastovým oknům bráníme? Je třeba si uvědomit základní poznatky, ze kterých památková péče vychází při posuzovaní výměny oken na kulturních památkách a nemovitostech v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech. Okna, respektive okenní výplně, jsou velmi důležitou součástí každého domu a zásadním způsobem se podílejí na charakteristice vnější podoby nemovitosti. K jejich kulturně historickým hodnotám patří mj. hodnota historického dokumentu (schopnost vypovídat o době svého vzniku), dobový výtvarný projev, estetická a emociální kvalita spojená s patinou a tradiční stavitelství. Nevhodná výměna oken může vzhled stavby značně poškodit, a tím narušit širší urbanistické vazby a degradovat památkovou hodnotu objektu. Tradičním materiálem pro okenní výplně nemovitostí podléhajících památkové ochraně je jednoznačně dřevo, které rozhodujícím způsobem spoluurčuje vzhled povrchových ploch a profilací, a podílí se tak významnou měrou na kvalitním vzhledu objektu. Dřevo je nenahraditelný materiálový zdroj, výrobky z něj jsou ekologicky šetrné k přírodě především díky recyklovatelnosti a jeho životnost je oproti moderním materiálům spolehlivě prověřena generacemi stavitelů a uživatelů. Plastová okna tyto podmínky nesplňují! Ve své povrchové podobě nejsou pravdivá k vlastnostem historické stavby, jejich optický dojem odráží hladkost a nediferencovanost. Také stárnutí materiálu neodpovídá harmonické souhře všech na fasádě použitých materiálů a jejich povrchů. Plastová okna se dřevěným oknům nemohou ve výše uvedených kritériích vyrovnat a jejich užití na památkově chráněných objektech je tak z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustné. Na závěr bych rád doporučil všem, kteří mají o těchto informacích pochybnosti, aby porovnali nově repasovaná dřevěná okna na radničním dvoře se zažloutlými „plasťáky“ na budově Okresního soudu v Mělníce. Věřím, že toto srovnání nepotřebuje dalších komentářů.
Mgr. Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník

Jak se seká na Mělníku?

Na Mělníku se sekají travnaté plochy celkem 6x ročně. Vzhledem k letošnímu rázu počasí se začalo sekat o 14 dní dříve než loni. Jinak je celý systém sečení ve městě přizpůsoben tomu, že v jarních měsících tráva více roste, takže první tři seče se dělají během května a června a další tři od července do listopadu. Aby jedna seč ve městě netrvala příliš dlouho, o celkovou plochu 454 791m2 se stará pět firem ( včetně technických služeb). Ty jsou schopny celé město kompletně posekat za deset dní. Celkové náklady města na šest sečí a podzimní vyhrabání jsou tři miliony korun.
MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník

Správní odbor informuje občany

Na Czech POINTu lidé nejčastěji žádají o výpis z Rejstříku trestů
Od 2.1.2008 bylo zřízeno na správním odboru pracoviště Czech POINT, které zajišťuje ověřené výstupy z Živnostenského a Obchodního rejstříku, z Katastru nemovitostí a výpisy z Rejstříku trestů. V měsíci lednu občané požádali o 168 výpisů, v únoru o 223 výpisů, v březnu o 244 výpisů, v dubnu o 169 výpisů, v květnu o 199 výpisů a v červnu o 63 výpisů. Jednalo se hlavně o výpisy z Rejstříku trestů. Od 1. 7. 2008 se rozšíří agendy Czech POINTu o možnost podat žádost o založení živnosti přes kontaktní místa Czech POINTu.

Děti do 10 let mohou být opět zapsány v cestovních dokladech rodičů
V květnu tohoto roku bylo zažádáno celkem o 288 cestovních dokladů s biometrickými prvky, z tohoto počtu bylo  111 cestovních dokladů pro děti  do 15 let. Dále bylo zažádáno o 4 cestovní doklady bez strojově čitelné zóny,  které stojí 1.500,- Kč pro dospělou osobu a 1.000,- Kč pro děti  do 15 let a mají platnost pouze 6 měsíců. Od 25.4.2008 lze zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, ale pouze do 10let věku dítěte. O tento zápis dětí je velký zájem.   K zápisu dětí do cestovních dokladů rodičů je zapotřebí : občanský průkaz rodiče, cestovní doklad rodiče, RL jednoho z rodičů, RL dítěte, poplatek 50 Kč za každé dítě.

PhDr. Květa Mrázová vedoucí správního odboru

Podnikatelé to budou mít snazší

Dne 1.7.2008 nabývá účinnost zákon č. 130 ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedená právní úprava zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání a maximálně snižuje administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenským úřadem. Začínajícím podnikatelům se výrazně snižují nároky na povinnou praxi. I nadále je však u některých živností prokázání odpovídajícího vzdělání nezbytnou podmínkou. Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů, to umožňuje podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenskému úřadu na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území České republiky, bez ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo. Průkaz živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument, výpis z živnostenského rejstříku. Dosavadní průkazy živnostenských oprávnění – koncesní listiny a živnostenské listy zůstávají v platnosti až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis z živnostenského rejstříku vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny.

Zavádí se jedna volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci oprávnění vykonávat. Hlavním cílem nové právní úpravy je zjednodušit vstup do podnikání začínajícím podnikatelům, a zároveň současným podnikatelům usnadnit jejich snahy o rozšíření či změnu dosavadních aktivit.
Ing. Lenka Škulavíková vedoucí obecního živnostenského úřadu

Projekty prevence kriminality v Mělníku v roce 2008

Mělník se každoročně zařazuje do Programu prevence kriminality na místní úrovni vyhlašovaným Ministerstvem vnitra ČR.V letošním roce jsme obdrželi dotaci ve výši 119 000 Kč a budeme moci zrealizovat projekty v celkové hodnotě 499 000 Kč. Město Mělník uvolnilo ze svého rozpočtu částku 380 000 Kč.

projekt částka v Kč
celkem dotace podíl města
1 Mříže do oken 39 000 31 000 8 000
2 Kontakt a Právo pro každého 174 000 88 000 86 000
3 Seminář 55 000 0 55 000
4 Preventíkův den na dopravním hřišti, Info 2008 171 000 0 171 000
5 Kalendář 2009 60 000 0 60 000
  CELKEM 499 000 119 000 380 000

V roce 2008 budeme realizovat tyto projekty:
1. Mříže do oken – multifunkční hřiště Toto hřiště se nachází v Mělníku – Pšovce a je využíváno nejen pro sportovní účely, ale také pro zájmovou činnost. V roce 2006 bylo hřiště obnoveno díky dotaci MV ČR, která byla použita na vybavení nejen samotného hřiště (kola, koloběžky, helmy, ale také florbalové a basketbalové vybavení), ale i učebny, která se nachází v budově přímo na tomto hřišti. Učebnu jsme vybavili novými lavicemi, židlemi, skříní, ale také televizorem, videem. Budova prošla celkovou rekonstrukcí také v roce 2006 a vzhledem k novému vybavení by bylo třeba tuto budovu zabezpečit. Nyní má hřiště nového nájemce a ten zajistí jeho veškeré možné využití.
2. Klub Kontakt Projekt Klub Kontakt byl zřízen v r. 2003 jako organizační složka města Mělníka. Spolupracuje s místními neziskovými organizacemi např. Babylon o.s., a Lepší život, o.s. Systém volnočasových aktivit a poskytovaných služeb mají provázanost i s  pomocí psychologa, který je velkým přínosem. Kromě volnočasových aktivit (kroužek dovednosti -2x v týdnu, výuka na PC – 2x v týdnu, kroužek aerobiku, doučování výuky základní školy atd.) budou v letošním roce uspořádány výlety, letní tábor a zimní pobyt na horách.
3. Právo pro každého Projekt Právo pro každého byl v průběhu roku 2007 realizován na SŠ a SOU na Mělníku. V uplynulých letech probíhal na základních školách, kde se opakovaně setkal s velmi kladným hodnocením jak ze strany žáků, pedagogů tak i veřejnosti. Do projektu se aktivně zapojují soudci mělnického soudu, zástupci PČR, ÚP a vedoucí sociálního a živnostenského odboru MÚ Mělník. V závěru školního roku obdrží žáci písemný test, ve kterém mají možnost prokázat získané vědomosti z právních odvětví. Ti nejlepší pak postoupí do finálového kola, kde již "hájí barvy své školy". Vyhodnocení celé soutěže probíhá v jednací síni Okresního soudu v Mělníku, kde finalisté sehrají za účasti veřejnosti simulované soudní jednání.
4. Seminář pro multidisciplinární tým SVI ( systém včasné intervence) Seminář na téma Prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže (např. školní násilí a protiprávní jednání dětí, příklady týmových modelů řešení problémových dětí, příklady z praxe).
5. Preventíkův den na dopravním hřišti, info 2008 Dne 11.9.2008 se v odpoledních hodinách uskuteční na Multifunkčním hřišti v Mělníku Pšovce akce pro veřejnost. Proběhnou zde soutěže pro děti i dospělé (jízda na trenažéru, jízda zručnosti, test znalostí, atd.), představí se zde složky záchranného systému - PČR, MP, HZS – například uvidíme výcvik policejních psů, ukázku policejních aut, ukázka montáže blokovacího zařízení „tzv. botiček“, zajišťování daktyloskopických stop, rozřezání vraku auta a mnoho dalšího. V rámci tohoto dne budeme připravovat i propagační materiály jako tužky, bločky, omalovánky, klíčenky, rozvrhy, pravítka a trička. Vše s maskotem mělnické prevence kriminality - Preventíkem!
6. Kalendář 2009 Na rok 2008 chystáme, v rámci propagace místních úspěchů z oblasti prevence kriminality, dvouměsíční kalendář formátu A3, ve kterém bude prezentována činnost městské policie, státní policie a nejúspěšnější projekty realizované v rámci prevence kriminality města Mělníka.
Nepodpořený projekt ze strany MV ČR pro rok 2008 Osvětlení Starých Rousovic bylo pro rok 2008 prioritou. Jednalo se o doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení konkrétně ulic Okružní, Mlýnská, Stará, Křivá, a v části ulic Mladoboleslavská a Růžová. Tento projekt nebyl podpořen ze strany MV ČR v rámci programu prevence kriminality, ale bude zrealizován Městem Mělníkem zcela z jeho rozpočtu! Město Mělník připravilo během 11 let na 70 projektů v celkové hodnotě 13.149.000 Kč, které byly ve většině případů podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.
Monika Nová, DiS. manažer prevence kriminality MÚ Mělník

