Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník podalo žádosti o dotaci z fondů EU na nové projekty

Město Mělník podalo dne 13.11.2008 dvě žádosti o dotaci z EU v rámci podzimních výzev Regionálního operačního programu Střední Čechy.
 Jedná je o projekt Rekonstrukce azylového domu v Mělníku a Napojení přístavu Mělník na silnici I/16 známé také pod názvem Sjezd z mostu do přístavu.
 Další žádost byla podána 12.11.2008 do Operačního programu Životní prostředí na Varovný systém ochrany před povodněmi.

Rekonstrukce azylového domu v Mělníku:
Cílem projektu je rekonstruovat stávající objekt, transformovat nevyužívaný půdní prostor na ubytovací prostory, zvýšit kapacitu a zkvalitnit zázemí zařízení, rozšířit nabídku poskytovaných služeb a dále pak upravit stávající a vytvořit nové prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Výstupem projektu jsou tedy nové ubytovací prostory vytvořené transformací nevyužívaného půdního prostoru, zvýšená kapacita zařízení o 8 míst, nově vzniklá návštěvní místnost, pořízení interiérového vybavení a výpočetní techniky s připojením na internet, rozšířená nabídka o dvě poskytované sociální služby (poradenství a terénní sociální práce), bezbariérový přístup do objektu, pokoj a sociální zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě úpravy dvora.
Celkové náklady činí 13.117.503 Kč. Vyrozumění o získání dotace se předpokládá v březnu/ dubnu 2009. Maximální možná výše dotace je 92,5 %. Podíl žadatele by tedy činil 983.812 Kč. Předpokládaný termín realizace: 7/2009 – 7/2010.

Napojení přístavu Mělník na silnici I/16:
Cílem projektu je vybudování místní komunikace za účelem zlepšení napojení stávajícího rozvojového průmyslového areálu přístavu Mělník na silnici I/16 v délce 0,259 km, přesunutí dopravy cca 800 nákladních vozidel denně mimo obydlenou zónu a snížení hlukové zátěže obyvatelstva v oblasti ulic Legionářů, Celní a Českolipská.
Výstupem projektu je tedy místní komunikace v délce 0,259 km a zbudované pěší trasy pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.
Celkové náklady činí 21.155.882 Kč. Vyrozumění o získání dotace se předpokládá v březnu / dubnu 2009. Maximální možná dotace je 40 %. Podíl žadatele by tedy činil 12.693.529 Kč. Předpokládaný termín realizace: 4/2009 – 11/ 2009.

Varovný systém ochrany před povodněmi Mělník:
Cílem projektu je vybudovat bezdrátový varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi, a tím zvýšit a zlepšit systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Významným cílem projektu je především pokrytí signálem bezdrátových místních informačních systémů v záplavové lokalitě ( na úrovni 100 - leté vody) na území města Mělníka a zabezpečení spolehlivého a komfortního využívání systémů varování a vyrozumívání obyvatel před povodněmi. Dále pak umožnit složkám krizového řízení města Mělník v souladu s povodňovým plánem v předstihu přijímat taková opatření, která by minimalizovala škody na majetku a především ztráty na lidských životech. V neposlední řadě  zlepšit komunikaci a přenos informací směrem k občanům, včetně urgentních sdělení v případech nouze a povodňové služby.
Výstupy projektu tedy jsou: vybudované hlavní vysílací pracoviště na služebně městské policie, vybudované záložní pracoviště v místnosti krizového řízení, rozmístěné bezdrátové hlásiče v ulicích v záplavové zóně 100-leté vody, instalovaný kamerový bod snímající vodní tok Labe a hladinové čidlo sledující stupeň povodňové aktivity.
Celkové náklady činí 2.861.646 Kč. Vyrozumění o získání dotace se předpokládá v dubnu 2009. Maximální možná dotace je 90%. Podíl žadatele by tedy činil 286.165 Kč. Předpokládaný termín realizace: 7/2009 – 8/2009.

Ing. Pavla Veverková, euromanažerkaMěsto - z radnice