Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V jakém stavu jsou naše největší žádosti o dotaci?

Na těchto řádcích bychom vás chtěli informovat o aktuálním stavu ve věci již předložených žádostí o poskytnutí dotace z fondů EU.

Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba

Žádost o poskytnutí dotace na projekt dostavby kanalizace v Mělníku připravovali zaměstnanci města ve spolupráci s poradenskými subjekty přibližně půl roku. Dne 4. dubna 2008 byla žádost předána Státnímu fondu životního prostředí, který je přijímá do Operačního programu životní prostředí. Předmětem žádosti je dostavba kanalizační sítě v těch částech města, ve kterých doposud chybí, a to především v lokalitách Chloumek, Neuberk, Blata, Mlazice, Vehlovice a v ulicích Cukrovarská, Úzká a Říční.

Veškeré práce představují zbudování zcela nové kanalizační sítě investorem, budoucím majitelem a zároveň i provozovatelem bude město Mělník (provozovat síť by měly v případě obdržení dotace zajišťovat Technické služby města Mělníka), a proto se domníváme, že je takto připravený projekt zcela v souladu s OP Životní prostředí a neměl by tedy nastat problém známý z minulých let, totiž s tzv. „provozovatelským modelem“. V případě přidělení dotace se délka nově budované kanalizace předpokládá celkem 22 315,60 m. Bude vybudováno 672 ks domovních přípojek a bude připojeno 1 889 EO (ekvivalentních obyvatel) na novou kanalizační síť. Celkové investiční náklady projektu představují 458 mil. Kč, přičemž město Mělník žádá o dotaci ve výši 349 mil. Kč.

Nyní vám můžeme s potěšením oznámit, že žádost byla již podrobena ze strany Státního fondu životního prostředí kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí a to s výsledkem, že je žádost bez výhrad. Tzn., že žádost neobsahuje žádnou chybu a jsou dodány veškeré dokumenty v požadovaném množství a kvalitě. V tento moment je žádost předmětem bodového hodnocení a věříme, že má šanci uspět.

Revitalizace historického centra města Mělník

Cílem projektu je provést revitalizaci historického centra města, a tím mu navrátit funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, zvýšit kvalitu života rezidentům města Mělník, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v historickém centru města. Revitalizace historického centra města Mělník s sebou nese provedení obnovy povrchu komunikací (do přírodních materiálů), realizaci přeložek inženýrských sítí, stabilizaci podzemí rekonstrukcí kanalizační sítě, kompletní obnovu mobiliáře, rekonstrukci fasád městských domů (budova radnice, Městské policie, Městské knihovny a Základní umělecká škola) a rekonstrukci parku Jungmannovy sady. Výstupy projektu potom jsou: obnovený povrch komunikací na rozloze 18 830 m2, 2 280 m2 zrekonstruovaných fasád 4 městských domů a zrekonstruovaný park Jungmannovy sady, vč. nové výsadby na ploše 2 261 m2.

Revitalizace se týká následujících lokalit: část ul. Legionářů, část ul. Pražská, ul. 17. listopadu, ul. Husova, ul. 5. května, ul. Tyršova – chodník podél Jungmannových sadů, ul. Vinohrady Karla IV., ul. U Tanku, ul., ul. Na Aušperku, park Jungmannovy sady, ul. Zámecká, ul. Česká, ul. Kněžny Emmy, ul. Na Podhrádí, ul. J. Seiferta, Palackého náměstí a ul. Svatováclavská.

Celkové investiční náklady představují cca 132 mil. Kč a město Mělník žádá o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu v částce cca 85 mil. Kč. Pokud by městu byla udělena dotace, probíhaly by stavební práce ve výše uvedených lokalitách postupně od října 2008 do dubna 2010.

Město Mělník předložilo tuto žádost do ROP Střední Čechy 2. 5. 08 a dnes již víme, že byla zpracována bezchybně a obsahuje veškeré požadované přílohy. Projekt totiž „prošel“ kontrolami přijatelnosti a formálních náležitostí a v této chvíli je již dokonce obodován. Z veřejných zdrojů víme, že projekt obdržel více než je požadovaná minimální bodová hranice, což znamená, že je zařazen mezi ty nejkvalitnější, z nichž budou vybrány ty, kterým bude přidělena dotace. Konečné výsledky by měly být zveřejněny v průběhu měsíce září a všichni doufáme v úspěšný výsledek.


Ing. Pavla Veverková


Město - z radnice