Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Veřejná služba – nový institut v oblasti vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a s tím souvisejí i změny zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi doposud řešil vyplácení dávek občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

Tento zákon účinný od 1.1.2009 prošel zásadní změnou, která se týká činnosti samospráv.

Byl zřízen institut nazvaný veřejná služba. Veřejnou službou se rozumí pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň jedno místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Obec je povinna poskytnout ochranné pomůcky, uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu a na zdraví. MPSV může poskytnout obci dotaci ke krytí pojistného. Poskytuje se zálohově a po skončení kalendářního roku jí obec vyúčtuje. Pracovníci hmotné nouze poskytují obci informace ohledně osob vykonávajících veřejnou službu.

Zřizovat veřejnou službu není pro obce povinností. Pokud ovšem nebude zřízena, budou pracovnice vyplácející pomoc v hmotné nouzi vystaveny atakům klientů, kteří se mohou této služby dožadovat – byť třeba formálně, z důvodu možnosti vyplácení dávky ve stejné výši nebo dokonce jejím navýšení.

Klient, který pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, musí odpracovat minimálně 20 hodin veřejné služby, aby mohl stejnou výši (být stejně posuzován) příspěvku pobírat i nadále. U osoby, která by vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, obdrží ještě zvýšení ve výši částky existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem.


Účinnost zákona je stanovena na 1.1.2009, první zájemci by se mohli o veřejnou službu ucházet od 1.7.2009.

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník


Město - z radnice