https://www.traditionrolex.com/7

 Nabídka projektů prevence kriminality | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nabídka projektů prevence kriminality

Nabídka pro I.stupeň ZŠ

Chovám se dobře k pejskům ?
Tento projekt je zaměřen na to, jak se mají děti správně chovat k pejskům. Jak rozpoznat, kdy je pejsek nebezpečný. Co dělat v případě ohrožení atd. Na projektu spolupracuje zaměstnankyně Odboru sociální péče a zdravotnictví MÚ v Mělníku spolu s canisterapeutickým pejskem.
Rozsah :45 minut, třída

Cyklistou bezpečně
Projekt je zaměřen na dopravní výchovu. Děti se seznámí se základními pravidly silničního provozu a s povinnosti spojenými s užíváním jízdního kola.
Rozsah : 45 minut, třída

Malý eMPík
Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují jejich případné přestupkové jednání. Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním, či negativním. Jde o chování chodců - přecházení na červenou, mimo přechod, atd.), ale také například cyklistů  -  jízda na chodníku, porušování dopravních značek, nesprávně vystrojené kolo, atd.).
Rozsah: 90 minut, prostor mimo školu

Děti hodnotí pejskaře
Děti spolu se strážníkem ve městě hodnotí chování osob, které venčí své psy -  zda je pejsek správně zajištěn, má potřebné označení a zda  po něm majitel uklidí. Oslovení občané budou dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním, či negativním.
Rozsah: 90 minut, prostor mimo školu

Nabídka pro II.stupeň ZŠ

Nenechte si ublížit
Tento projekt je již mnoho let prováděn na takřka všech školách. Je určen dívkám z 8. – 9. tříd. V první části dívky vyslechnou přednášku o nebezpečích, která jim hrozí, a o tom, jak ohrožení minimalizovat a jaká preventivní opatření mohou využít. Druhá část akce je praktická – zaměřená na základní výuku sebeobrany.
Rozsah: 90 minut, tělocvična

Vandalismus
Projekt je zaměřen na problémy dnešní doby, a to zejména na projevy vandalství, krádeží, požívání alkoholu, kouření atd. Při besedě se tak nejen vysvětlí vznik vandalství, jeho znaky a druhy, ale také například rozdíl mezi krádeží a loupeží.
Rozsah:45 minut, třída

Kyberšikana
Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany a v některých případech se dokonce jedná o skutečnost, kdy dojde k závažnějším následkům. MP Mělník proto na toto ožehavé téma připravila samostatný projekt. Strážník MP provede děti za pomoci prezentace v Powerpointu touto  problematikou. Následovat bude beseda.
Rozsah: 45 minut, prostor s možností využití dataprojektoru

Jednorázové akce
V průběhu celého roku bude městská police pořádat několik jednorázových preventivních akcí. Jedná se například o akci Železný měšťák či o přednášku provedenou odsouzenými vězenkyněmi, atd. O těchto akcích bude MP vždy včas informovat všechny školy.

Nabídka pro jednotlivé školy
Dále Vám nabízíme projekty, které budou připraveny přímo pro Vaši školu na základě Vašeho požadavku a ve spolupráci s Vámi. Například práce s problémovou třídou, právní informovanost, šikana, atd…


Petr Limprecht
prevence kriminality
Městská policie Mělník
Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7