Věnujte svým dětem o prázdninách více času, potřebují to

Nastává nám letní čas prázdnin a s ním spojené volno našich ratolestí. Ne všichni z nás mají možnost zajistit jim plně prázdniny tak, aby je trávily smysluplně a hlavně bezpečně. Zvyšuje nejen úrazovost, ale začínají se častěji objevovat i drobné krádeže. Zboží ve supermarketech láká a ne každý z nás může našim dětem dopřát všechna lákadla, která všudypřítomná reklama nabízí. Jak ale předejít tomu, aby naše děti nepodlehly těmto lákadlům a ve snaze uspokojit svou touhu po čokoládě či hračce nespáchaly nějakou nepravost a nedopustily se krádeže? Ve většině rodinách jsou oba rodiče zaměstnaní a děti program na celé prázdniny nemají. Proč? Prostě dovolená je omezená a finance také omezené. Děti tráví více volného času samy, často bloumají po městě, obchodech bez jakéhokoliv smyslu. Řešení tohoto problému není jednoduché a neexistuje jasný recept, jak děti před těmito svody uchránit. Snad se jen, milí rodiče, snažte s dětmi více mluvit, ptát se jich na prožitý den, na to, co zažily, co se jim líbilo a co pro ně bylo nepříjemné. Pokud to jen trošku jde, věnujte jim svůj volný čas. Vím, není to jednoduché přijít unavení z práce a začít další směnu. Na druhou stranu jsou to naše děti, my za ně zodpovídáme a věřím tomu, že kolik času jim nyní věnujeme my, tak tolik času si na nás v našem stáří najdou zase ony. Chci tímto jenom připomenout, že letní prázdniny s sebou přinášejí i jiné příběhy než jen ty krásné z dovolených.
Mgr.D. Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník

