Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana ovzduší

O přípěvek dle schválených Zásad o poskytování příspěvku za provedení změny topného systému na ekol. paliva požádalo 10 žadatelů, jeden žadatel do konce roku nesplňoval schválené podmínky, 9 žadatelů obdrželo příspěvek ve výši 7 000 Kč na jednu byt. jednotku, tzn. 63 000 Kč.

Ochrana přírody a krajiny

V roce 2008 bylo v k.ú. Mělník pokáceno 283 ks stromů. Na pozemcích města Mělníka se jednalo o stromy suché nebo silně poškozené ohrožující provozní bezpečnost ve městě, v ostatních případech bylo kácení realizováno na soukromých pozemcích a v rámci nových investičních akcí. Za pokácené stromy je ukládána adekvátní náhradní výsadba, která alespoň z části nahradí ekologickou a společenskou újmu.

Vodní hospodářství

Celkem bylo v roce 2008 vydáno 416 stavebních povolení ke studni, 205 stavebních povolení k domovní čistírně odpadních vod, 41 stavebních povolení k vodovodu a kanalizaci a 163 kolaudačních rozhodnutí a 97 ostatních rozhodnutí. Pro srovnání s rokem 2007 se jedná o navýšení právních úkonů u stavebních povolení ke studní o 222 %, u povolení k domovní čističce odpadních vod o 125 % a u kolaudačních rozhodnutí o 136 %

Odpady

V roce 2008 bylo na k.ú. Mělníka vyprodukováno a odvezeno od občanů celkem 4 791 163 tun komunálního odpadu, což je o 295 t méně než v roce 2007 (- 5,8 %). Město Mělník má v rámci separace složek z komunálního odpadu rozmístěno ve městě 359 nádob o objemu 1 100 litrů, z toho 139 na papír, 84 ks na sklo a 136 kusů na plasty. V roce 2008 bylo v rámci této separace vytříděno 181,081 tun plastů, což je 57,6 tuny více než v roce předcházejícím ( o 48 %) , 145,183 tun skla barevného o 12,86 tuny skla bílého. V roce 2007 bylo celkově shromážděno v Mělníku o 47,9 tun skla méně, tedy o 43,5 %. Papíru a lepenky bylo primárně separováno 248,092 tun. Je to množství o 66,6 tuny více než v roce 2007 ( o 36,7 %). V tomto roce byl otevřen nový sběrový dvůr na ul. Řípská, který plní funkci centrální sběrového dvora. Město Mělník má v současné době 4 sběrové dvory.

Útulek pro zvířata v nouzi

V roce 2008 bylo v útulku umístěno 274 psů, z toho 96 vráceno původním majitelům, 172 umístěno do pěstounské péče, 6 psů uhynulo a psi strávili v útulku průměrně 21 dnů.

Od roku 1998 do roku 2008 bylo v útulku umístěno 2 884 psů, z toho bylo vráceno původním majitelům 921 psů, tedy 32 %. Zbývající zvířata byla umístěna do pěstounské péče. Z důvodu vážného poškození zdraví bylo utraceno 66 psů. Jedná se o 2 % z komorovaných psů. Průměrná doba setrvání psů v útulku byla 21 dnů.

Útulek je také sběrným místem pro poraněná volně žijící zvířata (ježky, dravé ptáky, netopýry) - tato zvířata jsou předávána do záchranné stanice Brandýsek-Čabárna.

V rámci kastračního programu koček a kocourů bylo celkově kastrováno nebo sterilizováno 118 zvířat. Všechny zvířata byla vrácena do původních lokalit.


Státní správa lesů, myslivosti a rybářství

Město Mělník ve svých lesích provedlo těžbu o objemu 620 m3, jednalo se o nahodilou těžbu a těžbu v souladu s plánem činností na rok 2008. Bylo zalesněno 0,61 ha pozemků určených k plnění funkce lesa. Celkem bylo vysazeno 6 118 ks sazenic. V ochraně lesních kultur bylo vyžínáním ošetřeno 4, 09 ha, nátěrem 0,69 ha a oploceno 0,2 ha.

Na tomto úseku byla v uplynulém roce vykonávána státní správa pro správní obvod Mělník a na základě veřejnoprávní smlouvy i pro správní obvod Neratovice (kromě vydávání rybářských lístků).

V oblasti státní správy lesů bylo hlavní náplní vedení správních řízení. Celkem bylo vydáno 74 rozhodnutí a závazných stanovisek, a to zejména ve věcech souhlasů k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a do 50 m od okraje lesa, dále souhlasů s dělením lesních pozemků, udělení výjimek z jednotlivých ustanovení lesního zákona, odnětí pozemků plnění funkcí lesa atd. Rovněž bylo vydáno přibližně 50 vyjádření k hospodaření v lese, umísťování staveb, územním plánům, komplexním pozemkovým úpravám atd. U jednotlivých vlastníků lesa bylo kontrolováno jejich hospodaření dle předkládané lesní hospodářské evidence.

V rámci státní správy myslivosti pokračovala již dříve započatá správní řízení, týkající se uznávání honiteb či registrace honebních společenstev. Dále bylo po správních řízeních vydáno 10 rozhodnutí ve věci, a to zejména o odvolání a ustanovení mysliveckého hospodáře, lovu na nehonebních pozemcích, lovu poraněné zvěře atd. a rovněž bylo vydáno 51 vyjádření a potvrzení, týkajících se převážně lovu zvěře, která není pro jednotlivé honitby normována či registrace honebních společenstev.

S uživateli honiteb byl projednán plán mysliveckého hospodaření v honitbě a bylo jim vydáno celkem 2 720 kusů plomb k označení ulovené spárkaté zvěře a příslušný počet lístků o původu zvěře.Za vydatné pomoci OMS Mělník bylo zorganizováno hodnocení trofejí s jejich následnou přehlídkou. Pro jednotlivé honitby bylo nově ustanoveno 6 mysliveckých stráží a dále bylo vydáno celkem 145 loveckých lístků, a to zejména pro cizince.

Na úseku státní správy rybářství bylo nově ustanoveno 6 rybářských stráží pro jednotlivé rybářské revíry a bylo také vydáno celkem 624 rybářských lístků pro české občany a pro cizince.Město - z radnice