Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Hodnocení roku 2008 v MKD Mělník

Hodnocení roku je vždy v MKDM poněkud problematické. Kulturní dům funguje v rytmu divadelní sezóny, takže hodnocení roku znamená vlastně hodnocení konce předcházející a začátek sezóny nové. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že nejdůležitějším z hlediska hodnocení jsou spíše trendy vývoje, než posuzování roku jako celku. Jednoznačným trendem je v poslední době určitý odklon diváků od dražších pořadů a přesun k levnějším nebo alternativním formám kultury. Je to zřejmé již asi od března roku 2008, v poslední době je tento trend velmi výrazný. Obecně souvisí s ekonomickou situací, kdy je investice v oblasti kultury první, kterou lidé při omezení výdajů krátí. Z tohoto pohledu je vcelku pozitivní, že pokles diváků za sledované období nepřesáhl 10 procent. Výrazně úspěšné byly pořady u kterých divák nemusel platit.

V roce 2008 se podařilo vyprofilovat hlavní linie jednotlivých typů pořadů tak, jak jsme se o to začali pokoušet již v roce 2007. Rozebereme si jednotlivé typy pořadů podle úspěšnosti.

Divadlo - Divadelní pořady jsou ve dvou hlavních liniích, divadelní pořady pro dospělé a dětské diváky. U „dospěláckých“ pořadů za největší klad považujeme, že se podařilo udržet kurz na kvalitu divadelních představení. Je skutečností, že ne vždy kvalitní divadelní představení znamená automaticky vysokou návštěvnost. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že určitý pokles diváků v této kategorii je daní za některá dramaturgicky odvážnější představení. Současně je i zde největší dopad ekonomické situace, kdy vzhledem k ceně kvalitního divadelního představení je vstupenka poněkud dražší. Dá se říci, že snad v současné době je pověst dramaturgické linie MKDM v této oblasti poměrně dobrá a v nastoleném trendu budeme pokračovat. U divadelních představení pro dětského diváka se nám daří oslovit mladší věkovou kategorii, jak u školních představení tak u velmi úspěšného cyklu Divadlo dětem. Bohužel i v uplynulé sezóně se nám nepodařilo oslovit kategorii starších dětí a dospívající mládeže a to i přes snahu nabídnout tato představení školním zařízením.

Hudební představení - V žánru hudby v současné době je několik řad určených pro jednotlivé věkové skupiny. V oblasti mladší věkové kategorie jsou to rockové koncerty a pro milovníky swingu se obnovila tradice swingových večerů. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o menšinové žánry, byl zvolen způsob spolupráce s externími subjekty, který umožňuje vůbec tyto akce pořádat. Pro milovníky folku to byly pravidelné koncerty folkové a country hudby, pro příznivce dechovky pravidelné setkání s dechovkou, ať už v poslechové nebo taneční formě. Populární hudba je zastoupena vždy koncertem jedné nebo dvou mimořádných osobností populární hudby, v roce 2008 to byla Marie Rottrová. Poněkud problematickou, zejména s ohledem na návštěvnost, je oblast vážné hudby, kdy i přes velmi kvalitní dramaturgii se nedaří zajistit dostatečnou návštěvnost. Jedinou výjimkou byl vánoční koncert pořádaný ve spolupráci s panem Lobkowiczem na zámku Mělník, který byl velmi úspěšný po všech stránkách. Z pohledu ekonomického je velmi těžce dotována vážná hudba, ostatní žánry jsou schopny vystačit s menší dotací, případně jsou pokryty alespoň minimální režijní náklady. Na druhou stranu nám rozšíření spektra provozovaných žánrů podařilo udržet celkovou návštěvnost ve velmi rozumných mezích.

Samostatnou kapitolou v činnosti jsou naučně vzdělávací přednášky, které si udržují standardní, byť poměrně omezený, okruh věrných posluchačů. Nelze v této souvislosti zapomínat na rozsáhlý program jazykových kurzů, který si překvapivě udržuje relativně stabilní počet zájemců. Toto lze přičíst velmi dobrému poměru kvality a ceny, kdy za velmi zajímavou cenu MKDM nabízí velmi kvalitní lektory. Doplňkovou činností byly kurzy aranžování a některé akce typu Královna věnného města, pořádané přímo v MKDM.

V uplynulém roce se MKDM podílelo rozhodující měrou na pořádání řady akcí města. Těmto akcím jsem se věnoval v samostatném článku, vzpomeňme zde jenom ty nejdůležitější, tj. vzpomínka na kpt. Jaroše, otevření studny, Setkání rodáků a přátel města, tradiční Vinobraní, Den armády ČR, vánoční trhy, Mělnické kulturní léto. U všech těchto akcí byl MKDM hlavní organizátor. Znamená to zajistit propagaci, kulturní program, technické zázemí, ozvučení a doplňkové služby. Z pohledu celkové činnosti tato doplňková činnost představuje významný objem práce MKDM. Jako poslední se zmiňuje úspěšná akce Vzdělávání 2008, která je přehlídkou nabídky středního školství a i v tomto roce se setkala s velikým ohlasem. Je pořádána díky finančnímu zajištění ve spolupráci s Úřadem práce v Mělníce, a byla i v tomto roce velice kladně hodnocena ze strany všech zúčastněných.

V loňském roce se podařilo též dokončit některé opravy a investice v oblasti technického zázemí. Jednalo se zejména o rekonstrukci ovládání světelného parku a doplnění technického zázemí jeviště. Současně se podařilo zajistit opravu dosluhujícího technického zařízení, takže bylo zastaveno celkové chátrání stávající techniky. Bez těchto kroků by v současné době například nebylo možné pořádat většinu divadelních představení neboť technické nároky u zájezdových představení výrazně stouply. Samozřejmě tyto nezbytné kroky se svým způsobem negativně promítly do ekonomického hospodaření, na druhou stranu představují investici do budoucna. Jen tak pro zajímavost, poslední rekonstrukce ovládání světelného parku byla provedena před více jak dvaceti lety.

V novém roce nás tedy čekají ještě některé úpravy stávajícího technického zařízení a budeme se snažit zajistit i dotaci pro případnou částečnou rekonstrukci MKDM. V tomto roce očekáváme vzhledem k celosvětové krizi velmi nelehkou sezónu. Doufáme, že kvalitní nabídkou programů oslovíme dostatečné množství lidí tak, aby nacházeli v MKDM zdroj potěchy pro svého ducha v této nelehké době. Doufáme, že se nám tento těžký úkol bude dařit.

ing. Radim Vajchr, ředitel MKDMMěsto - z radnice