Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace ze správního odboru

Úsek přestupků

Na úsek přestupků přišlo od začátku roku k 31.8.2008 celkem 179 oznámení o přestupku. Převážně se jednalo o přestupky na úseku občanského soužití a proti majetku. Přestupky se týkaly vyhrožování, fyzického napadení, slovních urážek, krádeží. Správní orgán projednává přestupky pro 23 obcí a za město Mělník. Správní odbor zajišťuje také výkon trestu obecně prospěšných prací. V letošním roce došla 4 usnesení soudu o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení trest vykonávají v Technických službách města Mělníka.

Úsek občanských průkazů

V  měsíci srpnu občané přišli nahlásit 73 ztrát a odcizení občanských průkazů. Bylo podáno na 500 žádostí o nový občanský průkaz a vydáno bylo 468 nových OP.

Upozornění: platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 (OP růžové barvy s nalepenou fotografií) končí 31. prosince 2008. Žádost je nutné podat do konce listopadu. Ke dni 16.9.2008 si ještě nevyměnilo občanský průkaz 1 482 občanů, kteří si mohou žádost o nový OP podat do konce listopadu i mimo úřední den na úseku občanských průkazů.

Úsek evidence obyvatel pro správní obvod

Do našeho správního obvodu se během prázdnin přistěhovalo celkem 630 obyvatel, z toho mladších 15 let 101 osob a z jiné obce 160 osob. Počet odhlášených obyvatel za toto období byl 163. V rámci správního obvodu se v tomto období narodilo 93 dětí, zemřelo 76 obyvatel, uzavřelo sňatek 145 párů a rozvedeno bylo 70 manželství.

Úsek evidence obyvatel - ohlašovna

Od 1.1.2008 do 31.8.2008 se na Mělník přistěhovalo 210 občanů, z Mělníka se odstěhovalo 243 občanů a v rámci Mělníka změnilo adresu trvalého bydliště 337osob.

Dále bylo v uvedeném období ve správním řízení zrušeno 62 údajů o místě trvalého bydliště a podáno 92 žádostí o zrušení trvalého bydliště. Správním odborem bylo přiděleno novým objektům od ledna do srpna tohoto roku 29 čísel popisných.

Na správním odboru si občané mohou vyzvednou ztracené věci, v současné době jsou to různé klíče a kolo. Nalezené věci se uchovávají po dobu půl roku a po uplynutí lhůty pro vyzvednutí nálezu věci propadají do majetku obce. Nalezené věci si občané mohou vyzvednout na Městském úřadě v Mělníku, náměstí Míru 51 – správní odbor, evidence obyvatel – ohlašovna.

Úsek cestovních dokladů

Od 25.4.2008 se dělají cestovní doklady s biometrickými prvky i dětem od narození. Při této žádosti  není  potřeba pro tyto děti vyplňovat žádnou žádost ani pořizovat  fotografii, jelikož se fotí až na místě, přímo na žádost o vydání cestovního pasu. Tento cestovní pas  pro děti od 0 let – do 15 let je za poplatek 100,- Kč s dobou platnosti 5 let.

Úsek matriky

V měsíci srpnu se v matričním obvodě Mělníka narodilo 58 dětí, zemřelo 45 osob a sňatek uzavřelo 28 párů snoubenců.

PhDr. Květa Mrázová

vedoucí správního odboruMěsto - z radnice