Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

“Zelená úsporám” na Mělníku

Dlouho očekávaný program, určený pro podporu investic do energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v českých a moravských domácnostech je spuštěn.

Znění programu Zelená úsporám, včetně všech podrobností potřebných pro získání finanční podpory na zateplování domů a bytů či na pořízení vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie získáte na:
náměstí Karla IV. - Mělník, dne 18.4. 2009 od 13:00 – 18:00 hodin

Od dubna 2009 vstupuje v platnost dotační program pro domácnosti, pro který bude na čtyřleté období k dispozici až 25 miliard korun a který bude zaměřen jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. Tento program bude financován z prodeje tzv. emisních kreditů v mezinárodním obchodování podle Kjótského protokolu.

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Předpokládané oblasti podpory:

A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách

* komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu budovy

* kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů (realizace sady opatření z nabídnutého výběru)

B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu

* podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody

* výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných teplotních charakteristikách

* instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických novostaveb rodinných a bytových domů

* instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na již stávající program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující zdroj splňující pouze emisní třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu podpory.

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho vyhlášením. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou.

Podávání žádostí bude možné od dubna 2009. Předpokládá se průběžné trvání programu až do konce roku 2012.

Do administrace programu se předpokládá zapojení finančních institucí (bank, stavebních spořitelen apod.). Žádost tedy bude možné kromě krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí podávat také na pobočkách těchto institucí. O dotaci na více opatření bude možné žádat v jedné žádosti. Některé kombinace opatření (typicky zateplení a výměna zdroje) budou zvýhodněny dotačním bonusem.

Podporovanými subjekty v rámci tohoto programu budou různé typy žadatelů vlastnící rodinné a bytové domy: fyzické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků, města a obce a podnikatelé. Bude stanovena maximální výše dotace z tohoto programu pro jeden subjekt za celé programové období do roku 2012. U novostaveb bude příjemcem dotace první vlastník rodinného domu nebo bytu.

Zateplování panelových bytových domů nebude z tohoto programu podporováno. Podpora pro panelové domy je možná z programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo upravit výše uvedené podmínky programu před jeho vyhlášením a zveřejněním podrobných podmínek podpory. Zájemcům o dotaci tedy doporučujeme před početím realizace projektu vyčkat zveřejnění podrobných podmínek podpory.

Eva Poupě


Město - z radnice