O služby ČOI na Mělníku je velký zájem

Vždy druhou středu v měsíci jsou pro veřejnost zdarma k dispozici pracovníci České obchodní inspekce v prostorách Živnostenského odboru Městského úřadu Mělník, nám. Míru 1, od 15:00 do 16:00 hodin. Nejbližší termíny: 9.červenec a 13.srpen..
V prvním pololetí letošího roku si čtenáři půjčili 56 059 knih a časopisů
Za I. pololetí roku 2008 si v městské knihovně obnovilo registraci nebo se nově zaregistrovalo zatím 903 čtenářů. Z toho je 676 dospělých a 227 dětí do 15 let. Čtenáři vykonali 13 584 návštěv a při nich si vypůjčili 56 059 knih a časopisů. Do knihovny přibylo 1 184 svazků nových knih a také časopisy v celkové hodnotě přes 150 000 Kč. V knihovně proběhlo 41 besed, kterých se zúčastnilo 660 dětí od mateřských až po střední školy. Informační centrum, které při městské knihovně funguje, navštívilo 294 návštěvníků, hlavně středoškolských studentů. Na závěr bych chtěla všem čtenářům knihovny a také Mělnické radnice popřát hezké léto a slunečnou dovolenou. Čtenáře knihovny pak upozorňuji na letní otevírací dobu knihovny. Tak, jako každý rok v červenci a srpnu, půjčujeme knihy v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.
Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka knihovny

Klub dětí Kontakt, ve spolupráci s o.s. Babylon

připravuje na letní prázdniny od 21.7. do 25.7. 2008 pro děti školního věku p ř í m ě s t s k ý t á b o r. Přihlásit se je možno i na jednotlivé dny. Cena: 100Kč na dítě a den. Bližší info získáte na tel. 774 824 338.

Opět po roce přijede na Mělník kinematograf Kinematograf bratří Čadíků v rámci akce Filmové léto 2008 promítne ve dnech 29. 7. – 1. 8. 2008 po setmění na náměstí Míru tyto české filmy:

 Chyťte doktora. Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou, situaci manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte doktora! ji bude řešit hned několika různými způsoby. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Pavel Landovský, Kryštof Hádek a další.
Pusinky. Iška, Karolína a Vendula se nedostaly na vejšku. Děsí se představy, že by mohly skončit ve stereotypu všedního života. Naplánovaly proto super cestu – Holandsko, farma, louky, krávy, svoboda. Chtějí si pořádně užívat a občas (možná) i trochu pracovat. Vyrážejí na konci prázdnin. Cestu jim ale zkomplikuje Iščin aktivní čtrnáctiletý bratr Vojta, který měl ségru na otcův pokyn hlídat. Visí na holkách jako klíště a jen tak se setřást nenechá. Hrají: Sandra Nováková, Marie Doležalová, Petra Nesvačilová, Erik Kalivoda a další. Václav. Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou milých lumpáren). Ostatní (téměř celá vesnice) v něm vidí jen problém. Dokonce i bratr František, který celý život soupeří s Václavem o lásku matky a otce. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budař, Zuzana Kronerová, Petra Špalková, Martin Pechlát a další.
Gympl. V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petr a Pavla, jejich učitele Tomáše a jeho ženy Aleny. Divák se dostává ze zaběhlých školních pravidel do temného nočního reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život. Nespoutaná svoboda, ignorance všech pravidel, i hip-hopová muzika dokresluje dramatický, téměř dobrodružný příběh. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler a další.

Výstavy na radnici:

ZUŠ Mšeno – Děti Labe – 3.7. – 24. 8. 2008 Společná výstava dětí z ČR a Německa z oblasti Labe. Pokračování projektu z roku 2005 až 2007. Tento projekt vychází ze záměru zlepšit spolupráci mezi uměleckými školami měst na Labi v ČR a Sasku a lépe seznámit děti se svým městem a krajinou kolem něj. Projekt navazuje na úspěšnou loňskou výstavu výtvarných děl žáků ZUŠ Mšeno na mělnické radnici. Práce z minulých let byly použity též na billboardy.
ZUŠ Mšeno – Malíři Mělnicka II – variace žáků na obrazy malířů – 25.8. – 22.9. 2008  Projekt, jenž má již své druhé pokračování, je určen pro cca 235 žáků ZUŠ a jeho úkolem je seznámit žáky s umělci, kteří tvořili na Mělnicku. Žáci budou pokračovat v tvoření prací na motivy obrazů uvedených umělců. Z výsledných prací, bude uspořádána výstava a vydán katalog.

Město otevře expozici útrpného práva v mělnickém podzemí

O Velikonocích tohoto roku, přesně 22.3. 2008, byla zpřístupněna pro veřejnost unikátní mělnická studna. Od tohoto data je za doprovodu průvodce přístupná denně. Zájem návštěvníků je trvalý a s nástupem turistické sezóny i stále rostoucí, což je velice potěšitelné a povzbuzující pro naši další činnost v průzkumu mělnického podzemí. Od počátku jsme také uvažovali, jak zejména pro děti zvýšit atraktivitu těchto prostor. „Dospěláka“ tento unikát ohromí, ale u menších návštěvníků již tomu tak být nemusí. Město přijalo myšlenku pracovníků mělnického regionálního muzea o možnosti zřízení expozice práva útrpného, které v našem městě bylo prováděno. Tato myšlenka nebyla přijata jednomyslně s tím, že v těchto prostorách se právě tento krutý systém nepraktikoval. Toho jsme si vědomi, ale zvítězil názor, že zvýšíme atraktivitu podzemních prostor právě touto expozicí. Následovalo jednání s výrobcem těchto replik, který všechny požadavky města akceptoval a předměty dodal. Za pomoci pracovníků technických služeb jsme tyto, některé hmotnostně i rozměrově objemné exponáty, instalovali do připravených prostor. Unikátní podzemí tak bylo umocněno a zvýrazněno touto expozicí. Regionální muzeum si vzalo na starost vyhotovení informačních panelů s odborným popisem tak, aby jako ucelená expozice mohla být slavnostně otevřena hejtmanem Středočeského kraje Ing. Petrem Bendlem v rámci Hejtmanského dne 24.6.2008. K samotné studni se jistě budeme ještě mnohokrát vracet s vědomím, že dosud samotná studna patrně nevydala svá tajemství a to, co je, či nikoliv v hlubinách ukryto, bude v budoucnosti nutno ověřit. Pro ilustraci uvádím historický Zápis o pokladu na Mělníce z roku 1905. Informace v zápisu uvedené je nutno v budoucnu průzkumem prověřit a buď zavrhnout jako snůšku dohadů, polopravd či výplodů fantazie pisatele, nebo v té lepší variantě - pro město Mělník téměř z říše pohádek - potvrdit. Průzkum nebude rozhodně levnou záležitostí a je podmíněn získáním značné finanční částky. Na bajky moc nevěřím, ale rozhodně nejsem sám, kdo se na tu v pravdě pohádkovou variantu těší. Vždyť není vše zlato, co se třpytí a stará keramika, mince a jiné předměty z dávné historie by naše město obohatily. O pokračujícím průzkumu podzemí, nyní prováděném pod budovou radnice, zase někdy příště. Jaromír Kovářík, místostarosta města Mělníka

