Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kolik odpadu produkujeme?

V roce 2008 vyprodukoval každý Mělničan 249,5 kg odpadu, ale také vytřídil 32 kg ekonomicky zhodnotitelných odpadů.

V letech 2003 do roku 2005 došlo k navýšení hmotnosti svezeného zbytkového komunálního odpadu o 12 %. Hlavní příčinou bylo zvýšení počtu obchodních středisek. Každým otevřením nového supermarketu stoupl hmotnost odpadu cca o 3 %. V roce 2005 připadalo na jednoho občana města Mělník 306 kg zbytkového komunálního odpadu. Od roku 1999 docházelo k navýšení hmotnosti odpadu o 4 % ročně, tedy o 12 kg na osobu a rok. K tomuto zvýšení docházelo i přes stoupající objemy vytříděných látkových složek, jejíž hmotnost s stoupla na čtyřnásobek. Z důvodu neuspokojivého trendu bylo přistoupeno k dalšímu masivnímu rozšiřování počtu sběrových nádob určených k primární separaci. Již od následujícího roku se znatelně snížila hmotnost zbytkového komunálního odpadu. V roce 2008 vyprodukoval každý občana města 249,5 kg tohoto odpadu. Na druhé straně každý občan celkem vytřídil na 32 kg ekonomicky zhodnotitelných odpadů. Průměrné náklad na tento sběr mimo sběrových dvorů dosáhly 2, 5 mil Kč ročně.

Důvodem snížení množství zbytkového komunálního odpadu bylo vedle značného posílení počtu sběrových nádob, též zlepšení práce obsluhy na sběrových dvorech a výstavba nového moderního sběrového dvora na ul. Řípská. Město Mělník má v současné době 4 sběrové dvory. Dalším impulsem bylo zavedení tzv. zpětného odběru obalových materiálů. V roce 2008 tak bylo ve městě rozmístěno celkem 360 kontejnerů na tříděný odpad, z toho 132 na papír, 86 ks na sklo a 142 ks. na plasty. Frekvence svozu u papíru a plastů byla zavedena podle jednotlivých lokalit buď jako týdenní nebo 14denní. Sklo se sváží jednou za měsíc. Ve městě je 131sběrných hnízd, stanovišť na tříděný odpad. V lokalitě Chloumek probíhá pilotní projekt sběru vytříděných odpadů z domácností do barevně odlišených plastových pytlů s označením příslušného odpadu ( papíru a plastů). Pytle dostávají domácnost bezplatně od svozové firmy. Svoz je zajišťován jednou za 14 dnů. V intenzivně zastavěné části města se tak zkrátila donášková vzdálenost na 50 – 70 m. Další rozšiřování počtu kontejnerů je limitováno technickými podmínky pro vznik sběrových hnízd. V roce 2008 bylo v rámci této separace vytříděno 183 tun plastů, což je 92 tuny více než v roce 2005, tedy o 50 %, dále bylo sebráno 161 tun skla tuny skla ( o 68 tun více než v roce 2005 – o 77 % a u papíru bylo shromážděno 251 tun, tedy o 180 tun více než v roce 2005, což bylo o 72% více.

Průměrné náklady na sběr vytříděných látkových složek činí mimo prostředků na provoz sběrových dvorů 2 516 mil. Kč. Na základě uzavřené smlouvy s firmou EKO-KOM a.s. vyplácí tato firmy odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V roce 2008 to byla částka 1 573 320 Kč.

Město Mělník uzavřelo smlouvu s firmami zajištujícími zpětný odběr použitých výrobků, a to s firmami. Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat. Tyto firmy v rámci zpětného odběru odvážejí ze sběrových dvorů odložené televize, monitory, lednice a další chladící zařízení, sporáky, mikrovlnky, ale i feny, vrtačky a další. Firma Ekolamp odváží použité světelné zdroje, a to zářivky, výbojky, žárovky . Za tyto použité výrobky pak město Mělník dostává odměnu a to jednak za množství, dále za poskytnutí místa pro odložení těchto použitých výrobků a poté bonusy v návaznosti na množství.

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník
Město - z radnice