https://www.traditionrolex.com/7

 Schválen program regenerace MPZ Mělník na období let 2009-2013 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Schválen program regenerace MPZ Mělník na období let 2009-2013

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 21.10.2008 aktualizovanou verzi Programu regenerace Městské památkové zóny Mělník na období let 2009-2013. Tímto symbolickým aktem se uzavřela půlroční spolupráce na přípravě Programu za účasti pracovníků památkové péče, Komise pro regeneraci MPZ Mělník a společností R projekt Brno (Ing. Jan Woletz).
Program regenerace má pro MPZ Mělník dva zásadní významy. Je to jednak určení priorit
při opravách kulturních památek v historickém centru a také možnost čerpání financí na tyto obnovy z dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky.

V procesu vytipování nejpotřebnějších objektů určených k obnově postupovali výše uvedení účastníci dle kritérií: památková hodnota objektu, stupeň poškození a důležitost objektu pro tvář města a MPZ Mělník. Po shromáždění všech potřebných podkladů a po konzultaci s majiteli bylo rozhodnuto o následujícím postupu. V první fázi bude pozornost programu zaměřena na obnovu památek na náměstí Míru a v jeho nejbližším okolí. Cílem této etapy je opravit „zchátralé“ památky do roku 2011 tak, aby se centrálnímu náměstí navrátil důstojný vzhled. Jedná se v tomto případě především o domy čp. 5, 6, 7, 10, 11 a 12. Památková péče tuto koncepci jednoznačně podpořila, neboť se jedná ve většině o velmi cenné domy se středověkým jádrem, které mají nespornou památkovou hodnotu a výrazně se uplatňují při vnímání historického centra města.

V další fázi let 2012-2013 je cílem programu věnovat pozornost dalším hodnotným objektům „rozesetým“ po MPZ Mělník. Jedná se například o dům čp. 113 či 151. V návaznosti na finanční možnosti města Mělníka a také dotačního titulu MK ČR by mohlo být přistoupeno také ke kompletní obnově fasády a střechy na nedávno prohlášené kulturní památce – Masarykově kulturním domu. Do Programu regenerace bylo také zařazeno restaurování sochy Karla IV. a oprava pomníku kapitána Otakara Jaroše. Tyto zásahy budou provedeny ve vzájemné koordinaci s již schválenou koncepcí obnovy pomníků, památníků, soch a drobných kulturních památek na území města Mělníka.

Nezbývá než doufat, že se díky společnému úsilí majitelů nemovitostí, města Mělníka a Ministerstva kultury ČR podaří dosáhnout co nejvíce cílů Programu regenerace, přispět tak k záchraně velmi cenného kulturního dědictví a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu města jako turistického cíle.


Mgr. Jiří Dohnal, vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník
 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7