Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí projednala 27 případů

Tak jako v loňském roce se i letos pravidelně scházela Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Jak již víte, komise se na svých zasedáních zabývá problematikou nezletilců a mladistvých (dále jen nezletilci). Od ledna do října 2008 zasedala komise 7x a projednala 27 případů.

24 případů se týkalo zanedbání péče rodičů o nezletilé a 3 případy se týkaly výchovných problémů ( u chlapců). Jednalo se o záškoláctví, neplnění školních povinností, vulgární a agresivní chování vůči učitelům a spolužákům, šikanování slabších spolužáků. S rodiči i nezletilci byl na jednání komise proveden výchovný pohovor, což je první stupeň v rámci opatření orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Rodiče byli důrazně upozorněni na další výchovná opatření, která budou následovat, nedojde-li v chování jejich dětí k nápravě. Jeden z chlapců byl na komisi projednáván opakovaně a vzhledem k tomu, že začal ještě páchat trestnou činnost, přistoupil OSPOD k tomu nejzávažnějšímu opatření, kterým je umístění nezletilého v diagnostickém ústavu.

Z uvedených 24 případů zanedbání rodičovské péče se ve 22 případech řešilo požití alkoholu nezletilci. Nezletilí byli zachyceni jednak v rámci bezpečnostně preventivní akce policie zaměřené na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu nezletilým (proběhla 23.5.2008 a 8.8.2008) a dále při kontrolách na základě oznámení občanů. I v těchto případech byli rodiče s dětmi projednáni v komisi. Všichni byli upozorněni na možnost trestního stíhání rodičů pro narušování výchovy mládeže v případě, že se nezletilci dopustí dalšího přestupku.

Zákony platí pro všechny, musí se dodržovat a pokud rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči o své děti, ponesou všechny důsledky. Nezletilců, kteří požívají alkohol, podle našich poznatků, přibývá.

Domníváme se, že projednání v komisi již není dostatečným opatřením. Po důkladném zvážení jsme se dohodli, že od příštího roku začneme, kromě již uvedeného projednání v komisi, ukládat nezletilcům omezení (zákaz navštěvovat podniky a zábavy pro ně nevhodné) a rodičům napomenutí. Nemyslím si ale, že všechno dokáže vyřešit pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten může potrestat pouze nezletilce a jejich rodiče. Kdo ale potrestá ty, kteří dětem, ač vědí, že jim ještě není 18 let, klidně podávají alkohol. Upozornění „Zákaz podávání alkoholu dětem do 18 let“ se nějak míjí účinkem.

Komise ještě řešila dva případy hrubého zanedbání rodičovské péče, kdy bylo ohroženo zdraví dětí. Členové komise po seznámení s jednotlivými kasuistikami a po pohovoru s rodiči doporučili v zájmu nezletilých dětí opatření, kterým byla návštěva odborného pracoviště a stanovení soudního dohledu. S oběma rodinami příslušné sociální pracovnice dále pracují.

Členové komise se na svých zasedáních nevěnují pouze výchovným pohovorům, ale řeší také problematiku z jednotlivých organizací, vzájemně si předávají informace. V současné době má komise 10 členů, v průběhu tohoto roku byli novými členy komise jmenováni protidrogová koordinátorka a zástupce městské policie. Do konce roku máme v plánu uskutečnit ještě dvě setkání.


Anna Zappová, oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Město - z radnice