Zápis o pokladu na Mělníce Prof.J.Nedoma, publikováno : Český lid, roč.XIV.(1905),str.79 Na zadní straně posledního foliového tisku „Kroniky nové o národu tureckém“ Jana Kocína z Kocinetu, známého to historického díla, jež vytlačeno v Starém městě Pražském u M. Daniele Adama z Veleslavína r. 1594 (Jungmann str. 148, č. 335), je učiněn prazvláštní zápis: Léta Páně 1648 nešťasný pád švejcký do této země český. Obzvláštně pak v tomto starožitném věnném městě Mělníce jest až posaváde bude více. Studně v hlubině zkusila, když množství zlata, stříbra, mosazu, mědě, cejnu skusila a okusila. Když náš pán a císarský Rychtář Mělnický, který slyšíce šturm a kvalt nepřítelský, truhlu z dvou pídí dlouhou, železem pobitou a okrouhlou, která dukátův plná byla do studně od něho se hodila. Se kterým já Jakub, jsa věku starého, devadesáte devět let maje věku svého a k tomu tři dni a čtyrky měsíce, hodin padesát i více, za ním jsem pospíchal s ochotností, jiného lidu jsem víďal dost v hojnosti, kteří cejn, měď, olovo, ocel, stříbro a jiné věci buď bohu žel: Též dva veliký kusové na kolách, kteři taženi byli na řemdihách na dělách, byli hozené do studnice, ach zboží mnoho více, též dva železní míčové. Jakub Chocenský, Dne 28. prosince Leta božího tisícího šestího 4týho 8mý
Jest otázka, zdali pode skutečného stavu věcí devadesátiletý písař záznam učinil, či zdali zápis není z pouhého žertu učiněn úmyslně na zneklidnění pozdějšího čtenářstva. Za našich časů řečená studně (jediná obecní druhdy pro celé město) je přikryta a vodu z ní neberou. Proč? Protože prý voda z ní čerpaná, je zdraví škodlivá. A jak se mohlo státi, že prastará, velmi hluboká studně, z níž lidé pro své potřeby po sta let vodu brali, zdraví jejich z toho újmu nemělo, najednou má vodu nezdravou? Odpověď mluví pro poklad: Do studně vhozené kovové věci časem tam zrezovatěly v té míře, že voda takovou látkou prosycená již byla zdraví lidskému škodliva. Václav (snad také Jakub!) Chlumecký, domnělý písař zápisu, na Mělníce r. 1648 žádný nebyl, aspoň nepřichází se na to jméno ani ve spisech a knihách archivních, ani v matrikách. (zjištěno Kar. Zamastilem, městským tajemníkem na Mělníce.) Avšak na to lze odpovědíti, že jméno to je nejasně zapsáno a mohlo také jinak podobně zníti. Zajímavější jest, co je zaspáno na zadní desce manuálu č. 75 archivu města Mělníka, že totiž „..Švédští Leta 1640, když Mělník kvitovali, 2 kusy železný střelby do ní (tj. studny na rynku) vhodili ….“ Dále pak se tu čte: „Při vyklízení té studnice vynalezly se čtyry železný kusy.“ Tu máme vysvětlení: Ty druhé dva kusy vhozeny patrně r. 1648, jak povídá zápis domnělého Chocenského. Poněvadž jiné drobné věci dostaly se pod děla na dno hluboké studně, nepřišlo se ně při vytahování děl ze studně r. 1743. to mohlo se tím spíše státi, že úředně nikde zapsáno nebylo, co r. 1648 do studně bylo vhozeno a pamětníci za těch 100 let od vhození až do vytahování děl vymřeli. Tato domněnka obstojí i vůči tomu, že Švédové r. 1648 na Mělníce nebyli. To se právě shoduje: Švédové byli na blízku, strach před nimi byl veliký, podobalo se, že přijdou. Rezek v „Dějích Čech a Moravy za Ferdinanda III.na str. 502 píše, že když Königsmark smluviv se s Ottovalským táhl ku Praze a tu „….. na straně císařských se domnívali, že snad zaměří …. K Lounům nebo k Mělníku ….“. Malá strana padla Švédům do rukou v noci ze dne 25. na 26. červenec, mír vestfálský byl umluven 24. října, zpráva v tom přišla do Prahy 2. listopadu, načež nepřátelství přestalo a tu teprve stal se 28. prosince pamětní zápis o vhození kovových věcí do studně mělnické. Švédové odešli z Čech teprve na podzim r. 1649. O střelných kusech mělnických praví konečně purkmistr Fridrich v pamětní knize, patrně až v 18. stol. Založené, že při slavnosti po bitvě u Lipska střílelo se z oněch 6 železných děl, která Francouzové v 30leté válce do studně městské vhodili. Nyní mají na Mělníce 3 kusy a sice 2 kuté, jež jsou asi švédského původu a 1 litý, pozdější práce. Ty 3 kusy byly odevzdány r. 1893 do mělnického musea. Kam se poděly ostatní, neví se. Poklad snad je přece ještě ve studni. Bedlivým prozkoumáním dna té památné studně bylo by obohaceno mělnické museum.

Na chrámové koncerty se můžete těšit i letos

 Město Mělník, Římskokatolická farnost - Proboštství Mělník, Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku pořádají Cyklus chrámových koncertů - Mělník 2008 v kostele sv.Petra a Pavla, pod záštitou starosty města Mělníka Mgr. Miroslava Neumanna
Přehled koncertů : neděle 22. června od 16 hodin Bohuslav Matoušek – housle Jaroslav Tůma – varhany program: J. S. Bach, G. F. Händel, G. B. Vitali
neděle 20. července od 16 hodin Aleš Procházka – bas Martin Jakubíček – varhany program: H. Purcell, A. Stradella, A. Dvořák, spirituály
neděle 17. srpna od 16 hodin Jitka Hosprová – viola Pavel Kohout – varhany Program: J. S. Bach, J. Ch. Bach, K. Slavický
neděle 14. září od 16 hodin Dana Burešová – soprán Vladimír Rejlek – trubka Josef Popelka – varhany Program: J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart
Cyklus chrámových koncertů je zařazen do „Mělnicka v ozvěnách hudby 2008“, které je pořádáno pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla ve prospěch Projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce.

Koncerty na radničním dvoře
9.7. 2008 – Kvartet Miroslava Krause se zpěvákem Jiřím Endlerem 23.7. 2008 - Kvartet Miroslava Krause se zpěvákem Jiřím Endlerem Začátky koncertů od 17.00 h.Město - z radnice