Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Živnostenský odbor v roce 2008

Počet aktivních živností celkem k 31.12.2008 je 8830. Počet všech živností (aktivní + přerušené + sankčně pozastavené) k 31.12.2008 je 10676.

Živnostenský odbor, jako obecní živnostenský úřad spravuje v současnosti celkem 7827 podnikatelských subjektů, které vlastní 10676 živností, z toho 632 koncesovaných živností, 807 vázaných živností, 3418 řemeslných živností a 5819 volných živností.

Správní řízení za rok 2008

Správní úsek živnostenského odboru vedl celkem 189 správních řízení s podnikateli.

Ve 20 případech rozhodl o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Dále vydal 32 rozhodnutí, jimiž sankčně zrušil živnostenská oprávnění, a to ve 3 případech z důvodu překážky provozování živnosti, 9 rozhodnutí z důvodu ztráty bezúhonnosti, 3 rozhodnutí z důvodu ztráty pobytu cizince v ČR a 11 rozhodnutí z důvodu závažného porušení živnostenského zákona. Dále bylo u 6 podnikatelů rozhodnuto o zrušení živnostenských oprávnění na základě návrhu Okresní správy sociálního zabezpečení Mělník, ve 2 případech bylo zahájené správní řízení zastaveno, jelikož OSSZ Mělník vzala své návrhy po domluvě s podnikateli zpět.

V 6 případech bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, neboť podnikatelé závažným způsobem porušili podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Zahájené správní řízení bylo v 12 případech zastaveno, neboť odpadl důvod zahájeného správního řízení. Dále bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Ve 4 případech bylo zahájeno správní řízení a rozhodnuto o změně rozsahu živnostenského oprávnění z důvodu nesplnění povinnosti doložit finanční způsobilost.

Dále správní úsek živnostenského odboru vydal 56 rozhodnutí dopravcům, kterým v průběhu roku skončily podmínky pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava“,  37 rozhodnutí o udělení koncese,  14 rozhodnutí ve věci rozšíření předmětu podnikání a v  6 případech byl schválen odpovědný zástupce pro koncesovanou živnost v samostatném řízení.

Kontrolní činnosti v roce 2008

V rámci kontrolního úseku bylo provedeno 246 kontrol fyzických a právnických osob, 55 doplnění protokolu, 22 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí a 50 místních šetření. Bylo tedy vykonáno celkem 363 kontrol, doplnění protokolu a místních šetření.

Pracovnicemi kontrolního úseku bylo uloženo 118 blokových pokut v celkové výši 59 800,- Kč. Dále bylo uloženo 6 pořádkových pokut v celkové výši 30 000,- Kč. Při kontrolní činnosti bylo ve 4 případech zjištěno neoprávněné podnikání, za které byly uloženy 3 pokuty v celkové výši 35 000,- Kč, a v 6 případech bylo zjištěno jiné porušení, za které byly uloženy pokuty v celkové výši 42 000,- Kč. Celkem tedy bylo uloženo 134 pokut v celkové výši 166 800,- Kč.

Stížnosti a podněty za rok 2008

Kontrolní úsek živnostenského odboru řešil v roce 2008 celkem 33 stížností a podnětů, a to jak od občanů, tak od jiných orgánů státní správy, z toho 16 písemných a evidovaných a 17 telefonických a osobních podnětů. Všechny stížnosti a podněty jsou dořešeny. Z prošetřených stížností a podnětů byly 4 oprávněné.

Evidence zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2008

Živnostenský odbor evidoval 245 zemědělských podnikatelů a 490 samostatně hospodařících rolníků, celkem – 735.

Centrální registrační místo – CRM

V roce 2008 podnikatelé zcela využívali možnosti CRM a jeho prostřednictvím se přihlašovali k daňové registraci, oznamovali zahájení činnosti pro správu sociálního zabezpečení a podávali přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, dále také oznamovali zahájení samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu.

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.7.2008, přinesla mnoho významných změn a ulehčení pro podnikatelské subjekty. Umožnila také ohlášení živnosti prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře přímo na živnostenském úřadě i zaregistrování na výše zmíněné úřady formou elektronického podání. Podnikatelé tak přímo s referenty živnostenského odboru vytvářeli podání na počítači, jeho vytištěnou podobu pouze zkontrolovali a potvrdili svým podpisem.

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat jej přímo do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podání je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenským úřadem. Klade sice větší nároky na znalosti pracovníků, ale současně sníží chyby v údajích a náklady na zasílání papírových dokumentů dalším úřadům. Údaje z elektronického podání jsou totiž elektronicky předávány z živnostenského rejstříku do informačních systémů finančních úřadů, úřadů práce, české správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
Město - z radnice