Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Jak se realizuje komunitní plán sociálních služeb na Mělníku

Na sklonku loňského roku se konala schůzka účastníků komunitního plánování sociálních služeb v našem městě.

Plánování sociálních služeb je důležité pro zajištění dostupnosti sociálních služeb pro jejich uživatele i laickou veřejnost. Díky němu budou vytvořeny a podporovány pouze ty služby, které lidé opravdu potřebují, které jim umožňují důstojný život s péči a podporou takovou, jakou si sami zvolí. Dalším článkem v plánování sociálních služeb jsou samotní poskytovatelé sociálních služeb, ze kterých budou mít podporu ti, kteří se zaměří právě na potřeby uživatelů služeb, ať těch současných nebo budoucích a zajistí služby na nejvyšší úrovní s maximální dostupností pro všechny. O tom všem a ještě o mnohém dalším je plánování sociálních služeb i v našem městě.

Komunitní plán sociálních služeb vytvořil tři prioritní oblasti: Seniory, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci těchto prioritních oblastí byly vytvořeny opatření s jednotlivými aktivitami. Právě tyto jednotlivé aktivity prošly v prosinci revizí, při které jednotliví poskytovatelé služeb sdělovali, zda došlo k jejich naplnění.

V prioritní oblasti Senioři byly realizovány tyto aktivity:

„Adopce“ osamocených lidí a rozvoj dobrovolnické služby, Edukačně rekondiční pobyt diabetiků jarní i podzimní, Den zdraví pro diabetiky, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Kronika Mělníka – promítání – proběhlo v CSM, Školení a přednášky pro tělesně postižené, Realitní asistenční služba, Rehabilitační plavání, Zdravotnická ortopedická obuv pro diabetiky, Bazální stimulace, Signalizační bezpečnostní systém v CSM, Využití denního stacionáře, Rekondiční pobyt, cvičení a plavání pro tělesně postižené, terénní pečovatelská služba a podpora poskytovatelů sociálních služeb pro oblast seniorů.

V prioritní oblasti Rodina a děti byly realizovány následující aktivity:

Výchovně vzdělávací program pro děti do 15 let a mladistvé pachatele trestné činnosti, Doprava postižených dětí do speciálních zařízení, OS Babylon – provoz, vybavení, výchovně vzdělávací pobyt, Jazykové kurzy pro rodiče s hlídáním dětí, Nízkoprahové zařízení KONTAKT – vybavení a provoz, činnost a pobytové akce, Provoz Rodinného centra Kašpárek jako služby pro rodinu, Systém včasné intervence – zavedení, provoz, rozšíření, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ranná péče, preventivně informační materiály a v neposlední řadě podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni.

V prioritní oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením bylo realizováno:

Kurz AJ a PC pro duševně nemocné, Chráněné bydlení pro duševně nemocné, Komunitní bydlení v Sedlci u Prahy, Azylový dům rekonstrukce a rozšíření – byla podána žádost o dotaci, Sociální a ubytovací služby města Mělníka – rozšíření podpora pracovního týmu, provoz a rozvoj aktivit, Kurz práce s pedigem a JOB kluby, Cesta za kulturou, Hippoterapie, plavání, Den NNO a Týden pro duševní zdraví pro duševně nemocné, dále Vyhledávání pracovních příležitostí pro duševně nemocné a rozšíření terénního týmu. V neposlední řadě opět podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni.

Podíváme-li se do Komunitního plánu sociálních služeb pro město Mělník, jen málo aktivit zůstalo z různých důvodů nenaplněno. Chtěla bych ze své pozice poděkovat všem účastníkům, kteří se na realizaci aktivit Komunitního plánu účastní a pomáhají tak uživatelům sociálních služeb vyrovnat se s jejich problémy a handicapy a popřát jim mnoho zdaru v jejich nelehké, ale přesto krásné naší sociální práci.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice