Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jaký je na Mělníku zájem o Veřejnou službu

Město Mělník se rozhodlo pomoci občanům v hmotné nouzi a zřídilo institut tzv. veřejné služby. Veřejnou službou se rozumí pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň jedno místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Obec je povinna poskytnout ochranné pomůcky, uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu a na zdraví.

Všechny tyto podmínky jsme splnili a ve spolupráci s Technickými službami města Mělník a prvními klienty dávek pomoci v hmotné nouzi jsme 15.4.2009 začali tento institut realizovat. Pracovníci obdrželi lopaty, košťata, byla jim přidělena práce a pod dohledem svého parťáka začali uklízet naše město.

Osoba, který odpracuje minimálně 20 hodin na veřejné službě, má nárok na dávku ve výši životního minima. U osoby, která by vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, náleží částka existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem.

Z počtu 80 registrovaných žadatelů o dávku v hmotné nouzi (jedná se pouze o občany žijící na Mělníku) jich fakticky projevilo zájem pracovat pouze 15. Ostatní „odpadli“ buď z důvodu zdravotní nezpůsobilosti nebo si našli sami jiné, lepší zaměstnání, a většina tuto práci odmítla.

Jelikož zřízení veřejné služby spadá do kompetence obce v samostatné působnosti, oslovili jsme i další obce v našem správním obvodu a doporučili jim využít institutu veřejné služby s tím, že jim poskytneme spolupráci na jejím zřízení i následné realizaci.

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ MělníkMěsto - z radnice