Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se realizuje komunitní plán sociálních služeb na Mělníku

Na sklonku loňského roku se konala schůzka účastníků komunitního plánování sociálních služeb v našem městě.

Plánování sociálních služeb je důležité pro zajištění dostupnosti sociálních služeb pro jejich uživatele i laickou veřejnost. Díky němu budou vytvořeny a podporovány pouze ty služby, které lidé opravdu potřebují, které jim umožňují důstojný život s péči a podporou takovou, jakou si sami zvolí. Dalším článkem v plánování sociálních služeb jsou samotní poskytovatelé sociálních služeb, ze kterých budou mít podporu ti, kteří se zaměří právě na potřeby uživatelů služeb, ať těch současných nebo budoucích a zajistí služby na nejvyšší úrovní s maximální dostupností pro všechny. O tom všem a ještě o mnohém dalším je plánování sociálních služeb i v našem městě.

Komunitní plán sociálních služeb vytvořil tři prioritní oblasti: Seniory, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci těchto prioritních oblastí byly vytvořeny opatření s jednotlivými aktivitami. Právě tyto jednotlivé aktivity prošly v prosinci revizí, při které jednotliví poskytovatelé služeb sdělovali, zda došlo k jejich naplnění.

V prioritní oblasti Senioři byly realizovány tyto aktivity:

„Adopce“ osamocených lidí a rozvoj dobrovolnické služby, Edukačně rekondiční pobyt diabetiků jarní i podzimní, Den zdraví pro diabetiky, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Kronika Mělníka – promítání – proběhlo v CSM, Školení a přednášky pro tělesně postižené, Realitní asistenční služba, Rehabilitační plavání, Zdravotnická ortopedická obuv pro diabetiky, Bazální stimulace, Signalizační bezpečnostní systém v CSM, Využití denního stacionáře, Rekondiční pobyt, cvičení a plavání pro tělesně postižené, terénní pečovatelská služba a podpora poskytovatelů sociálních služeb pro oblast seniorů.

V prioritní oblasti Rodina a děti byly realizovány následující aktivity:

Výchovně vzdělávací program pro děti do 15 let a mladistvé pachatele trestné činnosti, Doprava postižených dětí do speciálních zařízení, OS Babylon – provoz, vybavení, výchovně vzdělávací pobyt, Jazykové kurzy pro rodiče s hlídáním dětí, Nízkoprahové zařízení KONTAKT – vybavení a provoz, činnost a pobytové akce, Provoz Rodinného centra Kašpárek jako služby pro rodinu, Systém včasné intervence – zavedení, provoz, rozšíření, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, ranná péče, preventivně informační materiály a v neposlední řadě podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni.

V prioritní oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením bylo realizováno:

Kurz AJ a PC pro duševně nemocné, Chráněné bydlení pro duševně nemocné, Komunitní bydlení v Sedlci u Prahy, Azylový dům rekonstrukce a rozšíření – byla podána žádost o dotaci, Sociální a ubytovací služby města Mělníka – rozšíření podpora pracovního týmu, provoz a rozvoj aktivit, Kurz práce s pedigem a JOB kluby, Cesta za kulturou, Hippoterapie, plavání, Den NNO a Týden pro duševní zdraví pro duševně nemocné, dále Vyhledávání pracovních příležitostí pro duševně nemocné a rozšíření terénního týmu. V neposlední řadě opět podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni.

Podíváme-li se do Komunitního plánu sociálních služeb pro město Mělník, jen málo aktivit zůstalo z různých důvodů nenaplněno. Chtěla bych ze své pozice poděkovat všem účastníkům, kteří se na realizaci aktivit Komunitního plánu účastní a pomáhají tak uživatelům sociálních služeb vyrovnat se s jejich problémy a handicapy a popřát jim mnoho zdaru v jejich nelehké, ale přesto krásné naší sociální práci.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice